Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları


sayfa1/21
e.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


YARATICILIK KAYNAKÇASI

Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 01.02.2012, 26.02.2013.

İÇİNDEKİLER

TEZLER 3

MAKALELER 38

KİTAPLAR 87

İNTERNET DOKÜMANLARI 130

WEB SİTELERİ 142

POPÜLER DERGİLERDE YAZI BAŞLIĞINDA ‘YARATICI’ VEYA ‘YARATICILIK’ KELİMESİ GEÇENLER 143İSTATİSTİK

TEZLER

230

MAKALELER

698

KİTAPLAR

546

İNTERNET DOKÜMANLARI

183

WEB SİTELERİ

8

TOPLAM

1665


TEZLER


Adnan Alsoy : Endüstri ürünü tasarımında modüler çözümler ve yaratıcılık üzerine bir model . Danışman: Prof.Dr. Önder Küçükerman . Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği . Dizin Terimleri: Endüstriyel tasarım=Industrial design • Endüstriyel ürün=Industrial product • Yaratıcılık=Creativity . Doktora Türkçe 1998 374 s.

Adnan Çöme: Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları Adnan Çöme. 2011. 1 compact disc : çizelge, tbl. ; 12 cm çap. İngilizce eseradı: The attitudes of school administrators towards the creative drama activities in education Anket formu içerir . Tez (Yüksek lisans) - Yeditepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Ahmet Recep Karakoç : İlköğretim okullarında çalışan eğitim yöneticilerinin yaratıcılık becerileri ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki [The relationship between primary school principals' creativity and decision making strategies] . Danışman: Doç. Dr. Halil Ekşi . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Karar verme=Decision making • Karar Verme Ölçeği=Decision making Scale • Karar verme süreci=Decision making process • Eğitim yönetimi=Educational administration • Yüksek Lisans Türkçe 2009 80 s.

Ahucan Özbek : The effect of a creative thinking programme on Efl students’attitudes towards their own creativity in writing [Bir yaratıcı düşünce programının İngilizce öğrencilerinin yazma derslerindeki kendi yaratıcılıklarına yaklaşımlarına etkisi] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Berna Gül Peker . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: İngiliz Dili ve Edebiyatı . Yüksek Lisans İngilizce 2006 85 s.

Alev Özkök : Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı sanat eğitiminin yaratıcı problem çözme becerisine etkisi ve bir model önerisi / Alev Özkök. 2004. xvii, 293 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Arif Aksoy: Etkin gruplardan yaratıcı gruplara geçiş süreci / Arif Aksoy. 2000. xii, 148 y. : şkl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Arif Ziya Tunç: Özgün baskıresimde kişisel yaratıcılık ve biçimlendirmeler (on adet özgün baskıresim) . Danışman: Doç. Bulut Gören . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Baskı resim=Print art • Özgün baskı resim=Original print art • Resim=Picture • Şekil verme=Shaping • Yaratıcılık=Creativitiy . Yüksek Lisans Türkçe 1994 171 s.

Armağan Konak : İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sanatsal yaratıcılık düzeyleri [Sixth grade students’ artistic creativity levels] . Danışman: Yrd. Doç. Serdar Tuna . Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Dizin Terimleri: Eğitim=Education • Sanat=Art • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativity • Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Yüksek Lisans Türkçe 2008 145 s.

Asım Evren Yantaç : İnteraktif medya amaçlı ses eğitiminde yaratıcılık üzerine bir eğitim analizi [An educational analysis on creativity in sound education for interactive media design] . Danışman: Prof.Dr. Oğuzhan Özcan . Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sahne ve Görüntü Sanatları . Yüksek Lisans Türkçe 2005 118 s.

Asiye Akgün : Mimari tasarımda yaratıcılık ve cinsiyet [Creativity in architectural design and gender] . Danışman: Y.Doç.Dr. Hülya Arı Prof.Dr. Nur Esin Altaş Doç.Dr. Alpay Er . Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Mimarlık . Dizin Terimleri: Cinsiyet=Gender • Mimari tasarım=Architectural design • Tasarım süreci=Design process • Yaratıcı düşünce=Creative thought •Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 2002 112 s.

Aslı Yalazan : Genel liselerde yaratıcı örgüt kültürü oluşturmada okul yöneticilerinin rollerinin değerlendirilmesi : (Ankara ili Çankaya ilçesi örneği) / Aslı Yalazan. 2006. ix, 103, [6] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Aslıhan Atik : Yeni ilköğretim 1. kademe sosyal bilgiler programında yaratıcılık [Creativity in the new first level elementary school social studies curriculum] . Danışman: Doç.Dr. Ahmet Saban . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 95 s.

Aydın Önder Modern heykel sanatında yaratıcılık [Creativity in the art of modern sculpture] . Danışman: Prof. Aytaç Katı . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Heykel Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2005 101 s.

Aygen Çakmak : Anasınıfına devam eden altı yaşındaki köy ve kent çocuklarının yaratıcılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Kırıkkale örneği) [The search of the creativitiy of six years old city and rural area children according to the various variations (Kırıkkale sample)] . Danışman: Doç.Dr. Gülen Baran . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Ev Ekonomisi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Doktora Türkçe 2005 146 s.

Ayhan Dikici : Liselerde görev yapan resim öğretmenlerinin, öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliştirmeye dönük nitelikleri [The Quality of art teachers working in high schools to develop the cretivity of their students] . Danışman: Doç.Dr. Mehmet Gürol . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Branş öğretmenleri=Branch teachers • Resim dersi=Course of drawing • Resim eğitimi=Painting education • Lise öğretmenleri=Highschools teachers • Nitelik=Quality • Öğretmen davranışı=Teacher behavior • Resim=Picture • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy • Liseler=High schools . Doktora Türkçe 2002 280 s.

Ayla Ayyıldız Potur : Mimarlık eğitimi başlangıcında bireyin ilgi-yetenek-yaratıcılık düzeyi ile tasarım performansı arasındaki ilişkiler [The relationship between the level of interest-ability-creativity when entering architectural education and design performance] . Danışman: Doç. Dr. Ömür Barkul . Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Mimarlık Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Mimarlık • Eğitim ve Öğretim • Psikoloji . Doktora Türkçe 2007 231 s.

Aynur Ş. Şahin: Çocuk Resimlerindeki Yaratıcılığın Plastik Açıdan Analizi / Aynur Ş. Şahin ; Danışman: Prof. Dr. Özdemir Altan Istanbul: Istanbul, 2008 CD; 78 s. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Snatlar Fakültesi [tokat/

Ayşe Adıyaman : İletişimsel yöntem ışığında yazınsal bir tür olan kısa öykü ile yaratıcı çalışma biçimleri / Ayşe Adıyaman. 2011. viii, 117 s. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Ayşe Kedik : Yaratıcı süreçte özne-nesne bağlamında nesnelleştirme : (objektivasyon) / Ayşe Kedik. 2003. vii, 153 y. : res. ; 29 cm. Tez (Sanatta yeterlik)-Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Ayşe Kurnaz : İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [The evaluation of the relationship between the creativity levels of the primary school teachers and their democratic attitudes] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yemliha Coşkun . Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Demokratik tutum=Democratic attitude • Yüksek Lisans Türkçe 2011 93 s.

Ayşe Topaktaş : Meslek lisesi öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin değerlendirilmesi [Evaluating creativity level of the students of technical and vocational schools] . Danışman: Prof.Dr. Ülkü Uzunçarşılı . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Bilim ve Teknoloji • Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Meslek lisesi öğrencileri=Vocational high school students • Mesleki eğitim=Vocational education • Teknik eğitim=Technical education •Yaratıcılık=Creativity • Problem çözme=Problem solving . Yüksek Lisans Türkçe 2001 168 s.

Ayşegül Kara : Okul öncesi dönemde 5-6 yaş grubu çocukların yaratıcılık düzeylerini etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşleri [The wievs of teachers on factors that effects creativity of 5-6 years aged children at pre-school stage] . Danışman: Doç.Dr. Nurhan Ünüsan . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim Dizin Terimleri: Okul öncesi dönem=Child education • Okul öncesi eğitim=Preschool children • Okul öncesi öğretmenler=Preschool education • Okul öncesi çocuklar=Preschool teachers • Yaratıcılık=Creativity . Yüksek Lisans Türkçe 2007 95 s.

Barbaros Tunç : İşletmelerde yaratıcılık yenilikçilik girişimcilik yönetimi [Creativitiy innovation entrepreneurship management in enterprises] . Danışman: Y.Doç.Dr. Ethem Duygulu . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme . Dizin Terimleri: • Yüksek Lisans Türkçe 2007 257 s.

Başak Erzi : Performance and creativity in new social movements [Yeni toplumsal hareketlerde performans ve yaratıcılık] Danışman: Doç. Dr. Ferhat Kentel . Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Kültürel İncelemeler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyoloji • Dizin Terimleri: Sosyal hareketler=Social movements • Performans=Performance • Protesto=Protesting • Sanat=Art • Yüksek Lisans İngilizce 2010 95 s.

Bedri Karayağmurlar : Sanatsal yaratıcılıkta soyutlama ve günümüz sanatındaki yeri (12 adet tual resmi) . Danışman: Doç.Dr. Adem Genç . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Resim Anasanat Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Sanatsal yaratıcılık=Artistic creativity • Soyut resim=Abstract painting • Soyutlama=Abstraction • Resim sanatı=Painting art •Yaratıcılık=Creativitiy • Sanat=Art . Sanatta Yeterlilik Türkçe 1993 272 s.

Bedri Karayağmurlar : Sanatta yaratıcılık ve eğitim . Danışman: Prof.Dr. İhsan Turgut . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativitiy • Eğitim=Education • Sanat=Art . Yüksek Lisans Türkçe 1990

Begüm Tekin : The relationship between work environment and creativity “An application in white-goods sector” [İş ortamı ve yaratıcılık arasındaki ilişki " Beyaz eşya sektöründe bir uygulama"] . Danışman: Doç. Dr. Aslı Küçükaslan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • İşletme Bölümü • İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme • Dizin Terimleri: Yaratıcılık=Creativity • Yüksek Lisans İngilizce 2008 146 s.

Benan Çokokumuş : Bileşenlerinin diyalektiği açısından görsel algı ve yaratıcılık [Visual sensation and creativity in the dialectics components respect] . Danışman: Doç. Ali Boğa . Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Dizin Terimleri: Diyalektik=Dialectic • Görsel algılama=Visual perception • Sanat eğitimi=Art education • Yaratıcılık=Creativitiy . Sanatta Yeterlilik Türkçe 2002 143 s.

Beril Altın : İlköğretimde görevli öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarıyla yaratıcılıkları ilişkisi [Organizational commitment of teachers in primary education creativity relation officer] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Temel . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Bağlılık=Commitment • Örgütsel bağlılık=Organizational commitment • Yaratıcılık=Creativitiy • İlköğretim=Primary education • İlköğretim öğretmenleri=Primary education teachers . Yüksek Lisans Türkçe 2010 140 s.

Berrin Karslı (Tuna) : Ortaokul birinci sınıfa devam eden iş eğitimi dersi alan ve almayan çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi [A Study on the creativity of secondary school first grade students attending and unattending the job training course] . Danışman: Doç.Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi . Dizin Terimleri: Esneklik=Elasticity • İş eğitimi=Work training • Yaratıcılık=Creativity • Ortaokul öğrencileri=Secondary school students • Öğrenciler=Students . Yüksek Lisans Türkçe 1999 82 s

Bilge Kılıç : İlköğretim okulları 8. sınıf resim dersleri programlarında yer alan “afiş tasarımı” konularının öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarının gelişmesine etkisi [The effects of “poster design” topics,which is included in art lesson programs of 8 th class in primary schools, on the development of students’ artistic creativity] . Danışman: Yrd. Doç. Yusuf Baytekin Balcı . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Güzel Sanatlar . Yüksek Lisans Türkçe 2006 102 s.

Bilge Öztepe : Sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersinde uyguladıkları yaratıcı etkinlikler / Bilge Öztepe. 2003. viii, 131 y. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans)-Hacettepe Üniversitesi [mktp/mktp]

Binnur Yıldırım : Öğretmenlerin yaratıcılığına bakış açısı ve anasınıfı çocuklarının yaratıcılık düzeylerinin, öğretmenin yaratıcılık düzeyine göre incelenmesi [Teacher`s opinion about creativity and the search of kindergarten children and their teacher`s creativity level]. Danışman: Prof. Dr. Belma Tuğrul . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2006 220 s.

Birsen Yılmaz: Yaratıcı dramanın görsel sanatlar eğitimine etkisinin ilköğretim 5. sınıf düzeyinde incelenmesi / Birsen Yılmaz. 2010. vii, 158 y. : res., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi [mktp/mktp]

Burcu Akı : Creativity in advertising [Reklamda yaratıcılık] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayse Bınay . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Reklamcılık • Dizin Terimleri: Reklam ajansları=Advertisement agencies • Reklam sektörü=Advertising sector Yaratıcılık=Creativity • Yaratıcılık=Creativitiy • Yaratıcılık=Creativeness • Yüksek Lisans İngilizce 2011 141 s.

Burcu Kılıç :
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconOkul geliŞİMİnde temel dinamik olarak değİŞİm ve yeniLEŞME: okul...

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconBddk başkanı Tevfik BİLGİN, bddk ve Birliğe üye bankaların üst düzey...

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconİş Ortamına İlişkin Göstergeler

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları icon” paketine ilişkin tanıtımlar

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconMadde 1 – Birlik’e ilişkin bilgiler

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları icon2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconİsteklilerin Ön Yeterliliğine İlişkin Kılavuz Notları

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconKiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconFinansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin

Okul yöneticilerinin eğitimde yaratıcı drama faaliyetlerine ilişkin tutumları iconTÜRKİye varlik fonu kurulmasina iLİŞKİn kanun yayimlandi


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com