İÇ kontrol standartlari eylem plani


sayfa1/5
e.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
  1   2   3   4   5

www.gsf.gazi.edu.tr
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI


  1. GİRİŞ

  2. FAKÜLTEMİZİN TANITIMI

  3. MİSYON VE VİZYON

  4. PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

  5. FAKÜLTEMİZ İLKELERİ - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  6. ÖRGÜT YAPISI (TEŞKİLAT ŞEMASI)

  7. ORGANİZASYON ŞEMASI

  8. GÖREV TANIM FORMLARI


1. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, Fakültemizde oluşturulacak iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmıştır. Böylece Fakültemizin kendi iç yapısındaki güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesi ve diğer organizasyonlar karşısındaki durumunu tespit etme imkânı olacaktır. Fakültemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklere karşı risk eylem haritaları ve risk analizleri ile birlikte daha sağlam bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, hazırlanan eylem planının uygulanmasıyla gerçekleştirilebilecektir.
Hazırlanan eylem planında temel amacımız; izlenilmesi gereken yöntemlerin neler olması gerektiği ve bununla birlikte izlenecek yol haritasının belirlenmesidir.

Fakültemizde eylem planı çerçevesinde;

a) İş ve işlemlere yönelik süreç akış şemalarının hazırlanması,

b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi,

c) Görevlerin bilgili ve yeterli personel tarafından yürütülmesine önem verilmesi,

d) Kontrol prosedürlerinin belirlenmesi,

e) Uygun bir iletişim ağının oluşturulması,

f) Personelin yeterli eğitim almasına yönelik çalışmaların yapılması,

g) Kontrol listeleri ve kontrol öz değerlendirme formlarının oluşturulması,

h) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde risk değerlendirilmesinin esas alınması,

ı) Kontrollerin, gerektiği yerde ve risk durumuna göre yapılması,

i)Kontrol faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi birimler tarafından planlanacaktır.

2. FAKÜLTEMİZİN TANITIMI

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 29.04.1997 tarih ve 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmasına onay verilmiş olup, 15.03.2005 tarihinde kuruluş çalışmaları başlamıştır.
Fakültemiz; sanat ve tasarım odaklı, multi disipliner yapıda, yenilikçi, teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenciyi merkez alan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, ülke ve dünya kültürüne sanat ve tasarım alanlarında katkıda bulunacak çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Fakültemizde eğitim-öğretim; yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Resim ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri ile merkezi yerleştirme sınavı sonuçlarına göre (ÖSS/SAY-2) öğrenci alan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde sürdürülmektedir. Temel Sanat Bilimleri Bölümü ise, mevcut bölümlerin programlarına temel sanat eğitimi ve sanat kültürü alanlarında servis dersleri vermek amacı ile kurulmuş, diploma vermeyen bir hizmet bölümü olarak yapılandırılmıştır. Heykel, Fotoğraf ve Video, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümleri’nin yapılandırılması çalışmaları ise sürdürülmektedir.

Fakültemiz Bölümlerinde ilk yıl bütün programlar, sanat eğitiminin temelini oluşturacak biçimde düzenlenmiş birer hazırlık sınıfı niteliğindedir. Öğrencilerimiz, dört yıllık lisans eğitimleri sırasında diğer bölümlerden alacakları farklı dersler sayesinde alan bilgilerini çeşitlendirme şansına da sahiplerdir. Ayrıca, sanat kültürüne yönelik zorunlu ve seçmeli dersler, öğrencilerimizin alanlarında kuramsal olarak yorum ve sentez yapabilmelerine katkı sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir.
Fakültemiz, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltecek gerekli tüm teknolojik donanıma sahiptir. Fakülte bünyesinde, sanat atölyeleri, derslikler, multi medya laboratuarı, fotoğraf, kurgu stüdyoları, heykel-modelaj atölyesi ve sergi salonu mevcuttur.
Güzel Sanatlar Fakültesi, genç ve dinamik akademik kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim veren, alanında öncü bir fakülte olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Tunus Cad. No:35 Kavaklıdere Ankara

Tel: (312) 425 76 75

Faks : (312) 425 34 10


3. MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Güzel Sanatlar alanlarında lisans eğitim ve öğretim programlarını yöneten Fakültemizin misyonu; tarihi ve kültürel mirası ile toplumsal sorumlulukların bilincinde, Türk Sanatı’nın gelişimine özgün eserlerle katkı sağlayacak yaratıcı sanatçılar ve endüstri sektörünün gerektirdiği niteliklere sahip, estetik ölçütlerle biçimlenmiş özgün teknolojik ürünleri toplum hizmetine sunabilecek nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir.

Hedefimiz, alanlarında meslek bilgisi ve bunları kullanma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik olarak lisans programlarının sürekli geliştirilmesini koordine etmek, bu programları değerlendirmek ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm bölümlerde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak yeni bölümlerin açılmasını teşvik etmek, bu konuda gerekli organizasyonu sağlamaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeleri ve Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı bireylerin yetiştirilmesi gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların sonuçlarının ulusal ve uluslararası düzeyde duyurulması, bilimsel eğitim alanında yurt içi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği içinde olmaktır.

VİZYON
Fakültemizin vizyonu, alanında ilkeli öğrencilerin tercih ettiği, mezunlarının aldıkları eğitimle sanatsal arenada başarılı çalışmalar yaptığı; nitelikli bireylerin yetiştiği; ulusal ve uluslararası seviyede seçkin eserlerin ortaya konduğu kaliteli bir akademik kadroya sahip bir kurum olma bilinciyle hareket etmektir.

Köklü bir geçmişi olan kültür ve sanatımızı koruyarak, toplumumuzu tarihi ve kültürel çevre hakkında bilinçlendirmek; yenilik ve gelişmelere açık, çok disiplinli çağdaş eğitim-öğretim anlayışıyla Türk ve Dünya Sanatı’na katkı sağlayan önder bir fakülte olmak temel vizyonumuzdur.


4. PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

GÖREV DEĞERLENDİRME FORMU 

 

ÇOK İYİ

İYİ

ORTA

YETERSİZ

1-

Görevler mevzuata uygun sürelerde yerine getiriliyor mu?

 
 

 

2-

Görevler mevzuata uygun olarak yerine getiriliyor mu?

 
 

 

3-

Bu iş için görevlendirilen personelin niteliği(eğitim düzeyi, işe olan ilgisi,mevzuat bilgisi) yeterli mi?

 
 

 

4-

Bu iş için görevlendirilen personelin performansı yeterli mi?

 
 

 

5-

Personelin(diğer personelle, amirler ve icraya tabi kişilerle) iletişimi yeterli mi?

 
 

 

Değerlendirme Dönemi : Ocak.Şubat.Mart 2010


Birim Amiri

İmza


PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU


Adı Soyadı:

Yaptığı İş:

İşe Giriş Tarihi:

Değerlendirme Dönemi:

Birimde Başlama Tarihi:

T.C. Kimlik No:
 

 

ÇOK İYİ

İYİ

ORTA

YETERSİZ

1-

Kurum kurallarına uyum yeteneği
 

 

 

2-

Amirleri ve iş arkadaşları ile uyumu
 

 

 

3-

Öğrenme ve kendisini sürekli geliştirme yeteneği
 

 

 

4-

Verimlilik ve çalışma kapasitesi
 

 

 

5-

Mevzuat bilgisi,iş bilgisi ve yeteneği
 

 

 

6-

İşi zamanında ve tam yapma yeteneği
 

 

 

7-

Boş saatlerini iyi değerlendirme yeteneği
 

 

 

8-

Tatil günlerinde veya fazla mesaili çalışma isteği
 

 

 

9-

Eğitim seviyesinin işe uygunluğu
 

 

 

10-

Dosyalama,raporlama ve karar verme yeteneği
 

 

 
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconÖdeme/Tahsilat planı bilgileri "Ekle" seçeneği ile açılan pencereden...

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconEk tüRKİye denetim standartlari

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconEk tüRKİye denetim standartlari

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconÜNİte -3 – denetim süreci ve iÇ kontrol

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconMaliye bakanliği bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconKavramsal Çerçevenin Amacı ve Muhasebe Standartları ile İlişkisi

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconİstekli belge kontrol listesi ve teklif zarf şematik göRÜNÜMÜ

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconİçindekiler
«beş yıllık» üç dönemi kapsamak üzere on beş yıllık bir perspektif planın ilk dönemini oluşturan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın...

İÇ kontrol standartlari eylem plani iconİhale dosyasi istekli belge kontrol listesi ve teklif zarf şematik göRÜNÜMÜ


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com