Ders iÇERİkleri Birinci Yıl


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
ORDU ÜNİVERSİTESİ

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
Birinci Yıl

Güz Dönemi
İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı ekonomi ve ekonomik sorunlar hakkında temel bilgiler vermek ve ekonomik kurumlar, tarihi ve prensibleri konusunda bir anlayış oluşturmaktır. Ekonominin temel prensipleri, ekonomik sorunlar, kıtlık, tercih ve fırsat maliyeti, pazar mekanizması, arz ve talep analizi, arz ve talep esneklikleri, tüketici davranışları ve teorisi, üretim ve maliyet teorisi, girdi pazarlkarının analizi, emek, sermaye ve doğal kaynaklar pazarları, pazar çeşitleri konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3+0+3)

Dersin İçeriği

Dersin amacı, işletmecilik kavram, ilke ve uygulamalarını analiz etmek ve bunun yanı sıra işletmelerin yapı ve işleyişleri hakkında temel bilgileri öğrencilere benimsetmektir. Bir işletmenin temel kuram ve kavramlarının neler olduğu, birbiriyle olan ilişkileri, işletmenin faaliyet gösterdiği çevrenin özellikleri, işletmelerin kuruluş ve işleyişine ilişkin yapı, işletmenin temel çalışma ilkeleri ders kapsamında verilmektedir.
İKT 105 MATEMATİK-I  (3+0+3)

Dersin İçeriği

Gerçel değerli bir fonksiyonun davranışının incelenmesi. Aralıklar üzerinde küme işlemlerini ve değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkinin tanımlanması, doğrunun analitik olarak incelenmesinin yapabilmesi ve uygulamada açıklanabilmesi, gerçel değerli bir fonksiyonun bir noktadaki limitinin ve bir nokta komşuluğundaki davranışının tanımlanabilmesi ders kapsamında verilmektedir.

İKT 107 SOSYOLOJİ  (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı Sosyoloji’nin sunduğu önemli kavramları, uğraştığı önemli problemleri, alanları ve yaklaşımları tanıtmak ve bunları tartışmaktır. Toplum ve Toplum Yapısı, sosyolojide kuramsal yaklaşımlar, nüfus dinamikleri ve toplum yapısı etkileşimi, aile yapısı, toplumsal tabakalaşma ve sınıflar, toplumsal örgütlenme, toplumsal değişme, Türkiye’de toplumsal değişmenin temel nitelikleri gibi temel Toplum Bilim Konuları ele alınmaktadır.
İKT 109 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI  (3+0+3) 

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, hem öğrenim yaşamları boyunca çeşitli hukuk dersleri alacak öğrencilere bu derslerin alt yapısını hazırlamak, hem de hukukun güncel, gerekli kurum ve kurallarını kavramsal ve çerçeve düzeyde de olsa tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda, hukuka giriş niteliği taşıyan konuların yanı sıra, pozitif hukukun bir takım kavram ve kurumlarına da yer verilmiştir. Toplumu düzenleyen kurallar. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları, müeyyide kavramı ve türleri, hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi, hukukun bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları, hak kavramı ve hakkın çeşitleri, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi, hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları, yargıya başvurma şekil ve usulleri ders kapsamında verilmektedir.

YDİ 101 İNGİLİZCE-I  (3+0+3)

Dersin İçeriği

Cümle analizlerinde kritik rol oynayan çeşitli yapıların işlenmesi ve bunlarla ilgili örnek cümlelerin Türkçeye çevrilmesi. İşletme ve iktisat ağırlıklı İngilizce okuma parçalarının okunup işlenmesi, bu parçalarla ilgili alıştırmalar yapılması.
TDK 101 TÜRK DİLİ-I (2+0+2)

Dersin İçeriği

Edebiyat, Türk dili (dil bilgisi), kompozisyon öğretiminin temel amacı, Anayasamız ve Millî Eğitim Temel Kanunu’ndaki hükümler doğrultusunda, millî ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen vatandaşlar yetiştirmektir. Dilin tarifi, sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece ve çeşitleri, ekler ve çeşitleri, isim ve fiil çekimleri, imla ve noktalama kuralları ders kapsamında verilmektedir.
TİT 101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI-I (2+0+2)

Dersin İçeriği

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal’in söylediği gibi; “Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır” Türk inkilabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları, bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı ders kapsamında verilmektedir.
Bahar Dönemi
İKT 102 İKTİSADA GİRİŞ-II (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilerin makro ekonomis hakkında fikir edinmelerini ve ulusal gelir, işsizlik ve istihdam konularında bir anlayış oluşturmalarını amaçlamaktadır. Makro ekonomik yöntem, para politikası, ulusal gelir, gelir teorisi, para ve banka, uluslar arası ticaret ve finans, işsizlik ve enflasyon konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 104 İKTİSAT TARİHİ (3+0+3)

İktisat tarihinin doğuşu ve konusu, ziraat inkılabı ve sonuçları, ilkçağ ekonomileri, Roma İmparatorluğu, Avrupa Medeniyeti'nin coğrafi ve sosyal çevresi, erken Ortaçağ, ileri Ortaçağ, geç Ortaçağ, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, ekonomik güç dengesinin değişmesi, Sanayi İnkılabı, 19. yüzyılda ekonomik değişmeler, 19. yüzyılda sanayileşmenin yayılması, 20. yüzyılda dünya ekonomisi: yapısal değişmeler; 20. yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve ekonomik performans.
İKT 106 MATEMATİK-II (3+0+3) 

Dersin İçeriği

Bir fonksiyonun integralinin bulabilmesi ve lineer denklem sistemlerini çözümünün hesaplanabilmesi amaçlanmaktadır. Bir fonksiyonun belirsiz integralini hesaplanması, bir fonksiyonun belirli integralini hesaplanması ve düzlemsel şekillerin alanlarını çözümlenmesi, lineer denklem sistemlerinin çözümleri varlığını araştırılması ve çözümlenmesi ders kapsamında verilmektedir.
İKT 108 BORÇLAR HUKUKU (3+0+3)

Dersin İçeriği

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları, sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar, pey akçesi, cezai şart, alacağın temliki, borcun nakli, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri konuları ders kapsamında verilmektedir.
İKT 110 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı siyasetin tanımından başlayarak siyaset biliminde yöntem sorununu açıklamaktır. Derslerde ve tartışmalarda meşruiyet biçimleri ve politik düzen sınıflandırmaları ele alınacaktır. Devlet ve toplum arasındaki ilişkiler irdelenerek ana akım siyasal düzen yaklaşımları yeniden gözden geçirilecektir. Siyasal meşruiyetin toplumsal analizi, siyaset biliminin tanımı, siyasi meşruiyet biçimleri, siyasal düzen sınıflandırması, anaakım siyasal düzen yaklaşımları, devlet ve toplumun içeriği, geleneksel ve modern toplum karşılaştırması, politik kalkınma(Modernleşme) ders kapsamında verilmektedir.

YDİ 102 İNGİLİZCE-II (3+0+3)                    

Dersin İçeriği

Daha ileri seviyede İngilizce mesleki okuma parçalarının işlenip tartışılması, parçalarla ilgili alıştırmalar yapılması. Okuma tekniklerini öğrenme, kelime yapısı, phrasal verb’ler ders kapsamında verilmektedir.

TDK 102 TÜRK DİLİ-II  (2+0+2)                   Dersin İçeriği

Edebiyat, Türk dili (dil bilgisi), kompozisyon öğretiminin temel amacı, Anayasamız ve Millî Eğitim Temel Kanunu’ndaki hükümler doğrultusunda, millî ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen vatandaşlar yetiştirmektir. Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi ders kapsamında verilmektedir.

TİT 102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI-II (2+0+2)

Dersin İçeriği

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal’in söylediği gibi; “Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır” Atatürkçü düşüncenin özellikleri, Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması, siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılması, sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri, Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika konular ders kapsamında verilmektedir.

İkinci Yıl

Güz Dönemi

İKT 201 MİKROİKTİSAT (5+0+5)

Dersin İçeriği

Mikro iktisat teorisindeki temel kavramları ve varsayımları açıklamak ve grafikle çalışma kabiliyetini geliştirmek amaçlanmaktadır. Mikroekonominin tanımı ve kapsamı, temel kavramlar, Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi, piyasa talep analizi, talep esnekliği ve çeşitleri, üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği, üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi, maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, kısa ve uzun dönem firma maliyetleri ders kapsamında verilmektedir.

İKT 203 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (2+0+2) 

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı bilimsel araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek, bilimsel araştırmanın aşamaları, niteliksel ve niceliksel araştırma yaklaşımlarının arasındaki farklılıkları açıklamaktır. Bilimsel Bilgi, Bilimsel Yöntem, Doğa Bilimlerinde ve Sosyal Bilimlerde Yöntem Karşılaştırılması, Sosyal Bilimlerde Yöntem Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Süreci, Hipotez, Gözlem Teknikleri, Soru Kağıdı, Anket ve Görüşme, Ölçme, Kesinlik, Verilerin Değerlendirilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır.
İKT 205 GENEL MUHASEBE-I  (3+0+3) 

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak bilgisayar ortamında tutulmasının öğretilmesidir. Bu amaçla yevmiye fişi kesilmesi, defterlerin tutulması, mali tablolar, dönem sonu kayıtları, çalışma tablosu, kar - zarar hesaplamaları yaygın olarak kullanılan muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Muhasebenin tanımı ve gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği, gelir tablosu, hesap kavramı ve hesapların işleyişi, hesap planı, defter ve belgeler, .ift taraflı kayıt yöntemi, muhasebe sürecine toplu bir bakış, Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri, KDV hesapları ve işleyişi konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 207 İSTATİSTİK – I (3+0+3)

Dersin İçeriği

Dersin amacı, öğrencilere temel istatistik kavramlarını öğretmek ve istatistiksel yöntemleri kullanarak çalışma yaşamında meslekleriyle ilgili karar verirken daha gerçekçi karar vermelerine yardımcı olmaktır. Tanımlayıcı istatistik, olasılık teorisi, raslantı değişkenler, olasılık dağılımları, örnekleme teorisi ve merkezi limit teoremi ders kapsamında verilmektedir.

İKT 211 ÇALIŞMA EKONOMİSİ  (3+0+3)   

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilere çalışma ekonomisine ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek, emek arz-talebi, istihdam ve işsizlik, iş piyasaları, ücret, ücret teorileri ve Türkiye’deki ücretler konularını ayrıntılı olarak açıklamaktır. İşgücü piyasaları, emek mobilitesi ve işgücü piyasasını düzenleyici faktörler, emek arzı ve emek talebi, işsizlik, ücret oluşumu ve teorileri incelenecektir.
Bahar Dönemi
İKT 202  MAKRO İKTİSAT     (5+0+5)  

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı milli hasıla analizi, enflasyon, işsizlik, ulusal borçluluk ile finansal ve mali politikalar gibi ülke ekonomisinin anlaşılmasında kullanılan temel yöntemleri açıklamak ve analiz etmektir. Makro iktisat dersi kapsamında önce makro iktisadın temel kavramları, amaç ve araçları incelenmekte, daha sonra klasik ve Keynezyen kuram çerçevesinde milli gelirin denge düzeyinin belirlenmesi ele alınmaktadır. Bunun ardından temel makro büyüklüklerden olan para ve istihdam olguları farklı iktisat okullarının geliştirdikleri denge modelleri çerçevesinde analizi yapılmaktadır.
İKT 204  ANAYASA HUKUKU     (3+0+3)    

Dersin İçeriği

Anayasa Hukuku dersinin amacı; temel hukuk bilgisi çerçevesinde, toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması, kaynakları, hukukun yasalaştırılması ve uygulanması, hukuki ilişki ve haklar, hakların korunması yollarını, ana hatları ile harbiyelilere aktararak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Anayasa, devlet ve demokrasi kavramları, devlet sistemleri ve hükümet şekilleri, siyasi partiler, seçim ve seçim sistemleri, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Türk Anayasa Hukuku’nun genel esasları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 206 GENEL MUHASEBE-II  (3+0+3) 

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak bilgisayar ortamında tutulmasının öğretilmesidir. Bu amaçla yevmiye fişi kesilmesi, defterlerin tutulması, mali tablolar, dönem sonu kayıtları, çalışma tablosu, kar - zarar hesaplamaları yaygın olarak kullanılan muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. Tek düzen hesap planının tanıtılması, varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar. Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ders kapsamında verilmektedir.
IKT 208 İSTATİSTİK – II (3+0+3)

Dersin İçeriği

Öğrencilere mesleki yaşam süresince karar vermede kullanılan istatistiksel çıkarsama yöntemlerini öğretmek ve bilimsel düşüncelerini geliştirmelerine yardım etmektir. İstatistiksel tahmin, hipotez testleri, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon analizi, varyans analizi ve indeksler ders kapsamında verilmektedir.  
İKT 210 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2+0+2)  

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı İş Hukuku ile Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavramlarını incelemek ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler bulmaktır. şveren, alt işveren, işveren vekili, iş yeri hizmet sözleşmesi, ücret, çalışma ve dinlenme süreleri, ücretli izin, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt konuları ders kapsamında verilmektedir.
İKT 212 KAMU MALİYESİNE GİRİŞ   (3+0+3)                        

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişiminin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma konularının öğretilmesine yöneliktir.

Üçüncü Yıl

Güz Dönemi
İKT 301  PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI-I  (3+0+3)       

Dersin İçeriği

Para teorisi ve para ekonomisi ile ilgili temel kavram ve tanımların verildiği bu dersin amacı, teori ve uygulamayı birarada değerlendirerek, öğrencinin bu konudaki analiz ve sentez yapabilme yeteneklerini geliştirebilmektir. Para Arzı Teorisi, Para Talebi Teorileri, Klasik ve Neo-Klasik Miktar Teorisi, Monetarist ve Keynesçilerin paraya ilişkin görüşleri, Portföy Dengesi ve Servet Uyarlaması yaklaşımları bu dersin içeriğini oluşturur.
İKT 303 EKONOMETRİ – I (3+2+4)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, iktisadi hipotezler test edilirken kullanılan temel ekonometrik yöntemleri öğretmektir. Basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, t-testleri, F-testleri, çoklu bağlantı sorununun tespiti ve giderilmesi, spesifikasyon hatalarının tespiti ve giderilmesi, kukla değişkenler ve uygulanması, etkileşim değişkenlerinin uygulanması, EViews uygulaması ders kapsamında verilmektedir.

İKT 305 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ-I (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilere birbirinden yalıtılmış olarak verilen klasik, neoklasik ve Keynesyen yaklaşımların birbirleri arasındaki bağlantıları, kendi geliştikleri tarihsel ve toplumsal koşulların etkileri de gözönüne alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik iktisat (A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill ve T. Maltus), Klasik iktisadın eleştirisi (K. Marks), Neoklasik iktisat ve kurumsalcı iktisat konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 307 Vergi Hukuku (2+0+2)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı vergi hukukunun genel esaslarını ve vergi usulüne ilişkin düzenlemeleri öğretmektir. Giriş ve tarihi gelişim; Vergi hukukunun kaynakları ve yorum, vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, mükelleflerin hak ve ödevleri, vergilendirme işlemleri, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konuları ders kapsamında verilmektedir.
İKT 309 MALİYET MUHASEBSİ-I (2+0+2)

Dersin İçeriği

Maliyet Muhasebesi Sistemlerini açıklayabilmek, Üretim maliyeti unsurlarını açıklayabilmek, Maliyet dağıtımlarını (birinci ve ikinci dağıtım) yapabilmek, Sipariş Maliyet Sistemine göre mamul maliyetlerini hesaplayabilmektir. Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri, doğrudan işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri, tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri, sipariş maliyetleme yöntemi, safha maliyetleme yöntemi ders kapsamında verilmektedir.
İKT 311 TARIM EKONOMİSİ (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilerin bilimsel metodlar ve ekonomik teori yardımıyla tarım ekonomisi ve çiftlik yönetimi hakkında fikir edinmelerini ve tarımsal işletmelerin ekonomik problemlerine çözüm yolları bulmalarını amaçlamaktadır. Tarımsal üretim ekonomisinin temel prensipleri, tarımsal üretimin yapısı, tarım politikası, çiftlik yönetimi, tarımsal pazarlama, tarımsal ticaret, uluslarası tarım politikası, tarımsal finans ve kredi, tarımsal kooperatifler, mevcut tarım sorunların yapısı ve kaynakları, tarımsal kalkınma: tarım politikalarının etkisi ve rolü, tarımsal kalkınma ve ekonominin diğer sektörleri arasındaki ilişki, Türk tarımının özellikleri, Türk tarımının problemleri konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 313 MESLEKİ İNGİLİZCE-I (3+0+3)

Dersin İçeriği

İngilizcesi orta düzeyde olan öğrencilerin mesleki İngilizcelerini geliştirmelerine ve İngilizceden Türkçeye çeviri becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda iş ortamında iletişim için ihtiyaç duyulan İngilizceyi geliştirmeye yardımcı olmaktır. İşler, insanlar, ve organizasyonlar; iş çeşitleri; iş başvurusu ve seçim süreci, CV ve öz geçmiş hazırlama, İş İngilizcesi kelimeler, cümleler ve fiiller konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 315 MATEMATİKSEL İKTİSAT – I (3+0+3)

Dersin İçeriği

İktisat bölümü lisans öğrencilerine matematiksel metotları ve onların ekonomik uygulamalarını öğretmektir. İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, optimizasyon (maksimizasyon ve minimizasyon) konuları ders kapsamında verilmektedir.

IKT 317 FİNANSAL YÖNETİM (3+0+3)

Dersin İçeriği

İşletmelerde kısa vadeli finansal politikaların işleyişini öğretmektir. Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 319 BiLGi TOPLUMU VE TÜRKİYE   (3+0+3)                        

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı tarihsel olarak kapitalizmin gelişim süreci içerisinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş dinamiklerini ve bu dinamiklerin Türkiye’deki oluşum süreçlerini incelemektir. Kapitalizmin tarihsel gelişim süreci içerisinde sanayi toplumu biçimlerinin, sanayi sonrası toplum biçimlerinin oluşumu ve Türkiye’de bilgi toplumuna giden tarihsel sürecin incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturur.


Bahar Dönemi
İKT 302 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI-II   (3+0+3)                        

Dersin İçeriği

Para teorisi ve para ekonomisi ile ilgili temel kavram ve tanımların verildiği bu dersin amacı, teori ve uygulamayı birarada değerlendirerek, öğrencinin bu konudaki analiz ve sentez yapabilme yeteneklerini geliştirebilmektir. Para Politikasının amaç ve araçları, para kurulu ve enflasyon hedeflemesi gibi para politikası uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturur.

İKT 304 EKONOMETRİ – II (3+2+4)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, bir ekonometrik model kurulduğunda ortaya çıkabilen spesifikasyon hatalarının test edilmesini ve düzeltilmesini öğretmek ve özel ekonometrik modeller kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin nasıl analiz edileceğini göstermektir. Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, ko-entegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli, EViews uygulaması ders kapsamında verilmektedir.

İKT 306 MALİYET MUHASEBSİ-II (2+0+2)

Dersin İçeriği

Maliyet Muhasebesi Sistemlerini açıklayabilmek, üretim maliyeti unsurlarını açıklayabilmek, maliyet dağıtımlarını (birinci ve ikinci dağıtım) yapabilmek, sipariş maliyet sistemine göre mamul maliyetlerini hesaplayabilmektir. Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları, birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması, standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları, maliyetlerin değişme biçimleri, tam ve değişken maliyetleme, yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 308 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ-II (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilere birbirinden yalıtılmış olarak verilen klasik, neoklasik ve Keynesyen yaklaşımların birbirleri arasındaki bağlantıları, kendi geliştikleri tarihsel ve toplumsal koşulların etkieri de gözönüne alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Keynesyen iktisat düşüncesi, Parasalcı yaklaşım, Yeni liberal düşünce, Post-Keynesyen yaklaşım konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 312 BANKA VE FİNANSAL KURUMLAR (3+0+3)

Dersin İçeriği

Finansal sistemde yer alan finansal kurumların fonksiyonları ve işleyişlerinin ortaya konması. Finansal sistem ve fon akışı, finansal sistemde yer alan temel finansal kurumların özellikleri ve fonksiyonları konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 314 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (3+0+3)   

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı endüstri ilişkilerinin aktörleri ve kurumsal yapının tarihi ve işleyişini tanıtmak aynı zamanda endüstri ilişkileri sistemini doğrudan etkileyen üretim süreçleri ve kurumsal olmayan çalışma ilişkilerini de geniş boyutta ele almak ve tartışmaktır. Endüstri ilişkileri kavramı, tarihsel gelişimi, teori ve endüstri ilişkileri, sistem teorisi, çoğulcu yaklaşım, radikal çoğulcu yaklaşım. çatışma ve işbirliği, devlet ve endüstri ilişkileri, endüstri ilişkilerine yön veren temel faktörler, ekonomik ve siyasi yapı, teknoloji, üretim sistemleri, iş gücünün yapısal özelikleri, endüstri ilişkilerine kuramsal yaklaşımlar, endüstri ilişkilerinin tarafları ve ilişkileri, toplu pazarlık, toplu iş uyuşmazlıkları bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.
İKT 316  DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2+0+2)   

Dersin İçeriği

Davranış Bilimleri dersinin temel amacı öğrencinin hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanımasına yardımcı olmak, insanların toplumdan etkilenmelerini inceleyerek, insanın toplum içindeki davranışlarına anlam kazandırmaktır. Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar konuları ders kapsamında verilmektedir.
İKT 318 MESLEKİ İNGİLİZCE-II (3+0+3)

Dersin İçeriği

İngilizcesi orta düzeyde olan öğrencilerin mesleki İngilizcelerini geliştirmelerine ve İngilizceden Türkçeye çeviri becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda iş ortamında iletişim için ihtiyaç duyulan İngilizceyi geliştirmeye yardımcı olmaktır. İngilizce iş mektubu yazma; İş ortamında İngilizce iletişim, raporlama, telefonda konuşma, pazarlık, iletişim kurma, İngilizce ekonomi makalelerini okuma konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 320 MATEMATİKSEL İKTİSAT – II (3+0+3)

Dersin İçeriği

Matematiksel İktisat I dersinin devamı olarak verilen bu dersin amacı, matematiksel iktisadi uygulamaları özellikle mikro ve makro iktisat konularıyla ilişkilendirmektir. Maksimizasyon ve minimizasyonun ekonomik uygulamaları, kısmi ve toplam türev, kısmi ve toplam türev almanın ekonomik uygulamaları, kısıtlı optimizasyon, kısıtlı optimizasyonun ekonomik uygulamaları, integral alma ve integralin ekonomik uygulamaları konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 322 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ (2+0+2)

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencilere çavre ekonomisi ve doğal kaynakların yönetimi konusunu öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu ders doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi belirli temel konularını içermektedir. Çevresel değerlendirme, sürdürülebilir kalkınma, çevre kamu politikası, koşullu değerleme yöntemi, ödeme istekliliği, fayda maliyet analizi, küresel iklim değişikliğinin çevresel ekonomik analizi, negatif dışsallık sonucu oluşan, pazar etkinsizliğinin refah analizi konuları ders kapsamında verilmektedir.

Dördüncü Yıl

Güz Dönemi

İKT 401 ULUSLARARASI İKTİSAT-I (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı uluslararası iktisat teori ve politikasının öğrenciler tarafından açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, Faktör donatımı teorisi, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri politikaları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 403 KALKINMA İKTİSADI-I (3+0+3)

Dersin İçeriği

Azgelişmiş ülkelerin ekonomik, yapısal, demografik, sosyal, siyasal ve yönetsel özelliklerini tanımlamak ve bu ülkelerin gelişmeleri için gereken kalkınma ve sanayileşme stratejilerini açıklamaktır. Bu derste iktisat teorisi gelişmekte olan ülkeler açısından incelenecektir. Konular arasında; gelişmekte olan ülkelerin temel karakteristikleri, sanayileşme politikaları, kalkınma ve pazarların fonksiyonları, nüfus ve gelir dağılımı, uluslar arası ticaret politikaları bulunmaktadır. Kalkınma için ticaretin önemi, serbest ticaret ve ekonomik kalkınma ve ticaret stratejileri gibi konularda detaylı olarak ele alınmaktadır.

İKT 405 TÜRKİYE EKONOMİSİ-I (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı Türkiye ekonomisinin güncel durumunu, tarihsel perspektften ve sermaye birikiminin geldiği düzey itibariyle dönemleştirerek analiz etmektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin devraldığı ekonomik miras, 1920’li yıllar ve ekonominin kuruluş dönemi, 1930-1940 arası ilk sanayileşme planları ve devletçi uygulamalar, 1940-1945 savaş ekonomisi, 1945-1950 ulusararası sistemle uyum süreci, 1950-1960 ticari sermayeden üretken sermayeye geçiş dönemi konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 407 SEMİNER-I (2+0+2)

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğrencilerine danışman tarafından verilecek olan seminer konusu yerli ve yabancı literatürden yararlanılarak hazırlanıp sunulacak ve tartışılacaktır.

İKT 409  SOSYAL POLİTİKA (3+0+3)               

Dersin İçeriği

Türk İşgücü piyasası, istihdam ve sosyal güvenlik politikası ile ilgili uluslararası sosyal ve kamusal politikaları analiz etmek ve tanıtmak. Sosyal ve kamu politikalarının teorik ve pratik yönlerinin aktarıldığı bu derste, Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği Sosyal Politikası ilkelerinden yola çıkılarak Türkiye örneği ele alınarak, gerek kurumsal modern devletin tarihsel kökenleri ile, gerek yasal, gerek kurumsal anlamdaki emek piyasasına müdahalesi ve güçsüs durumdaki kesimlerin korunmasını sağlamaya dönük sosyal politikalar ve bu politikaların Türkiye’ye etkileri incelenmektedir.

İKT 411 İKTİSADİ GELİŞMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı farklı ülke ve bölgelerin kalkınma süreçlerinin karşılaştırılmalı bir perspektiften analiz edilmesidir. Kalkınma ve modernleşme teorileri, eleştirel kalkınma yazını, bağımlılık okulu ve karşılaştırmalı ülke örnekleri konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 413 AVRUPA BİRLİĞİ VE ENTEGRASYONU (3+0+3) 

Dersin İçeriği

Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği, Ortak Pazar, Ekonomik ve Parasal Birlik gibi Ekonomik Entegrasyon Hareketlerinin teorik temelleri hakkında bilgi vermek analizler yapmaktır. İçerik Giriş-kapsam; ekonomik entegrasyon: kavramsal çerçeve; entegrasyon biçimleri-aşamaları; teorinin tarihsel gelişimi; Ortodoks teori: gümrük birliği; statik-dinamik etkiler; teoride güncel gelişmeler; Dünya deneyimi, entegrasyon örnekleri; AB: Avrupa’da bütünleşme süreci; AB yapısı ve ortak politikaları; AB genişlemesi ve AB-Türkiye ilişkileri; Türkiye’nin diğer deneyimleri; Küreselleşme-bloklaşma tartışmaları ders kapsamında verilmektedir.   
İKT 415 KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ SİSTEMLER (3+0+3)

Dersin İçeriği

Dersin amacı, öğrencilerin ekonomik sistem, üretim, değişim, mübadele, dağıtım, tüketim fonksiyonları arasındaki ilişkiler ve sistemlerin sosyal, politik, ekonomik, hukuksal kurumlar üzerindeki bilgilerini geliştirmektedir. İktisadi sistemler konusunda terminoloji, iktisadi sistemlerin sınıflandırılması, dünyadaki hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve teknoloji ile transformasyonların ekonomik sistemlerin oluşması ve gelişmesi üzerindeki etkileri, kapitalizmin aşamaları, SSCB ekonomisinin anatomisi, Avrupa ve ABD kapitalizminin teorik ve kurumsal olarak analizi, convergence problemi, Türkiye ekonomisinin ekonomik sistemler açısından analizi, sistemlerde temel ekonomik problemlerin çözümü, yeni dünya düzeninin iktisadi sistemlerin teorik ve pratik gelişmesi üzerindeki etkileri ders kapsamında verilmektedir.
Bahar Dönemi
İKT 402 ULUSLARARASI İKTİSAT-II (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı uluslararası iktisat teori ve politikasının öğrenciler tarafından açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Küreselleşme ve ekonomik birleşmeler, uluslararası para sistemi, ekonomik kalkınma ve dış ticaret politikaları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 404 TÜRKİYE EKONOMİSİ-II (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı Türkiye ekonomisinin güncel durumunu, tarihsel perspektften ve sermaye birikiminin geldiği düzey itibariyle dönemleştirerek analiz etmektir. 1960-1980 planlı kalkınma, 1980 sonrası neoliberal dönem, 2001 sonrası üretken sermayenin uluslararasılaşması süreci konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 406 KALKINMA İKTİSADI-II  (3+0+3)                        

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı ekonomik ve bütünsel olarak toplumsal kalkınmaya ait kavram ve süreçlerin dünya genelinde ve Türkiye özelinde teorik ve uygulama açısından tarihsel olarak sorgulanmasıdır. Azgelişmişlik Kuramları, Dünya Sistemi ve Azgelişmişlik, Azgelişmişliğin Toplumsal Formasyonu konuları bu dersin içeriğini oluşturur.
İKT 408 SEMİNER-II (2+0+2)

Dersin İçeriği

Öğrencilerine danışman tarafından verilecek olan seminer konusu yerli ve yabancı literatürden yararlanılarak hazırlanıp sunulacak ve tartışılacaktır.

İKT 410 ULUSLARARASI EKONOMİK KRİZLER TARİHİ VE TÜRKİYE (3+0+3) 

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, tarihsel olarak dünyada bugüne kadar yaşanan ekonomik krizlerin nedenlerini incelemektir. Öncelikle tarihsel sürecin temel olarak dört döneminde yaşanan büyük ekonomik krizlerin (1893-1896, 1929, 1970’ler ve 2000’ler) sisteme dönük ve toplumsal nedenleri araştırılacaktır. Daha sonra Türkiye’de tarihsel süreçte yaşanan krizlerin dünya çapındaki sistemsel ve toplumsal nedenleri incelenecektir.
İKT 412 TİCARET HUKUKU (3+0+3)

Dersin İçeriği

Ticari işlemlerden doğan hak ve yükümlülükleri, ortaklık sözleşmelerini ve bu kapsama giren hukuki süreçlerin incelenmesi. Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler. Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul kıymetler konuları ders kapsamında verilmektedir.

İKT 414 BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu derste bölgesel kalkınma düşüncesinin gelişimi ve bölge kalkınma stratejilerinin temel hedefleri açıklanacaktır. Bölgesel kalkınma teorisi, bölgesel kalkınmanın geçirdiği dönüşüm, bölge kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınma örnekleri ders kapsamında verilmektedir.

İKT 416 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (3+0+3)

Dersin İçeriği

Öğrenciye Zaman Serileri Analizi teorisi ve teknikleri konusunda üst düzeyde ekonometri bilgisi kazandırmak ve uygulamaya yönelik deneyim edinmelerini sağlamak, Öğrenciye Zaman Serileri Analizi teorisi ve teknikleri konusunda üst düzeyde ekonometri bilgisi kazandırmak ve uygulamaya yönelik deneyim edinmelerini sağlamak. Durağan-olmayan Zaman Serileri, Rassal Yürüyüş Modeli, Deterministik ve stokastik trendler, Model Seçimi Enformasyon Kriterleri, Çok-değişkenli Zaman Serileri Modelleri, VAR, Cholesky-ayrıştırma, Etki-Tepki Fonksiyonları, Granger-nedensellik, Eşbütünleşme, Hata-Düzeltme (Error-correction) Modelleri, ARCH ve GARCH Modelleri, Haber-Etki Eğrisi konuları ders kapsamında verilmektedir.
İKT 418 İKTİSADİ PLANLAMA (3+0+3)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı iktisadi planlama kavramının ortaya çıktığı tarihsel süreci açıklamak ve ekonomik planlama teknikleri ve uygulamalarını analiz etmektir. İlerleme, kalkınma ve planlama düşüncesinin ortaya çıkışı, planlama teknikleri, Türkiye bağlamında planlama uygulamaları, stratejik planlama konuları ders kapsamında verilmektedir.
                  

.


                        

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri BİRİNCİ yariyil

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconBİRİNCİ yil kod L. Dönem (I. Yariyil) Statü

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri ve kaynak kitaplar süleyman demirel üNİversitesi...

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers notlari birinci Gün 7

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri ve programda izlenecek ders kitaplari ile yardimci kitaplar

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri Birinci Yıl iconDers iÇERİkleri


Ekonomi




© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com