Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil


sayfa1/3
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
  1   2   3
T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İKTİSAT BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
1.SINIF

I.YARIYIL
KODU O.KOD DERSİN ADI T P K

MAT119

155119

Matematik-I

4

-

4

Giriş,Tek değişkenli denklemlere giriş,Polinomlar ve üstel fonksiyonlar,Tek değişkenli denklemlerde diferansiyel, Diferansiyelde ileri konular,Limit süreklilik ve seriler,Süreklilik ve türevlenebilirliğin sonuçları,Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Tek değişkenli optimizasyon


EKO111

203111

Ekonomiye Giriş-I

6

-

6

Ekonomik analizin araçları,Talep,arz,piyasa,Karma ekonomilerde devlet, Talep de fiyat ve gelir etkisi, Tüketici tercihi teorisi, Ticari organizasyonlar ve davranışları, Maliyet ve üretim, Tam rekabet ve monopol, Piyasa yapısı ve aksak rekabet,Faktör piyasalarının analizi, Beşeri sermaye,Sermaye ve toprak, Refah ekonomisine giriş,Vergiler ve kamu harcamaları, Rekabet politikası endüstriyel politika, Genel denge,


EKO107

203107

Hukukun Temel Kavramları

3

-

3

Hukuk kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun gelişimi. Hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı. Kanunlar hiyerarşisi, yargı organları.


EKO113

203113

İşletmeye Giriş

3

-

3

Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri. İşletmelerin kuruluşu. Hukuki bakımdan özel ve kamu işletmeleri. İşletmelerin birleşme biçimleri. Çokuluslu işletmeler. Yönetim ve işlevleri.


EKO115

203115

Muhasebe I

3

-

3

Muhasebenin tanımı, kapsamı ve muhasebe verileri ile ilgili kuruluşlar. Temel muhasebe kavramları. Günlük ve büyük defter kayıpları, mizanlar ve bilançoların tanıtımı ve işlem sıraları. Bilançolarda yer alan hesaplarla ilgili kayıtlar ve bunların envanter işlemleri.


TKD101

011101

Türk Dili-I (I-II.YARIYIL)

2

-

2

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil kültür ilişkisi ,Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devirleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Türkçede sesler ve sınıflandırılması Türkçenin ses özellikleri, I. ARA SINAV, ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim çekimleri, Türkçede fiil çekimleri, zarfların Türkçede kullanılış şekilleri, edatların Türkçede kullanılış şekilleri, II. ARA SINAV, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyonda anlatım şekillerive uygulaması.AIT101

012101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

-

2

Dersin amacı, Türk İnkılabı, özellikleri İnkılap, ihtilal, Reform ve Islahat, kavramları, Türk İnkılabı Öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar (askerlik, eğitim, idare ve hukuk alanı ), Türk İnkılabı Öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar (tanzimat ve ıslahat fermanları ve meşrutiyet) Türk İnkılabı Öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar (devleti kurtarma amacındaki düşünce akımları) Türk inkılaplarının hazırlık dönemi, I. ARA SINAV, Türk inkılaplarının hazırlık dönemi, Türk İstiklal Savaşı, II. ARA SINAV, Türk İstiklal Savaşı.


İNG101

013101

Yabancı Dil-I (İngilizce)

4

-

4

Verb" to be", Possessive adjectives, Possessive's, Opposite Adjectives, Present Simple, Present Simple II. (The first mid-term exam ), There is \ There are, some \ any with count nouns, can \ can’t (ability ), , can \ could (ability), (II. mid-tern exam), past simple, ırregular verbs.


ALM101-

014101

Yabancı Dil-I(Almanca)

4

-

4

Ziel: 1-Nomen, Artikel, Verb, Pronom, Adjektiv, Pröposition, Konjuktion. 2-Zeitongaben, Zahlangaben, Satzarten, Stellungen, Irter-Punktion 3-Schriftlich und Mündliche Sprachübungen (Almanca dersi için "Wolfgang Hieber, Lernziel Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Grundstufe I,I.Auflage,Max Hueber Verlag München,1983" adlı kitap, Almanca ders kitabı olarak seçilmiş olup, kitabın tüm okuma parçaları okutulacaktır.)


GSB101

016101

Beden Eğitimi-I

2

-

2

Beden Eğitimi ve sporun günlük yaşamımızdaki yeri ve önemi, sağlıklı yaşam için yürüyüş ve koşu örnekleri, basketbolün , futbolun, voleybolun, masa tenisinin, kort tenisinin tanıtımı, basit oyun kuralları ve uygulamaları, Halk oyunları ve modern dans çalışmaları, doğaya yürüyüşler-Treaking genel değerlendirme.


GSR101

017101

Resim-I

2

-

2

Renk nedir? Renkle ilgili bilgiler. Renkli resim. Renkte perspektif. Renk planları. Renkli resim türleri. Baskı çeşitleri. Artık malzemelerle çalışmalar. Lavi tekniği. Siyah/Beyaz/renk işbirliği. Dünya resim tarihine bakış. Çağdaş resim akımları/öncüleri. Konuların genel değerlendirmesi.


GSM101

018101

Müzik –I

2

-

2

İnsan ve Müzik. Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel ve eğitimsel işlevleri. Atatürk' e göre insan yaşamında müziğin yeri ve önemi. Gençlik eğitimi ve sanat eğitimi. Müzik eğitiminin gerekliliği.
II.YARIYIL


MAT120

155120

Matematik-II

4

-

4

İntegral ,İntegralde ileri konular,Doğrusal cebir: Vektörler ve Matrisler,Determinantlar,Doğrusal cebirde ileri konular,Çok değişkenli fonksiyonlar, Durağan Karşılaştırma araçları,Çok değişkenli optimizasyon,Kısıtlı optimizasyon,Doğrusal programlama,Fark eşitlikler,Diferansiyel Eşitlikler


EKO114

203114

Ekonomiye Giriş-II

6

-

6

Makro ekonomiye giriş,Milli gelirin tanımı,Toplam talep,maliye politikası ve dış ticaret, Para ve modern bankacılık, Merkez bankacılığı ve parasal sistem, Kapalı ekonomide para ve maliye politikaları, Toplam arz, fiyatlar genel seviyesi ve uyarlanma hızı, İşsizlik, Enflasyon, Açık ekonomilerde makro ekonomik denge, Ekonomik büyüme, İş çevrimi, Dünya ekonomisine giriş, Uluslar arası ticaret ve uluslar arası ticaret politikaları, Uluslar arası para sistemi ve uluslar arası finans.


EKO108

203108

Anayasa Hukuku

3

-

3

Anayasanın tanımı ve anlamı. Türk Anayasalarının tarihsel gelişimi ve içerik olarak karşılaştırılması.


EKO116

203116

Muhasebe II

3

-

3

Bilançoda yer alan hesaplarla ilgili kayıtların incelenmesi ve envanter işlemleri. Bilançoların nitelikleri ve çeşitleri. Gelir tablosunun tanımı, nitelikleri ve çeşitleri. Nakit akım tablolarının tanımı ve örnekler.EKO118

203118

Toplum Bilimine Giriş

3

-

3

Toplum biliminin doğuşu ve gelişimi. Temel kavramlar ve bilgiler. İnsan ilişkilerinin kuralları. Toplumsal gruplar. İnsan-toplum ilişkileri. İktisat-toplum bilim ilişkileri.


TKD102

011102

Türk Dili-II

2

-

2

CÜMLE: cümlenin unsurları, türleri, tahlili, yapı bakımından kelimeler, kelime grubu tahlili, anlatım ile cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, anlatım (konuşma ve yazma ) anlatım biçimleri, bozuk cümle örnekleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kopozisyon yazmada kullanılacak plan , I. ARA SINAV, yazılı kompozisyon türleri, sözlü kompozisyon türleri, yazılı ve sözlü kompozisyon uygulamaları, imla kuralları ve noktalama işaretleri, II. ARA SINAV, ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler üzerinde çalışmalar (Retorik Uygulamaları


AIT102

012102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

-

2

Atatürk Dönemi İnkılapları, I. ARA SINAV, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaseti, Atatürk İlkeleri, II. ARA SINAV, Atatürk İlkeleri.


İNG102

013102

Yabancı Dil-II (İngilizce)

4

-

4

Past Simple revision, Linking words “ when, while, after, before, until” count and uncount nouns “some, any, much” “like” and “would like” Comparatives and superlatives, have got / has got, (The first mid-term exam), Present progressive tense (affirmative, negative, interrogative forms) possessive pronouns, “whose?” describing people, going to-future, ınfinitive of purpose, (II. mid-tern exam), adverbs and adjectives “quick / quickly, good / well”, present perfect tense “just, yet, already, still, ever, never”.


ALM102

014102

Yabancı Dil-II(Almanca)

4

-

4

Ziel: 1-Nomen, Artikel, Verb, Pronom, Adjektiv, Pröposition, Konjuktion. 2-Zeitongaben, Zahlangaben, Satzarten, Stellungen, Irter-Punktion 3-Schriftlich und Mündliche Sprachübungen (Almanca dersi için "Wolfgang Hieber, Lernziel Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Grundstufe I,I.Auflage,Max Hueber Verlag München,1983" adlı kitap, Almanca ders kitabı olarak seçilmiş olup, kitabın tüm okuma parçaları okutulacaktır.)


GSB102

016102

Beden Eğitimi-II

2

-

2

Beden Eğitimi ve sporun günlük yaşamımızdaki yeri ve önemi, sağlıklı yaşam için yürüyüş ve koşu örnekleri, basketbolün , futbolun, voleybolun, masa tenisinin, kort tenisinin tanıtımı, basit oyun kuralları ve uygulamaları, Halk oyunları ve modern dans çalışmaları, doğaya yürüyüşler-Treaking genel değerlendirme.


GSR102

017102

Resim-II

2

-

2

Renk nedir? Renkle ilgili bilgiler. Renkli resim. Renkte perspektif. Renk planları. Renkli resim türleri. Baskı çeşitleri. Artık malzemelerle çalışmalar. Lavi tekniği. Siyah/Beyaz/renk işbirliği. Dünya resim tarihine bakış. Çağdaş resim akımları/öncüleri. Konuların genel değerlendirmesi.


GSM102

018102

Müzik -II

2

-

2

İnsan ve Müzik. Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel ve eğitimsel işlevleri. Atatürk' e göre insan yaşamında müziğin yeri ve önemi. Gençlik eğitimi ve sanat eğitimi. Müzik eğitiminin gerekliliği.

2. SINIF
III.YARIYIL


EKO201

203201

İstatistik-I

3

-

3

Betimsel istatistik yöntemleri, Olasılık ,Bayes teoremi ve karar kuramı, Markov süreçleri, Kesikli rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları, Sürekli rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları, Kovaryans, Örnekleme ve örnekleme dağılımları, Merkezi limit teoremi, Uyumun iyiliği sınamalar ve çapraz çizelgeler,


EKO219

203219

Mikro Ekonomi-I

3

-

3

Piyasa, Bütçe kısıtı, Tercihler, Fayda , Optimal Seçim , Açıklanmış tercihler, Slutsky eşitliği, Arz ve talep, Tüketimde zaman tercihi, Varlık piyasaları, Belirsizlik,Varlık piyasalarında risk, Piyasa talebi, Piyasada Denge


EKO207

203207

Makro Ekonomi-I

3

-

3

Giriş, Milli gelir hesapları, Gelir ve harcama, Para, faiz ve gelir, Para ve maliye politikaları,Uluslar arası bağlantılar, Toplam talep ve arz ,Ücretler, fiyatlar ve istihdam,Akılcı beklentiler: Denge yaklaşımı,Uzun dönemde büyüme ve verimlilik, Davranışsal temeller :Tüketim ve tasarruf, Yatırım harcamaları,


EKO221

203221

Matematiksel Ekonomi I

4

-

4

Durağan veya denge çözümleme iktisatta genel denge çözümlemesi doğrusal modeller ve matris cebiri kümeler ve topoloji Karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi Karşılaştırmalı durağanlık ve türev kavramı Türev alma kuralları ve karşılaştırmalı durağanlıklarda kullanılışları Genel fonksiyon modellerinde karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi Optimizasyon problemleri Optimizasyon: denge çözümlemesinin özel bir çeşiti Üstel ve logaritmik fonksiyonlar Birden çok seçim değişkeni durumu Eşitlik kısıtlamaları altında optimizasyon


EKO217

203217

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

-

3

Giriş, Araştırma süreci I. , II. ve III. aşamalar : Problemin alanının belirlenmesi Veri toplama, Problemin tanımlanması, Araştırma süreci IV. ve V. aşamalar: Teorik çerçevenin belirlenmesi ve Değişkenlerin seçimi, Hipotez geliştirme, Niteliksel veri ile hipotez testi, Araştırma süreci VI. Araştırma dizaynı, Çalışmanın amacının belirlenmesi: Açıklayıcılar, Tanımlayıcı çalışma, Hipotez testi, Araştırmanın tipi: Nedensel ve nedensel olmayan araştırma, Araştırmanın çapı, Analiz birimlerinin belirlenmesi: Birey, grup..., Zaman ufku: Kesit veri veya zaman verileri, Deneysel dizaynlar : Nedensel analiz veya korelasyon analizi, Alan araştırması, Kontrol, bağımlı değişkenin manipülasyonu, Zorluk yaratan değişkenlerin kontrol edilmesi, Etik değerle ilgili konular, İçsel ve dışsal geçerlilik, İçsel ve dışsal geçerlilik arasında değiş tokuş, İçsel geçerliliği etkileyen faktörler, Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler, Değişkenlerin ölçümleri: Değişkenler nasıl ölçülür? , Operasyonel tanımlama, Ölçek ve ölçüm, Gelişen ölçekler, Geçerlilik, Güvenilirlik, Örnekleme: Ana kütle, Ana kütle dağılımı, Örnekleme, Dağılımların normalliği, Olasılıklı ve olasılıklı olmayan örneklemler, Nokta ve aralık tahmini, Nokta ve aralık tahmin arasında değiş tokuş , örneklem verisi ve hipotez testleri , Örneklem sayısının belirlenmesi, Bazı istatistiki terimler ve testler: Tanımlayıcı testler, Çıkarımsal testler, Veri analiz ve sunum, Araştırmanın rapor edilmesi.


TBT205

020205

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

-

Bilgisayara Giriş; Genel Bilgiler; Windows 98 İşletim Sistemi; Ms-Dos İşletim Sistemi; Microsoft Office 97/2000; Microsoft Word 97/2000.

IV.YARIYIL

EKO202

203202

İstatistik-II

3

-

3

Nokta tahmini, Aralık tahmini, Önsav sınaması (Hipotez testi),Ki Kare testleri, Katsayısal olmayan bazı sınamalar (Non-parametrik testler), Doğrusal korelasyon ve regresyon, Varyans çözümlemesi, Zaman serilerinin çözümlenmesi ve kestirim, İstatistikle karar verme kuramı.


EKO216

203216

Mikro Ekonomi-II

3

-

3

Tüketici artığı, Teknoloji, Kar maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Maliyet eğrileri, Firma arzı, Endüstri arzı, Monopol, Faktör piyasaları, Oligopol, Oyun teorisi, Üretim, Toplumsal refah, Dışsallıklar.


EKO208

203208

Makro Ekonomi-II

3

-

3

Para talebi, Merkez bankası , para ve kredi, İstikrar politikası , İşsizlik ve enflasyon dinamikleri, İşsizlik ve enflasyon arasındaki değiş tokuş, Para , açıklar ve enflasyon,Bütçe açıkları ve kamu borçları,Uluslar arası uyarlama ve karşılıklı bağımlılık.


EKO214

203214

Matematiksel Ekonomi II

4

-

4

Dinamik Analiz İktisadi Dinamiklik ve İntegral Kalkülüsü Sürekli Zaman: Birinci Mertebe Türevsel Denklemler Yüksek Mertebeden Türevsel Denklemler Kesikli Zaman: Birinci Mertebe Fark Denklemleri Yüksek Mertebeden Fark Denklemleri Eşanlı Fark Denklemleri ve Türevsel Denklemler Matematiksel Programlama Doğrusal Programlama Doğrusal Olmayan Programlama


EKO218

203218

Ekonomik Tarih

3

-

3

Ekonomik problemlerin tanımlanması, Piyasa öncesi ekonomi, Piyasa toplumunun ortaya çıkışı, Endüstri devrimi, Endüstriyel teknolojinin etkileri, Büyük buhran, Devlet sektörünün yükselişi,Buhran sonrası iktisat okullarına genel bir bakış: Keynesyen iktisat.. -Monetarizm. Anayasal İktisat. - Arz yönlü iktisadi akım, Dönüşüm sorunu, Rasyonel beklentiler okulu, Reel devresel dalgalanmalar, Kurumcu iktisat , Evrimci okul,.Avrupa’ da modern kapitalizmin doğuşu, Kapitalizmin altın çağı, Kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler:Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler:Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar


TBT202

020202

Temel Bilgisayar Bilimleri

2

2

3

Microsoft Excel 97/2000; E-Views ( Temel Çalışma Alanı oluşturma ve kullanma, Objeler oluşturma; Verilerin elde edilip işlenmesi; Matematiksel İfadeler ve Fonksiyonlar, Seriler, Matriksler, İstatiksel Prosedürler, Analiz Metodları ve Hipotezler, Grafikler)

3. SINIF

V.YARIYIL

EKO301

203301

Uluslararası Ekonomi-I

3

-

3

Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri : Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi,Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri :Arz ve Talep Modelleri,Faktör Donatımı(Heckscher-Ohlin) Teorisi,Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri,Dış Ticaret Politikası,Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları,Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Küresel Ticaret,İktisadi Birleşmeler Teorisi,Avrupa Birliği,Avrupa Birliği Dışındaki Ekonomik Gruplaşmalar,Türkiye’nin Ülke Grupları ile Yaptığı Dış Ticaret,Döviz Piyasası Analizleri,Vadeli Teslim Döviz Piyasaları,Kur Değişimlerini Açıklamaya Yönelik Teoriler,Dış Ödemeler Bilançosu,Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi,Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları: İç ve Dış Ekonomik Denge


EKO315

203315

Kamu Ekonomisi I

3

-

3

Milli Gelir Hesaplarında Devlet Sektörü,Mali Kurumlar,Dağılım ve Bölüşüm ve Devlet Seçimi,Devlet Harcamaları :Yapısı ve Harcamaların Büyümesi,Harcamaların Değerlendirilmesi: İlkeler,Harcama Politikalarına Bir Örnek:(1) Kamu Hizmetleri,(2)Düşük Gelir Yardımı ve Sosyal Güvence ,Kamu Borçlar,Uluslar arası Mali Koordinasyon,Kalkınmanın Finansmanı


EKO317

203317

Para Teorisi ve Politikası I

3

-

3

Giriş, Faiz oranları, Basit porfolye tercihi teorisi: Varlık talep teorisi, Faiz oranları hareketleri, Faiz oranları ve risk, Mali piyasaların ekonomik analizi, bankacılık ve banka yönetimi, Bankacılık endüstrisi, Bankacılık endüstrisinin düzenlenmesi, Banka dışı finasal kurumlar, Finansal yenilikler, Mevduat yaratma: Para arzı, Para arzının belirleyicileri, Mudiler ve bankalar :Para arzı modeli, Merkez bankası sistemi yapısı, Parasal tabandaki değişimler, Para politikası araçları, Para politikasının yürütülmesi


EKO307

203307

Ekonometri I

4

-

4

Regresyon çözümlemesi,İki değişkenli regresyon çözümlemesi,İki değişkenli modelde tahmin sorunu,Normallik varsayımı: klasik normal doğrusal regresyon modeli,İki değişkenli regresyon modelinde aralık tahmini ve önsav sınaması,İki değişkenli doğrusal regresyon modelinin uzantıları,Çoklu regresyon çözümlemesi ve tahmin sorunu ,Çoklu regresyon çözümlemesi ve çıkarsama sorunu ,Doğrusal regresyon modeline matris yaklaşımı,


EKO319

203319

Refah ve Genel Denge Teorisi

3

-

3

Giriş,Genel denge teorisinin kapsamı ve tarihi, Fiyatlar ve mallar, Kısıtlı üretim teknolojisi, arz ve talep fonksiyonları ile ekonomi: Sınırlı firma teknolojisi ile üretim, Hanehalkları , Piyasa ekonomisi, Aşırı talep fonksiyonları ile piyasa ekonomisinin genel dengesi, Kısıtsız üretim teknolojisi, arz ve talep fonksiyonları ile ekonomi: Kısıtsız teknoloji ile üretim teorisi, hanehalkı, piyasa ekonomisi, genel piyasa dengesi, Refah ekonomisi: Pareto etkin ve rekabetçi denge, Sözleşme ve denge, Piyasaların etkinlik alanı: Zaman ve belirsizlik, Arz-talep uygunluğunda ekonomi: Matematik (Uygunluk , Kartezyen üretimin uygunluğu, Kısıta göre optimizasyon, Kakutani sabit nokta teoremi),


EKO321

203321

Borçlar Hukuku

3

-

3

Borçlar kanunu ve özel kanunların düzenlediği sözleşme tipleri. Borçlar kanunu ile ticaret kanunu arasındaki ilişki. Satım sözleşmesi: Meydana gelmesi, doğurduğu borçlar. Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler.EKO323

203323

Yönetim ve Organizasyon

3

-

3

Sistem olarak örgüt: Örgütün özellikleri ve türleri. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi. Örgüt ve çerçevesi. Yönetimin fonksiyonları. Planlama, örgütlenme, yöneltme ve etkileme, kontrol, bağlantı süreçleri. Örgütsel etkinlik. Verimlilik ve yönetimde güncel sorunlar. Örgütsel sosyalizasyon ve kariyerler.

EKO325

203325

Çalışma Ekonomisi

3

-

3

Emek arzı, İşgücüne katılma oranı, Kısa dönemde emek talebi, Uzun dönem emek talebi, Ücretlerin belirlenmesi, Ücret farklılıkları, Eğitim ekonomisi, Emek mobilitesinin ekonomik analiz, sendikaların ekonomik analizi, Sendikaların ekonomik etkileri, Kamu ve iş piyasaları, Emek verimliliği, işsizlik, İşsizlikle mücadelede izlenen başlıca Politikalar, Enflasyon ve Ücretler, Enflasyon ve İstihdam


EKO327

203327

Oyun Teorisi

3

-

3

Giriş, İki kişili oyunlar, karma stratejiler ve karma stratejide denge, n-kişili oyunlar, antlaşmasız piyasalarda oyun, ardışık yapıda oyun : tekrarlanan oyunlar, evrimsel durağanlık ve kısıtlanmış rasyonalite, aksak bilgide oyun : sinyal oyunları ve ardışık denge, amir-ajan arasındaki oyun, açık arttırma, Antlaşma içeren oyunlar : İki kişili antlaşmalı oyunlar, Arbitraj, : n- kişili antlaşmalı oyunlar, Oyun, Piyasa ve politika Stratejik oyunlarda nasıl düşünmeliyiz, Ardışık sıralamalı oyunlar, Eşzamanlı oyunlar, Karma stratejilerde eşzamanlı oyunlar, Eşzamanlı ve ardışık sıralı oyunların, birleştirilmesi, Birleştirme, genişletme ve karar, Tutuklu Çıkmazı, Evrimsel oyunlar, Birlikte hareket edilen oyunlar, Belirsizlik ve bilgi, Bazı stratejik oyunların uygulaması: strateji ve oy verme, Emretme stratejisi ve açık arttırma oyunu,Piyasa ve rekabet

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconİKTİsat böLÜMÜ I. Sinif I. Yariyil ders iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers iÇERİkleri L. Yariyil

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers iÇERİkleri BİRİNCİ yariyil

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconProgrami ders iÇERİkleri I. Sınıf I. Dönem

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconProgrami ders iÇERİkleri I. Sınıf I. Dönem

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers iÇERİkleri ve kaynak kitaplar süleyman demirel üNİversitesi...

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers müfredati I. Yariyil

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers Planı Sınıf

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers iÇERİkleri ve programda izlenecek ders kitaplari ile yardimci kitaplar

Ders iÇERİkleri sinif I. Yariyil iconDers iÇERİkleri


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com