Dokuz eylüL ÜNİversitesi


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DERS TANITIM FORMU
Dersin Kodu: IKT4006 Ders Adı: Kalkınma Ekonomisi

Dersin Türü: Zorunlu Yarıyıl:8

Dersin Kredisi:3 Toplam Ders Saati: 12 x 3 = 36

Dersin Öğretim Dili: Türkçe Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mehtap TUNÇ


Dersin Amacı: Kalkınma ekonomisini tanımak, ülke analizlerinden hareketle az gelişmişliğin açıklanmasına yönelik kalkınma kuramlarını incelemek, dünya ekonomisindeki yeni gelişmeler doğrultusunda insani kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, bilgi toplumu çerçevesinde yeni kalkınma anlayışını irdelemek.

Dersin Öğrenme Çıktıları:

 1. Büyüme ve kalkınma arasındaki farkları ayırt etmek.

 2. Az gelişmişlik olgusu ve az gelişmiş ülkelerin neden geri kaldığı konusunu açıklamak.

 3. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğu dikkate alındığında Türkiye ekonomisi açısından kalkınma sorununun ne anlama geldiğini tartışarak, izlenecek politikalar konusunda düşünce geliştirmek.

 4. Değişen kalkınma anlayışını tartışmak.

 5. Dünyada yer alan farklı gelir düzeyindeki ülkeleri gelişmişlik düzeylerine göre analiz etmek.

 6. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ekonomiler arasındaki farklılığı geleneksel ve yeni kalkınma teorileri çerçevesinde tartışmak.

 7. Bir ülkenin dış faktörler öncelikli ya da iç faktörler öncelikli politikalar izleyerek kalkınma sorununu nasıl aşabileceğini değerlendirmek.

 8. Gelişmiş ekonomiler için kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması konusunu değerlendirmek.Ders Planı:

Hafta

Konular

1

2

3
4

5

6

7


8

9

10

11

12

13

14

Kalkınma ekonomisinin gelişimi, geleneksel kalkınma anlayışı ve yeni kalkınma anlayışı, kalkınma kavramının anlamı, özellikleri, kalkınmanın ölçülmesi, büyüme, sanayileşme ve gelişme kavramlarının farklılığı

Sosyo-ekonomik gelişme aşamaları: Sanayi toplumu ve bilgi toplumunun özellikleri ve karşılaştırılması, Az gelişmişlik olgusu, Dualizm, Bilgi Toplumunda Üçlü Yapı

Az gelişmişliğin açıklanmasına yönelik ekonomik unsurlara dayalı yaklaşımlar: Kısır döngü yaklaşımları, üç sektör kuramı

Sosyo-kültürel yaklaşımlar

Ekonomik kalkınma ve Nüfus: Nüfus Tuzağı Yaklaşımları

İnsan sermayesi ve ekonomik kalkınma

Gelir Dağılımı ve kalkınma:KUZNETS Yaklaşımı, LECAILLON Yaklaşımı, İki Sektörlü Kalkınma Modeli, Temel ihtiyaçlar yaklaşımı

Kaynak Dağılımı Kuramı: Dengeli kalkınma yaklaşımları

dönemde ortalama ve marjinal eğrilerden hareketle kâr maksimizasyonu anlamında firma dengesi, zararın minimizasyonu anlamında firma dengesi, firmanın kapanma noktası

Ara Sınav

Ara Sınav

Dengesiz Kalkınma Yaklaşımları

Sürdürülebilir Kalkınma

Yeni kalkınma yaklaşımları, küreselleşme olgusunun gelişmekte olan ekonmiler üzerindeki etkileri

Dış ticaret ve kalkınma

Sosyal sermaye ve kalkınma

Geleneksel ve yeni kalkınma stratejileri

Kalkınmanın finansmanı
Derste Kullanılacak Yöntem ve Teknikler: Derste verilen ders içeriğinin yanı sıra öğrencilerin soru, katkı ve seminer çalışmaları ile derse aktif katılımı esastır. Öğrencilerin dersteki başarı durumlarının değerlendirilmesinde dönem içinde verilen ödevler de etkili olacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:


Ana Kaynaklar

 1. ADELMAN, Irma, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Teorisi

 2. AMİN, Samir, Eşitsiz Gelişme

 3. BAŞKAYA, Fikret, Azgelişmişliğin Sürekliliği

 4. BAŞKAYA, Fikret, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü

 5. CİRHİNLİOĞLU, Zafer, Az Gelişmişliğin Toplumsal Boyutu

Yardımcı Kaynaklar

 1. ÇATALOĞLU, Oğuz, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 2. DÜLGEROĞLU, Ercan, Kalkınma Ekonomisi

 3. FREYSINAT, Jacques, Az Gelişmişlik İktisadı

 4. HAN, Ergül, İktisadi Kalkınma

 5. HATİPOĞLU, Zeyyat, Gelişme ve Türkiye İktisadı

 6. HİÇ, Mükerrem, Büyüme ve Gelişme Ekonomisi

 7. İLKİN, Akın, Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi

 8. KAYNAK, Muhteşem, Ekonomik Kalkınma

 9. MAILET, Pierre, Ekonomik Kalkınma

 10. MANİSALI, Erol, Gelişme Ekonomisi

 11. ÖZDEMİR, Hıdır, İktisadi Az Gelişmişlik Sorunu

 12. PARASIZ, İlker, Kalkınma Ekonomisi

 13. PARTANT, François, Kalkınma Sorunu

 14. SAVAŞ, Vural, Kalkınma Ekonomisi

 15. ŞAHİN, Çiğdem, Kapitalizm ve Yoksulluk

 16. TABAN, Sami; KAR, Muhsin, Kalkınma Ekonomisi- Seçme Konular
Ölçme ve Değerlendirme:
Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde (%)

Yarıyıl İçi Notu

X

40

Ara Sınav

X

80

Quiz (Ders İçi Yoklama)Ödev

X

20

ProjeYarıyıl Sonu Sınavı

X

60Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri:

E-posta: mehtap.tunc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Saatleri:
İktisat Bölümü Kalkınma Ekonomisi Dersi Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarıyla İlişkisi

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

ÖÇ1

X
X

X

X

X


ÖÇ2

X


X
X

X
ÖÇ3

X
X

X

X

ÖÇ4

X


X
X

X
ÖÇ5

X
X

X
ÖÇ6

X
X

X
ÖÇ7X

X

X

ÖÇ8X

X

X


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconİdari ve mali İŞler daire başkanliği yükseköĞretim kurumlari dokuz eylüL ÜNİversitesi

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconRaporu eylül 2013

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconRaporu eylül 2013

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013 17: 30-20: 30

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconNot: Bu çalışma son 3 sayfasi (15. 20. s) HariÇ Finans Politik &...

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconDEİk bülteni Sayı: 2010 / 40. Hafta (27 Eylül – 10 Ekim 2010)

Dokuz eylüL ÜNİversitesi iconProf. Dr. Nami ÇAĞAN, 1969 ‘da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden...

Dokuz eylüL ÜNİversitesi icon*Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – İstanbul...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com