Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu


sayfa1/27
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Raporu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU ÖN GELİŞİM RAPORU

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

İstanbul Valiliği: M. Vedat MÜFTÜOĞLU, Vali Yardımcısı
ÇALIŞMA GRUBU RAPORTÖRÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Şaban ERDEN, Genel Sekreter Yardımcısı
ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı (DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü), İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, TOKİ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Telekomünikasyon Kurumu), Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, TBB, TSPAKB, İMKB, İstanbul Altın Borsası, BDDK, SPK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Emlak Konut G.Y.O., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İTO, İSO, TÜSİAD, MÜSİAD, Takasbank, Türk Telekom A.Ş., GSM operatörleri

ÇALIŞMA GRUBU KAPSAMI
Altyapı Çalışma Grubu, üyelerinin katılımıyla, ilk toplantısını 06 Şubat 2009 tarihinde yapmış ve çalışmaların daha verimli sürdürülmesi amacıyla alt gruplar oluşturulmasına karar verilmiş; bu amaçla Ulaşım (hava, deniz, kara, raylı sistem), Finans (bankacılık fon yönetimi, İMKB, menkul değerler) ve Haberleşme-Bilişim Alt Gruplan oluşturulmuştur.
Alt gruplar, İFM olacak bölge veya bölgelerin ulaşım, telekomünikasyon, haberleşme, bilişim, internet ve kesintisiz enerji ihtiyaçları üzerinde çalışmışlardır.
06 Şubat 2009 tarihinde yapılan toplantıda, İFM olmaya uygun bölge veya bölgelerin tespiti görüşülmüş, mevcut durumda finans sektörünün Maslak bölgesinde yoğunlaştığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işaret ettiği gelişim alanları doğrultusunda Maslak bölgesine alternatifler yaratılması gerçeği göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün verileri değerlendirildiğinde, İstanbul’un makroformu ve üst ölçekli planlarında da öngörülen 7 alan (Kartal, Ataşehir Bölgesi, Büyükdere Aksı, Topkapı-Maltepe Bölgesi, Yenibosna Basın Aksı, İstoç, Silivri Bölgesi) ön incelemeye alınmış ve bu alanlardan finans merkezi olmaya aday; Ataşehir, Büyükdere-Maslak aksı ve Kartal bölgesel olarak ön plana çıkmıştır.


KURULAN ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
Alt çalışma grupları, kendi grup amaçları doğrultusunda; alternatif İFM yerlerinin tespit edilerek önerilmesi, belirlenecek İFM alanının haberleşme ve bilişim alanındaki tüm ihtiyaçlarının dünya ölçeğinde planlanması ve gerçekleştirilmesine yönelik öngörülerde bulunmak, İFM’nin ulusal ve uluslararası finans sektörü kapsamındaki iş ve sosyal ihtiyaçları kapsamındaki kriterleri doğrultusunda altyapı çalışma grubunun amacını gerçekleştirmeye yardımcı olacak şekilde çalışmalara başlamıştır.


 1. Ulaşım Alt Grubu Raporu Özeti


Mevcut ulaşım yapısı, planlanan ulaşım sistemleri, üst ölçekli plan kararları, kent makroformu, alanın mevcut yapısı ve potansiyelleri, sektörel ilişkileri, çevresel ilişkileri gibi birçok kriter açısından değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu kriterler çerçevesinde altı aday bölge puanlamaya tabi tutularak ön plana çıkan alanlar belirlenmiştir.
Finansal hizmetleri veren şirketlerin ve bankaların belli bir şehirde, hatta şehrin belli bir bölgesinde toplandığı görülmektedir, Bu durum kümelenme teoremleri ile de açıklanmaktadır. Günümüzde gelişen iletişim teknolojisine rağmen küresel finans pazarları sanal ortamda değil, şehirlerde yoğunlaşmaktadırlar.
İstanbul’un “bölgesel finans merkezi” olması hedefinden hareketle, bu merkezin kent içindeki yer seçiminin kentin gelişimi, yatırım kararları ve sektörün ihtiyaçları ile uyumunun irdelenmesi amacıyla çeşitli potansiyel alanlar farklı kriterlere göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme; Kartal, Ataşehir, Büyükdere-Maslak, Hasdal, Ümraniye-K.Karabekir ve Kavacık bölgeleri özelinde, mevcut ulaşım yapısı, planlanan ulaşım sistemleri, üst ölçekli plan kararları, kent makroformu, alanın mevcut yapısı ve potansiyelleri, sektörel ilişkileri, çevresel ilişkileri gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Bu bağlamda; Ulaşım alt grubu tarafından İstanbul Finans Merkezi yer seçimi için aşağıdaki kriterler ile değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır.


1

Yeterli alansal büyüklüğe sahiplik

2

Alanın Kamu aidiyeti açısından durumu

3

Yapı stoğunun (Alanın boşluğu) durumu

4

Hava Ulaşımı Açısından Kolay Erişilebilirlik

5

Kara Ulaşımı Açısından Kolay Erişilebilirlik

6

Raylı Sistemler Ulaşımı Açısından Kolay Erişilebilirlik

7

Deniz Ulaşımı Açısından Kolay Erişilebilirlik

8

Planlanarak yakın gelecekte yapılmasına karar verilmiş olan ulaşım modları

9

Şehrin merkezi noktalarına yakın (kolay ulaşılabilir) olma durumu

10

Nitelikli yerleşim alanlarına ulaşılabilir olması veya nitelikli yerleşim alanları temin edilebilir olması

11

Bankacılık ve iş dünyası yönetim alanlarına yakın (kolay ulaşılabilir) olma durumu

12

Üst ölçekli plan bütünlüğüne ters düşmeme durumu

13

Tarihi, doğal ve kültürel doku ile uyumlu olma durumu

14

Meri Plan UyumluluğuKriterlerin içeriğine dair tanımlamalar aşağıda ifade edilmiştir :

Yeterli alansal büyüklüğe sahiplik : Yapılan çalışma toplantılarında İFM için minimum alan büyüklüğü 100 hektar kabulü yapılmıştır. Ayrıca, zaman içindeki genişleme taleplerine, çevre ile uyumlu bir şekilde cevap verebilecek imkâna sahip olması dikkate alınmıştır.

Alanın Kamu aidiyeti açısından durumu: Alanın mülkiyet yapısı içinde sahip olduğu kamu arazisi oranının fazlalığı dikkate alınmıştır.

Yapı stoğunun durumu: Alanın mevcut doluluk boşluk durumu ve bu duruma göre kolay yeniden yapılanabilirliği değerlendirilmiştir.

Ulaşımda erişebilirlik: Mevcut ulaşım sistemlerinin ( havayolu hariç ) alanın içinden veya alandan yürüme mesafesinden geçmesi baz alınmıştır. Hava yolunda ise havaalanına olan uzaklık ve ulaşım süresi dikkate alınmıştır.

Planlanarak yakın gelecekte yapılmasına karar verilmiş olan ulaşım modları: Planlanmış ve/veya imalata geçilmiş olan ulaşım sistemleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Şehrin merkezi noktalarına yakın (kolay ulaşılabilir) olma durumu: Şehrin tarihi, sosyal, kültürel odaklarına yakınlık değerlendirilmiştir.

Nitelikli yerleşim alanlarına ulaşılabilir olması veya nitelikli yerleşim alanları temin edilebilir olması: Nitelikli işgücünün ihtiyaçlarına cevap verecek konut ve sosyal çevre olanaklarına yakınlık olarak değerlendirilmiştir.

Bankacılık ve iş dünyası yönetim alanlarına yakın (kolay ulaşılabilir) olma durumu: Sektörel ilişkiler açısından Finans kurumları, iş yönetim merkezleri ve konu ile ilgili hizmet sektörleriyle ilişkisi dikkate alınmıştır.

Üst ölçekli plan bütünlüğüne ters düşmeme durumu: Üst ölçekli planlarda önerilen fonksiyonlar ile kentin makroformuna uygunluğu açısından değerlendirilmiştir.

Tarihi, doğal ve kültürel doku ile uyumlu olma durumu: Kentteki koruma alanları, sit alanları, orman ve su havzaları gibi öneme haiz değerler yönünden irdelenerek, bu tür alanlara baskı oluşturmayan bölgeler olması yönünde değerlendirilmiştir.

Meri plan uyumluluğu: Yürürlükteki mevcut planlara uygunluğu açısından değerlendirilmiştir.

Yukarıdaki değerlendirmeler ve kriterler göz önüne alınarak, ulaşım alt grubunca; EK 1’deki tablolarda; söz konusu bütün alanlar için değerlendirmeler ve bunların sonucunda genel bir değerlendirme yapılmıştır. 1. Haberleşme-Bilişim Alt Grubu Raporu Özeti


Haberleşme ve Bilişim Alt grubu temel olarak, İFM’nin haberleşme ve bilişim alanındaki tüm ihtiyaçlarının mevcut ve gelişen teknolojiler doğrultusunda kesintisiz, yüksek hizmet kalitesinde ve cazip imkânlar ile mevcut ve muhtemel rakiplerinden daha avantajlı şartlarda karşılanması konusunda görüş birliği oluşmuştur.
Bu kapsamda İFM’nin haberleşme ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanmasında İFM’nin belirli bir yerleşke veya kampüs şeklinde planlanmasının hem söz konusu hizmetlerin için gereken haberleşme şebekelerinin sağlıklı ve hızlı tesis ve işletilmesi için büyük önem taşıdığının belirtilmesinde fayda görülmektedir. İlaveten, İFM’nin yerleşke veya kampüs şeklinde planlanmasının İFM kapsamında haberleşme hizmetleri alan kişi veya kurum/kuruluş veya şirketlerin indirimli ve daha sağlıklı hizmet almasının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.
Diğer yandan, eğer İFM alanı yerleşke veya kampus olarak planlanmaz ise söz konusu şebekelerin tesis ve işletiminde önemli zorluklar yaşanması muhtemeldir.
Bu kapsamda, Ulaşım alt grubu tarafından yukarıda önerilen ve kampus veya yerleşke şeklinde düşünüldüğü anlaşılan muhtemel İFM alanlarının tamamında haberleşme ihtiyaçlarının mevcut ve gelişen teknolojiler doğrultusunda kesintisiz ve yüksek hizmet kalitesinde sağlanması mümkün görülmektedir.

Bu kapsamda;


  • Haberleşme hizmet ve altyapılarının planlama stratejilerinin belirlenebilmesi için İFM’nin belirli bir bölge olarak mı (kampüs v.b.) planlandığı yoksa sadece sembolik bir yapı ve İstanbul’un genelinin finans merkezi olarak yapılandırılmasının mı planlandığı konusundaki kararın netleştirilmesi gerektiği,
  • İFM’nin haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında İFM kapsamında uygun şartlarda hizmet alacakların tespit ve yönetiminin sağlanması amacıyla bir İFM yönetiminin oluşturulması gerektiği,
  • İFM’nin kampüs olarak planlanması durumunda telekomünikasyon şebekelerinin sağlıklı yönetimi açısından bir telekomünikasyon merkezi (fiziki alan) planlanması gerektiği,
  • Altyapı Çalışma Grubunun görevleri arasında “... İFM’ye ve buna yönelik destek hizmetlerine ilişkin bina yapımı..” bulunmasına rağmen, bu amaca yönelik her hangi bir alt grup olmadığı veya bu amacın nasıl gerçekleştirileceği konusunda planlama yapılması gerektiğinin hatırlatılmasına,
  • Bilişim suçlarının İFM içerisindeki önemi kapsamında; Türk Ceza Kanunu’nun, Üçüncü kısmında yer alan, “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 10. bölümü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, Dördüncü kısmında yer alan “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi” başlıklı 5. bölümü, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında” kanun ve Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı hükümlerinin bilişim suçları ile mücadele ve bilişim suçlarının etkin takibine yeterli olup olmayacağı hususunun değerlendirilmesi için Hukuk Çalışma Grubuna iletilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.


 1. Finans Alt Grubu Raporu Özeti


Finans grubu İFM çalışmalarında bu merkezin içinde yer alacak kurumlar, kuruluşlar iş yerleri açısından gereksinim duyduğu şartlar, sosyal yaşam (barınma, eğitim, sağlık, kültür, eğlence, güvenlik v.s. ) şartları, ulaşım enerji, bilişim ve haberleşme gibi her birinin önemi diğerinden daha az olmayan başlıklar altında değerlendirilmiştir. Binalar ayrıntılı olarak teknik anlamda detaylandırılmış, enerji altyapısı gereksinimleri ifade edilmiştir. Yer seçiminde, ulaşım alt grubunun belirlemiş olduğu yerleşim merkezlerinin ve kullanılan kriterlerin finans sektörünün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eşit ağırlıklı puanlama yöntemi ile değil, finans merkezini etkin hale getirecek kriterlerin ağırlığını öne çıkaracak bir puanlama yöntemi ile tekrar değerlendirilmesi yararlı görülmektedir. İFM olmaya aday bölgelerin değerlendirilmeleri aşağıda sunulmuştur.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconSÜRDÜRÜlebiLİr biyolojiK ÇEŞİTLİLİk yönetiMİ Çalişma grubu raporu

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconH ollanda çalişma ziyareti sonuç raporu

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconGeliŞİm akademiSİ

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconKurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconOcak 2002 Aydan Aydın Bankacılık ve Araştırma Grubu

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu icon*Öğretmenlik Mesleğine Giriş *Gelişim ve Öğrenme *Sınıf Yönetimi *Özel Öğretim Yöntemleri

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconBütçe kavram ve kurumu ilk olarak İngiltere'de 10. 13. yüzyıllarda...

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconKomisyon biRİmleri Çalişma belgesi

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu iconÇalişma ekonomiSİ ve endüstri İLİŞKİleri BÖLÜMÜ ders iÇERİKleri

Altyapi çalişma grubu ön geliŞİm raporu icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com