25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair


sayfa1/74
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Programı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


- -

2014 YILI PROGRAMI
25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Bakanlar Kurulu Kararı Eki

BİRİNCİ BÖLÜM

1.1. DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMELER


Küresel kriz süresince başta ABD ve Avro Bölgesi ülkelerinde uygulanan eşzamanlı parasal genişleme ve ekonomiyi canlandırma paketlerinin etkisiyle krizin daha da derinleşmesi engellenmiştir. Bu süreçte gelişmiş ülkelerde güven göstergeleri iyileşmiş, reel ekonomik göstergelerde ılımlı bir toparlanma başlamış, Avro Bölgesinde sorunlu ülkelerin kamu finansman maliyetleri azalmış ve parasal aktarım mekanizmasındaki aksaklıklar kısmen aşılmıştır. Gelişmiş ekonomilerde yaşanan ılımlı toparlanmanın yanında parasal genişleme sonucu oluşan likidite bolluğu, risk iştahını artırmış ve gelişmekte olan ekonomilere giden sermaye akımları artmıştır.

2011 yılında gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme performanslarının katkısıyla yaşanan küresel ekonomide toparlanma eğilimi 2012 yılında sürdürülememiştir. 2012 yılı, Avro Bölgesinde durgunluk, mali sürdürülebilirlik, sorunlu ülkelerin parasal birlikten ayrılacağına yönelik tartışmalar ile ABD’deki mali uçurum ve borç tavanı tartışmaları gibi gelişmiş ülkeler kaynaklı aşağı yönlü risklerin baskın olduğu bir yıl olmuştur. Öte yandan, küresel büyümenin dinamiğini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun maruz kaldıkları yüksek sermaye girişlerinin oluşturduğu; enflasyon, reel kur değerlenmesi, hızlı kredi artışı risklerini azaltmak ve finansal güveni tesis etmek amacıyla uyguladıkları makro ihtiyati tedbirler ve azalan ihracat gelirleri, bu ülkelerin ekonomilerinin de yavaşlamasına neden olmuştur.

Bu gelişmeler sonucu, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2011 yılında yüzde 3,9 olan dünya büyümesi 2012 yılında yüzde 3,2’ye gerilemiştir. Gelişmiş ekonomilerde 2011 yılında yüzde 1,7 olarak gerçekleşen büyüme hızı, 2012 yılında yüzde 1,5’e düşmüştür. Aynı dönemde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızı ise yüzde 6,2’den yüzde 4,9’a inmiştir. Son yıllarda küresel büyümeye önemli katkı veren Çin’de 2012 yılında gerçekleşen yüzde 7,7 oranındaki büyüme, 1999 yılından beri kaydedilen en düşük büyüme rakamıdır. Çin ekonomisindeki yapısal sorunların yavaşlamayı belirginleştirmesi, bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecektir.

ABD ekonomisi 2012 yılında yüzde 2,8 büyümüştür. 2013 yılının ilk yarısından itibaren tüketici güveni, istihdam, konut piyasaları ve diğer öncü göstergelerde kaydedilen olumlu gelişmeler ve 2013 yılının ilk yarısına ait GSYH verileri, ABD ekonomisinde toparlanma eğiliminin kuvvetlendiğini göstermektedir.

ABD Merkez Bankasının kriz süresince uyguladığı genişlemeci para politikaları, küresel krizin daha da derinleşmesini engellemiş, finansal piyasalarda dalgalanmayı azaltmış ve ekonomik faaliyetlerin canlanmasına katkı sağlamıştır. Böylece politika yapıcılara yapısal reformların uygulanması için zaman ve manevra alanı yaratılmıştır. Ancak, bu politikalar ABD Merkez Bankasının bilançosunun aşırı büyümesine yol açmış ve ABD’de ekonomik canlanmanın başlamasıyla genişlemeci para politikalarından vazgeçilmesi gündeme gelmiştir.

22/05/2013 tarihinde ABD Merkez Bankası, ekonomide istikrarlı bir büyüme görülmesi durumunda tahvil alımlarını azaltacağını açıklamıştır. Ancak, genişlemeci para politikalarına, işsizlik oranı yüzde 6,5 seviyesine düşünceye kadar, enflasyon oranı ve beklentileri yüzde 2,5 seviyesini aşmadığı sürece devam edileceği belirtilmiştir. ABD Merkez Bankasının 22 Mayıs ve 19 Haziran 2013 tarihindeki açıklamaları, piyasalar tarafından genişlemeci para politikasından çıkış sinyali olarak algılanmıştır. Bu süreçte, gelişmekte olan ekonomilerden sermaye çıkışları yaşanmış, bu ülkelerde tahvil faiz oranları artmış, borsalar ve ulusal para birimleri değer kaybetmiştir.

OECD tarafından açıklanan en güncel bileşik öncü gösterge verileri, küresel ekonomide toparlanma eğiliminin yavaşlamaya rağmen devam ettiğini, ancak ülkelerin büyüme performanslarında ayrışma yaşandığını göstermektedir. Gelişmiş OECD ekonomilerinde büyüme ivme kazanmakta, gelişmekte olan ekonomilerde ise yavaşlama eğilimi görülmektedir.

Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşladığı bir evreye girilmiş olması ve ABD Merkez Bankasının parasal genişleme politikasından çıkış stratejisine bağlı olarak şekillenecek olan küresel likidite koşulları, önümüzdeki dönemde küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici iki temel unsur olarak öne çıkmaktadır.

Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının açıklamalarının etkisiyle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal dalgalanmanın ardından, uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. IMF, 2012 yılı Ekim ayında 2013 yılı dünya büyümesini yüzde 3,6 tahmin ederken 2013 yılı Ekim ayında bu tahminini yüzde 2,9 seviyesine indirmiştir. IMF, ekonomik iyileşmenin sınırlı kalacağı beklentisiyle 2014 yılı dünya büyüme tahminini de yüzde 4,1’den yüzde 3,6’ya düşürmüştür.

Gelişmiş ekonomiler ile yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme tahminleri IMF tarafından aşağı yönlü revize edilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında gelişmiş ekonomilerin sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 2 büyüyeceği beklenmektedir. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin 2013 yılı büyüme oranı 2012 yılı Ekim ayında yapılan tahmine göre yaklaşık 1 puan düşürülerek yüzde 4,5, 2014 yılı ise yüzde 5,1 olarak tahmin edilmiştir.

2012 yılında yüzde 0,6 daralan Avro Bölgesinde, 2013 yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüme yaşanmıştır. Ancak Avro Bölgesinin, çevre ülkelerdeki zayıf ekonomik görünüm nedeniyle yılın tamamında yüzde 0,4 daralması beklenmektedir. 2013 yılında başlayan toparlanma eğiliminin devam edeceği ve 2014 yılında Avro Bölgesinin yüzde 1 büyüyeceği tahmin edilmektedir. ABD ekonomisinin, 2013 yılında yüzde 1,6, 2014 yılında ise yüzde 2,6 büyümesi beklenmektedir.

Dünya ticaret hacminde azalma eğilimi devam etmektedir. 2011 yılında yüzde 6,1 oranında gerçekleşen dünya ticaret hacmi artış hızı, küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak 2012 yılında yüzde 2,7’ye gerilemiştir. Dünya ticaret hacmi artışının küresel ekonomik aktivitedeki iyileşmeye bağlı olarak 2013 yılında yüzde 2,9, 2014 yılında ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan genişlemeci para politikalarına rağmen, küresel ölçekte ciddi bir enflasyonist baskı hissedilmemiştir. 2012 yılında küresel düzeyde yüzde 3,9 olarak gerçekleşen enflasyon oranının, 2013 ve 2014 yıllarında yüzde 3,8 olacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde petrol ve emtia fiyatlarında beklenen gerilemeden dolayı enflasyonist baskıların düşük olacağı, ancak bazı gelişmekte olan ülkelerde iç talepteki canlanmayla beraber enflasyonun yükselebileceği öngörülmektedir.

Küresel büyümedeki zayıf görünüm, başta enerji ve endüstriyel metaller olmak üzere, emtia fiyatları üzerinde belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. Varil başına ham petrol fiyatı, 2012 yılında dalgalı seyir izleyerek ortalamada 105 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında da ham petrol fiyatının aynı seviyede kalması beklenmektedir. Orta vadede petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin devam edeceği tahmin edilmekle birlikte, jeopolitik belirsizlikler geçici fiyat artışlarına neden olabilecektir. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek konjonktürel fiyat artışları cari açık, üretim maliyetleri, enflasyon ve risk primleri üzerinde doğrudan ve dolaylı olumsuz etkiler yaratabilecektir.

2012 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle yüksek seyreden gıda fiyatları, tarımsal üretime ve stok seviyelerine ilişkin olumlu beklentilere rağmen, önümüzdeki dönemde iklim koşullarına bağlı olarak belirsizliğini korumaktadır. 2013 yılı geneli için gıda fiyatlarında ciddi bir atış beklenmemekle beraber 2014 yılında küresel ekonomik aktivitenin artmasıyla beraber üretimde girdi olarak kullanılan gıda fiyatlarında bir artış riski bulunmaktadır.

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle yeterli istihdam yaratılamaması, yüksek oranlı genç işsizliği ve yetenek kaybı, birçok ülke için temel sorun olmaya devam etmektedir. 2012 yılında işsizlik oranı OECD genelinde yüzde 8, ABD’de yüzde 8,1 ve Avro Bölgesinde yüzde 11,4 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında öngörülen zayıf ekonomik aktivite nedeniyle işsizlik oranlarında küresel düzeyde belirgin bir iyileşme beklenmemektedir. Bununla birlikte, ABD’de iyileşen ekonomik görünüm işsizlik rakamlarında iyileşmeye neden olmuştur. Ancak bu gelişmede işgücüne katılım oranlarındaki düşüş de etkilidir. 2013 yılında işsizlik oranlarının, ABD’de yüzde 7,6’ya gerilemesi, Avro Bölgesinde ise yüzde 12,3’e yükselmesi beklenmektedir. 2014 yılında ise bu oranların ABD’de yüzde 7,4 ve Avro Bölgesinde yüzde 12,2 olacağı tahmin edilmektedir.

TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler
(Yüzde Değişim)

 

2011

2012

2013(1)

2013(2)

2013(3)

2014(3)

Dünya Hasılası

3,9

3,2

3,3

3,1

2,9

3,6

Gelişmiş Ekonomiler

1,7

1,5

1,2

1,2

1,2

2,0

ABD

1,8

2,8

1,9

1,7

1,6

2,6

Japonya

-0,6

2,0

1,6

2,0

2,0

1,2

Avro Bölgesi

1,5

-0,6

-0,3

-0,6

-0,4

1,0

Almanya

3,4

0,9

0,6

0,3

0,5

1,4

Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte

Olan Ekonomiler

6,2

4,9

5,3

5,0

4,5

5,1

Afrika (Sahra Altı)

5,5

4,9

5,6

5,1

5,0

6,0

Orta ve Doğu Avrupa

5,4

1,4

2,2

2,2

2,3

2,7

Bağımsız Devletler Topluluğu

4,8

3,4

3,4

2,8

2,1

3,4

Rusya

4,3

3,4

3,4

2,5

1,5

3,0

Gelişmekte Olan Asya

7,8

6,4

7,1

6,9

6,3

6,5

Çin

9,3

7,7

8,0

7,8

7,6

7,3

Hindistan

6,3

3,2

5,7

5,6

3,8

5,1

Latin Amerika ve Karayipler

4,6

2,9

3,4

3,0

2,7

3,1

Brezilya

2,7

0,9

3,0

2,5

2,5

2,5

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

3,9

4,6

3,1

3,7

2,3

3,6

Dünya Ticaret Hacmi

6,1

2,7

5,6

3,1

2,9

4,9

Mal ve Hizmet İthalatı   Gelişmiş Ekonomiler

4,7

1,0

4,1

1,4

1,5

4,0

   Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler

8,8

5,5

8,1

6,0

5,0

5,9

Tüketici Fiyatları (Yıllık Ortalama, Yüzde)Dünya

4,8

3,9

3,8

-

3,8

3,8

   Gelişmiş Ekonomiler

2,7

2,0

1,7

1,5

1,4

1,8

ABD

3,1

2,1

1,9

-

1,4

1,5

Avro Bölgesi

2,7

2,5

1,6

-

1,5

1,5

   Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler

7,1

6,1

5,9

6,0

6,2

5,7

İşsizlik Oranı (Yüzde)   Gelişmiş Ekonomiler

7,9

8,0

7,8

-

8,1

8,0

ABD

8,9

8,1

7,9

-

7,6

7,4

Avro Bölgesi

10,2

11,4

10,8

-

12,3

12,2

Genel Devlet Bütçe Dengesi / GSYH (Yüzde)ABD

-9,7

-8,3

-6,3

-

-5,8

-4,6

Avro Bölgesi

-4,2

-3,7

-2,7

-

-3,1

-2,5

Genel Devlet Brüt Borç Stoku/GSYH (Yüzde)ABD

99,4

102,7

110,2

-

106,0

107,3

Avro Bölgesi

88,2

93,0

91,0

-

95,7

96,1

Ortalama Petrol Fiyatları (Dolar /Varil)

104,0

105,0

110,0

100,9

104,5

101,4

LIBOR, Altı Aylık ABD Doları (Yüzde)

0,5

0,7

0,8

0,5

0,4

0,6

Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomilere

Giden Net Özel Finansal Akımlar

499,3

237,1

460,0

-

398,4

366,6

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2013

(1) IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan 2013

(2) IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Temmuz Güncellemesi 2013

(3) Gerçekleşme Tahmini

Gelişmiş ülkelerdeki kamu borçları, alınan mali önlemlere rağmen, halen yüksek seviyelerdedir. Avro Bölgesinde uygulanan mali konsolidasyon planlarına rağmen, 2011 yılı sonunda yüzde 88,2 olan genel devlet brüt borç stokunun GSYH’ya oranı, 2012 yılı sonunda yüzde 93 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde ABD’de bu oran yüzde 99,4’ten yüzde 102,7’ye yükselmiştir. 2012 yılında genel devlet brüt borç stokunun GSYH’ya oranının yüzde 238 seviyesine ulaştığı Japonya’da ekonomiyi canlandırmak için teşvik paketi açıklanması, önümüzdeki dönemde bu oranın daha da yükselebileceğine işaret etmektedir. Uygulanan sıkı maliye politikaları sonucu bütçe açıklarında beklenen azalmaya rağmen, önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerin borç oranlarında iyileşme beklenmemektedir. Avro Bölgesinde genel devlet brüt borç stokunun 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla yüzde 95,7 ve yüzde 96,1, ABD ekonomisinde yüzde 106 ve yüzde 107,3 ve Japonya’da yüzde 243,5 ve yüzde 242,3 olacağı tahmin edilmektedir.

Gelişmekte olan ekonomilere giden sermaye akımları dalgalı bir seyir izlemektedir. 2012 yılında yaklaşık 237 milyar ABD doları olarak gerçekleşen net finansal sermaye akımlarının 2013 yılında 398 milyar ABD doları ve 2014 yılında ise 366 milyar ABD doları civarında olması beklenmektedir.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin dış şoklara karşı dayanıklılıklarını artırması bakımından güçlü kamu dengesi ve sahip oldukları yüksek döviz rezervleri önem arz etmektedir. 2011 yılında küresel ekonomik aktivideki canlanmayla beraber artan emtia fiyatları, emtia ihracatçısı gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervlerinin hızla artmasını sağlamıştır. 2012 yılında gelişmiş ekonomilerden kaynaklı risklerle beraber küresel aktivitedeki yavaşlamaya karşın döviz rezervlerindeki artış devam etmiştir. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde döviz rezervi, 2012 yılında 408,3 milyar ABD doları artmıştır. Söz konusu bu artışın 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 544,5 milyar ABD doları ve 527 milyar ABD doları olacağı tahmin edilmektedir.

ABD Merkez Bankasının kısa vadede parasal genişlemeden çıkış stratejisi, orta ve uzun vadede ise faiz artırma sürecinde izleyeceği yöntem küresel likidite koşulları ve sermaye akımları üzerinde belirleyici olacaktır. Orta ve uzun vadede sermaye hareketlerinde iktisadi temellerin belirleyici olması beklense de kısa vadede gelişmiş ülkelerin para politikalarından kaynaklanan belirsizlikler, finansal dalgalanmalara yol açabilecektir. Önümüzdeki dönemde küresel likiditenin azalacak olması, yapısal sorunlara sahip gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında oynaklığa yol açabilecek ve bu ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturabilecektir.

Küresel ekonomide varlık fiyatlarında, para, finans ve döviz piyasalarında yaşanan yeniden dengelenme sürecinde uluslararası düzeyde koordineli hareket edilmesi önem arzetmektedir. 2013 yılında yapılan G-20 zirvelerinde sürdürülebilir, güçlü ve dengeli büyüme, istihdamın artırılması ve finansal piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulanmıştır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon24/01/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon19/06/2012 tariHLİ ve 28328 sayili resmi gazete’ de yayimlanan “yatirimlarda...

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon28/5/2014 Tarihli ve 29013 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair iconOda Meclisimizin 27 Haziran 2013 tarih ve 3 sayılı toplantısının...

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair iconBakanlar Konseyi ise 19 Aralık 2013 tarihinde İslamabad’da 16. Toplantısını,...

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair icon3 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair iconMadde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com