Federasyon başkani


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

FEDERASYON BAŞKANI

(1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,

ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza

veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak

mahrumiyeti cezası almamış olmak,

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi

yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi

kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az

yüzde15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yaparlar. Her üye ancak

bir başkan adayı için teklifte bulunabilir.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza

veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak

mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

d) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,

e) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

f) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.

g) Başkan adaylığı başvuru ücreti olan 3.000,00-TL'nin yatırıldığına dair dekont

Banka Bilgileri:

Hesap Adı: Türkiye Tenis Federasyonu

Banka Adı: Türkiye Ekonomi Bankası

Şube Adı: Ulucanlar Şubesi

IBAN NO: TR83 0003 2000 0000 0008 8554 97

Başkan adayları yukarıda belirtilen belgeleri seçim tarihinden en az on gün önce adaylık

başvurularını federasyona yaparlar.

ADRES:

Türkiye Tenis Federasyonu

Ulus İşhanı A Blok Kat / 7

Ulus / ANKARA


Genel Sekreterlik: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Ulus İş Hanı A Blok Kat 7 Ulus - ANKARA

Tel: +90 312 309 77 70 Fax: +90 312 310 73 45 E-Posta: tenis@ttf.org.tr www.ttf.org.tr

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Federasyon başkani iconİnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı

Federasyon başkani iconKurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı

Federasyon başkani iconOturumu: Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Oturum Başkanı

Federasyon başkani iconBddk başkanı Tevfik BİLGİN, bddk ve Birliğe üye bankaların üst düzey...

Federasyon başkani iconBoğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü ve sdsn türkiye Onursal Başkanı...

Federasyon başkani iconA- ilk ve esas incelemelerinde, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin...

Federasyon başkani icon``ab yolunda tüRKİye-avrupa-abd iLİŞKİleri`` toplantisi -abd`NİN...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com