Ders müfredati I. Yariyil


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
T.C

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
DERS MÜFREDATI


I.YARIYIL
ISPS 101 MATEMATİK (2-0-2-3)*

Kümeler, sayı sistemleri, I ve II derece denklemler, I ve II dereceden eşitsizliklerin çözümleri, bağıntı kavramı, fonksiyon kavramı, üstel fonksiyonlar logaritmik fonksiyonlar, matris kavramı, determinant, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin matris yardımıyla çözülmesi, türev ve kuralları, belirli integral, belirsiz integral.

ISPS 103 GENEL İŞLETME (3-1-4-7)

İşletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar ve ilişkili olduğu bilim dalları, işletmelerin kuruluşu, çevresi, büyüklüğü ve türleri, işletmelerin amaçları, işletmelerin sosyal sorumlulukları, işletmelerde iş ahlakı, yönetim fonksiyonu ve karar verme, tedarik fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu finansman ve muhasebe fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu halkla ilişkiler fonksiyonu.

ISPS 105 GENEL MUHASEBE-I (3-1-4-6)

Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeler, muhasebe kayıt yöntemleri ve defterler, bilânço-gelir tablosu -hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, tekdüzen hesap planı, hesapların kapsamı ve işleyişi, bilânço hesaplarının niteliği, hazır değerler, menkul değerler, ticari alacaklar, stoklar, gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları.

ISPS 107 GENEL HUKUK (2-0-2-3)

Hukuk, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukukun dalları ve kaynakları, Türk yargı sistemi, yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler ve haklar, kişilik kavramı, kişiliğin doğumu ve kaybedilmesi kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, medeni hukukun konuları, miras hukuku, mülkiyet hakkı ve türleri, borç kavramı ve sözleşme türleri.

ISPS 109 İKTİSADA GİRİŞ (2-0-2-3)

Temel iktisadi kavramlar üretim olanakları eğrisi arz ve talep, arz ve talep esneklikleri, piyasa dengesi ve üretici-tüketici rantı, kardinalist ve ordinalist yaklaşımlar, kayıtsızlık eğrileri, üretim teorisi, piyasaya devlet müdahalesi, monopol piyasalar, oligopol piyasalar, tam rekabet piyasaları.

TBTK 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-I (2-0-2-2)

Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İLKILAP TARİHİ-I (2-0-2-2)

İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, birinci dünya savaşı, cepheler, Osmanlı devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı milliye ve misakı milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.

TUR 101 TÜRK DİLİ-I (2-0-2-2)

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

YBD 101 YABANCI DİL-I (2-0-2-2)

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece.

II. YARIYIL

ISPS 102 MESLEKİ MATEMATİK (2-0-2-2)

Yüzde hesapları, faiz hesaplamaları; basit faiz, basit faiz tanımı ve özelikleri, bileşik faiz iskonto, senetlerin birleştirilmesi, alış, maliyet, satış ve kar hesaplamaları, oranlı bölme, karışım, bileşim, alaşım problemleri, para ve sermaye piyasaları, aniute ve aniute tutarları, borç amortismanı, borcun eşit taksitlerle amortismanı, borcun eşit paralarla ödenmesi, ödeme fonlu borçların amortismanı.

ISPS 104 GİRİŞİMCİLİK (3-1-4-5)

Türkiye’de girişimcilik, girişimciliğin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri, yaratıcılığı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce, fikri mülkiyet, marka, patent, telif, iş planı ve pazarlama planı hazırlama iş planı yazma çalışması, proje sunumları.

ISPS 106 GENEL MUHASEBE-II (3-1-4-5)

Envanter ile ilgili tanımlar, envanter işlemlerinin gerekliliği ve kapsamı değerleme, ticari bilanço ve mali bilanço, mali tabloların düzenlenmesi ile ilgili işlemler, kasa ve bankalar, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklar, stoklar, duran varlıklar, amortismanlar, maddi olmayan varlıklar, banka kredileri, amortismanlar, ticari borçlar ve diğer borçlar, öz kaynaklar, nazım hesaplar gelirler ve giderler ile ilgili dönem sonu işlemleri, bilançonun düzenlenmesi, hesapların kapatılması, ticari kardan vergi karına geçiş, hatalı kayıtların düzeltilmesi.

ISPS 108 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU (2-0-2-3)

Ticari işletme hukuku: ticari işletme gerçek ve tüzel kişiler, ticari kişi, ticaret unvanı, işletme adı, marka haksız rekabet ticari defterler ticaret sicili, faiz, teselsül, sözleşme türleri, ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu, borçlar hukuku kanunu işleyişi.

ISPS 110 MAKRO İKTİSAT (2-0-2-3)

Ana kavramlar; milli gelir hesaplama yöntemleri, toplam talep ve milli gelirin dengesi, para teorisi, paranın fonksiyonları ve tanımı, paranın türleri, para arz, talep ve para piyasası, istikrar politikaları, para ve maliye politikası, piyasa arzı, maliyet teorisi, gelirler politikası, arz yanlı politikalar, ekonomik büyüme ve kalkınma, Türkiye ekonomisine genel bakış.

TBTK 102 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-II (2-0-2-2)

Microsoft ofis, Internet Explorer.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE IKILAP TARİHİ-II (2-0-2-2)

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TUR 102 TÜRK DİLİ-II (2-0-2-2)

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

YBD 102 YABANCI DİL-II (2-0-2-2)

Boş zaman aktivitelerinden sözetme, hava durumundan bahsetme, (let's..., how about...) kalıpları, kabiliyetlerden sözetme, (can/can't) kalıpları, zarflar, (ı'd like..., would you like...?) kalıpları, sosyal ifadeler, eylemleri betimleme, geniş ve şimdiki zamanın karşılaştırılması, ulaşım hakkında bilgi sorma, direktif ifadeleri, (be) fiilinin geçmiş zaman, sıfatlar, tatiller; hikaye nasıl anlatılır, geçmiş zamanda olumlu cümleler, düzenli fiiller.

STJS 102 MESLEKİ STAJ-I (0-0-0-4)

Öğrencinin işletmelerde ve kamu kurumlarında işletme yönetimi ile ilgili yapacağı uygulamalı eğitimdir. Staj süresince öğrencilerin derslerde aldıkları teorik bilgileri kullanmaları ve bu bilgileri edindikleri becerilerle beraber pekiştirmeleri, böylelikle alanlarında yeterli meslek birikimini kazanmaları beklenmektedir. Öğrencilerin, işletmelerde veya ilgili kurumlarda yapacağı stajlar, Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitemizin belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

III. YARIYIL
ISPS 201 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3-1-4-5)

Yönetim ve organizasyon kavramlarına giriş, yönetim kavramı ile ilgili genel açıklamalar, yönetim biliminin gelişimi, organizasyon-teknoloji, organizasyon ve çevre, karar verme, planlama organizasyon, örgütsel yapı yetki ve güç, güdüleme, önderlik, organizasyonlarda değişim ve yönetimi, yönetimde güncel konular.
ISPS 203 FİNANSAL YÖNETİM (3-1-4-5)

Finansal yönetimin amacı ve tanımı, işletmelerde finansman bölümünün örgütlenmesi, finansal analiz, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, kar dağıtım politikası.

ISPS 205 MALİYET MUHASEBESİ (3-1-4-4)

Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları, gider, maliyet ve harcama kavramları, gider, 7/a seçeneği,7/b seçeneği, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri genel üretim giderleri, giderlerin dağıtılması, maliyet sisteminin oluşumu.

ISPS 207 PAZARLAMA (2-1-3-3)

Pazarlama konusu kapsamı ve özellikleri, modern pazarlama yönetimi, çevre faktörleri, stratejik pazarlama süreci, tüketici özellikleri ve davranışları, endüstriyel pazar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi, mamul, fiyat, dağıtım, tutundurma, pazarlama araştırması faaliyetleri, uluslararası pazarlama.

ISPS 209 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ (2-0-2-3)

İşletme sermayesinin tanıtımı, işletme sermayesi kaynakları, işletme sermayesi finanslama stratejileri, işletme sermayesi ihtiyacının tespit edilmesi, işleme sermayesi ihtiyacının tespitinde kullanılan yöntemler, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli borç yönetimi.

ISPS 221 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (1-1-2-3)

Kalite ve gelişimi, klasik yönetim ve kalite yönetimi, temel kavramlar, kalite yönetim sistemi, kalite yönetiminde insan, kalite çemberleri, kalite süreci, tam zamanında üretim.

ISPS 223 HALKLA İLİŞKİLER ve İLETİŞİM (2-0-2-3)

Tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi.

ISPS 225 PORTFÖY ANALİZİ (1-1-2-3)

Yatırım kararlarında temel metotlar, borç enstrümanlarının temel özellikleri, borç enstrümanlarının değerlemesi, durasyon, finansal varlık değerleme modeli (FVMD) nakit akımlarının tahmini, karşılaştırmalı değerleme yöntemleri.

ISPS 227 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ (1-1-2-3)

İletişim kavramı, iletişim süreci ve özellikleri, iletişim türleri ve özellikleri, enformasyon kavramı, iletişim teknikleri, sözlü ve yazılı iletişim, büro yönetimi kavramı, örgütlenme biçimleri, iletişim becerileri, dosyalama ve arşivleme.

ISPS 229 VERGİ HUKUKU (1-1-2-3)

Vergi hukukunun kaynakları ve hukuk sistemi içindeki yeri, vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergilemeye ilişkin temel kavramlar devam, uygulama, vergileme işlemleri(vergilendirme süreci, vergileme işlemleri(vergilendirme süreci) devam, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları, vergi suç ve cezaları devam, uygulama, vergi idaresi ve görevleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.

ISPS 231 MESLEKİ YABANCI DİL-I (2-1-3-4)

Tanışma, istek, rica, şikayet, öneri cümleleri, telefonda konuşma, ek ve kısaltmalar kullanma, not alma, mektup yazma, özgeçmiş, broşür, form düzenleme, başvuru, sipariş formaları düzenleme, ticari belgeleri okuma, anlama ve düzenleme.

ISPS 233 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ VE MUHASEBESİ (2-1-3-4)

Dış ticaret ve gümrükle ile ilgili temel kavramları, kambiyo rejimi ve döviz piyasası ile ilgili temel kavramları, dış ticaret teorileri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, gümrükleme, gümrük vergilerinin türleri, kambiyo mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde hesap planı ve yapısı döviz işlemleri, ihracat ve ithalat işlemleri muhasebesi, ihraç kaydıyla, konsinye satış işlemleri ve devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi, krediler ve muhasebesi, mali tablolar hakkında bilgi, vergi hesaplamaları.

ISPS 235 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (2-1-3-4)

Tanımlar ve tarihsel gelişim, ülke dışı işletme faaliyetleri, ortaklıklar, uluslararası işletmelerin örgütlenmesi, insan kaynakları, eğitim geliştirme faaliyetleri, diğer insan kaynakları fonksiyonları, iç, dış (ulusal) ve uluslararası çevre ilişkileri, uluslararası çevre faktörleri, uluslararası finansal piyasalar, uluslararası finansal yönetim, uluslararası işletmelerde örgüt kültürü, uluslararası işletme faaliyetlerinin muhasebesi, uluslararası işletmelerde vergileme.

ISPS 237 SİGORTACILIK (2-0-2-3)

Sigorta kavramı, sigorta ile ilgili temel havramlar, sigorta sürecinin işleyişi, sigorta sözleşmesi, Türk sigorta sektörü, sigortacılığın tarihsel gelişimi, sigortanın finansal açıdan işleyişi, prim üretimi, bireysel emeklilik sistemi, doğal afetler sigortasının yapısı, tarımsal sigortalar, sigorta işletmelerinde muhasebe, sigorta işlemleri örnekleri.

ISPS 239 BİLGİSAYARLI MUHASEBE (1-1-2-3)

Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe paket programları, muhasebe paket programları, firma tanımı, muhasebe modülleri, stok modülü, fatura modülü, diğer modüller, muhasebe entegrasyonu, finansal tabloların hazırlanması.

ISPS 241 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU (1-1-2-3)

Araştırma- geliştirme faaliyetleri, program içeriği oluşturma, operasyon planlama, sosyal ve kültürel programların planlama, finansman planlaması.

ISPS 243 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I (2-1-3-4)

Öğrencilerin hangi konu ile ilgili çalışmada bulunacağının belirlenmesi, belirlenen bu konularda araştırma konuları ile ilgili plan, hazırlık ve anlatım çalışmalarında bulunma, ticari işletmelerdeki uygulama ile ilgili örnek çalışmalar hazırlamak, öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanları toplayarak dosya seklinde teslimi ve sunumu.

ISPS 245 PARA VE BANKA (3-1-4-4)

Para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.

ISPS 247 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ (2-0-2-3)

Kriz kavramı ve işletmeler açısından kriz yaratan faktörler, kriz süreci, krize yanıt süreci, kriz öncesi kriz anında faaliyetler, kriz sonrası yönetim, kriz iletişimi, yeni medya, stres ile ilgili kavramlar, kriz ve stres ilişkisi, örgütte stres doğuran faktörler, stres yönetimi, örnek olay çözümü

ISPS 249 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER (1-1-2-3)

Araştırma yöntemlerine giriş ve temel kavramlar, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırma kavramı, problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar, bilimsel araştırmada literatür taraması, kuramsal boyut, ilgili kaynaklar, bilimsel araştırmada yöntem, araştırma modeli ve türleri, evren ve örneklem, bilimsel araştırmada bulgu, yorumlar, sonuç ve öneriler.

ISPS 251 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2-1-3-4)

Davranış bilimleri ve yöntemi, toplum ve toplumsal yapı, kültür, toplumsallaşma, toplumsal gruplar, birey ve gelişim, güdüler ve duygular duyum ve algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yoluyla öğrenme, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar.

ISPS 253 İŞLETMELERDE AR-GE YÖNETİMİ (1-1-2-3)

Örgütlerde ar-ge çalışmaları, dünyada er-ge faaliyetlerinden örnekler, ar-ge faaliyetlerinde devlet ve üniversitelerin rolü, ar-ge faaliyetlerinin organizasyonu, ar-ge projeleri, ar-ge faaliyetlerine ilişkin insan kaynakları, ar-ge faaliyetlerinde performans ölçümü.

ISPS 255 MESLEKİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ-I (2-0-2-4)

Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi.

BDN 201 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR –I (1-1-2-2)

Beden Eğitimi dersinde uygulanacak metot ve teknikler (beden eğitim tanıtımı ve kişiye kazandırdıkları), düzen alıştırmaları (dönüşler), koşular  ile ilgili koordinasyonu  geliştirebilme, voleybol  ile ilgili temel beceriler edinebilme.

GZL 201 GÜZEL SANATLAR- I (1-1-2-2)

Nokta-Çizgi ile İlgili Kavramlar, Nokta–Çizgi ile İlgili Uygulamalar, Açık-Koyu ile İlgili Kavramlar,
Işık-Gölge ile İlgili Kavramlar, Işık- Gölge ile İlgili Uygulamalar, Renk ile İlgili Kavramlar, Renk ile İlgili Uygulamalar


IV. YARIYIL

ISPS 202 MALİ TABLO ANALİZİ (2-1-3-3)

Finansal tablolar, finansal tablo kullanıcıları, finansal tabloların genel nitelikleri, finansal tabloları kullanım sınırları, zaman, kanun ve hazırlanış açısından bilançolar, finansal analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend yöntemi, oran analizi, oran analizinin sınırları, analiz yöntemlerinin İMKB de işlem gören bir şirkete uygulanması, İMKB uygulama çalışması.

ISPS 204 ÜRETİM YÖNETİMİ (2-1-3-4)

Üretim fonksiyonu, üretim sistemleri, üretim planlama, üretim kontrol faaliyetleri, stok yönetimi, kapasite planlaması ve seçimi, fabrika kuruluş yeri seçimi, ürün tasarımı ve süreç planlaması, iş etüdü, modern üretim teknikleri.

ISPS 206 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2-1-3-3)

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, gerekçesi ve kapsamı, organizasyon yapısı, yürütme ve danışma organları, amaçları ve işlevleri, çalışma ilkeleri, insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, endüstri ilişkileri.

ISPS 208 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2-0-2-2)

İş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun konusu ve temel ilkeleri, iş hukukunun kaynakları, iş sözleşmesi tanımı ve unsurları, iş sözleşmesinin özellikleri, ücret kavramı, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, sendikalar hukuku, Türkiye’de iş hayatında karşılaşılan güçlükler.

ISPS 210 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ (3-1-4-4)

Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, yatırım fonları katılma belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, depo sertifikaları, finansman bonoları, vadeli işlem sözleşmeleri, futures işlemleri, forward işlemleri, opsiyon piyasası işlemleri, swap işlemleri, borsa işleyiş ve esasları, halka arz süreci.

STJS 202 MESLEKİ STAJ-II (0-0-0-4)

Öğrencinin işletmelerde ve kamu kurumlarında işletme yönetimi ile ilgili yapacağı uygulamalı eğitimdir. Staj süresince öğrencilerin derslerde aldıkları teorik bilgileri kullanmaları ve bu bilgileri edindikleri becerilerle beraber pekiştirmeleri, böylelikle alanlarında yeterli meslek birikimini kazanmaları beklenmektedir. Öğrencilerin, işletmelerde veya ilgili kurumlarda yapacağı stajlar, Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitemizin belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.
ISPS 222 GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI (2-1-3-4)

Bilimsel yönetim öncesi, klasik yönetim yaklaşımları, neo-klasik yönetim düşüncesi, modern yönetim anlayışı, modern sonrası gelişmeler, yenilik yönetimi, öğrenen örgütler, kıyaslama (benchmarking), temel yetenekler ve dış kaynak kullanımı (outsorcing), küçülme, süreç yenileme ve yalın (lean) örgütler, hizmet işletmeleri ve yönetimi, günümüz örgüt modelleri, toplam kalite yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim.

ISPS 224 TÜRKİYE EKONOMİSİ (2-0-2-2)

Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlıdan devraldığı ekonomik miras, Cumhuriyetin ilk on yılında ekonomideki gelişmeler. 2.dünya savaşı yıllarında ve sonrasında ekonomi. 1950-1960 dönemi, 1960-1978 dönemi, 1980-1990 dönemi. Türkiye ekonomisinde 2000’li yıllar ve ekonomi programları tarım sektörü, sanayi sektörü, bankacılık sektörü. Türkiye ekonomisinde nüfus, işgücü ve istihdam sorunları. Türkiye’de gelir dağılımı. Türkiye Avrupa birliği ilişkileri.

ISPS 226 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI (2-0-2-2)

Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasası işlemleri, opsiyon piyasası işlemleri futures, swap işlemleri, swap işlemleri, forward işlemleri, hisse senetlerine, tahvile, repoya ve borsada yatırım yapmak.

ISPS 228 STRATEJİK YÖNETİM (2-0-2-2)

Stratejik yönetim kavramları, stratejik yönetim süreci ve unsurları, dış çevre analizi, işletme analizi, çevreyi ölçme ve durum belirleme matrisleri, temel stratejiler, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, bölüm stratejileri, uluslararası stratejiler, stratejilerin uygulanması, stratejik kontrol, örnek olay analizi.
ISPS 230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2-1-3-4)


Örgütsel davranış kavramı, örgütte insan ve kişilik, işyerinde duygular, tutumlar, iş tatmini, örgüt kültürü, çatışma, süreci ve yönetimi, liderlik, motivasyon, örgütsel stres ve yönetimi, örgütlerde güç ve politika, örgütsel öğrenme, vatandaşlık ve adalet örgütlerde anti sosyal davranışlar.

ISPS 232 MESLEKİ YABANCI DİL-II (2-1-3-4)

Öğrencilerin işletme yönetimine ilişkin uluslar arası yayınları takip edebilecek, ingilizce metinleri kolaylıkla okuma, anlamalarını ve yazmalarını sağlayacak kavramları öğretmek ve yabancı dilde okuma alışkanlığı kazandırmak.

ISPS 234 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK (2-0-2-2)

Etik kavramı, etik ahlak ilişkisi, sosyal sorumluluk, iş ahlakı, iş ahlakı ve önemi, işletmelerde iş ahlakına ilişkin problemler, iş ahlakına etik yaklaşım, etik liderlik, örgütlerde etik davranış, ulusal ve uluslararası etik, işletme içinde etik çalışmalar, işletme fonksiyonları açısından etik, etik ile ilgili eğitim, toplumsal ve örgütsel kültür açısından etik.

ISPS 236 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (2-0-2-2)

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramları, TZY ve müşteri/tüketici TZY ve strateji TZY ve kârlılık, tedarik zinciri yönetiminin süreçleri ve değer zinciri bakışı, şirketlerde satış ve operasyon planlama(S&OP) ve TZY, tedarik zincirinde varlık yönetiminin önemi stok tahmin ve yönetimi, kaynak ve hammadde satın alma süreçleri, dış kaynak kullanımı 3PL, 4PL süreç ve sözleşmeleri, tedarik zinciri organizasyonu ve yönetimi, globalleşmenin tedarik zinciri yönetimi kararlarına etkileri.

ISPS 238 PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME (2-1-3-4)

Proje ve yatırım kavramı, iktisadi incelemeler, yatırım projelerinde özendirme çalışmaları, teknik çalışma ve değerlendirmeler, mali analizler, projelerin izlenmesi.

ISPS 240 İŞLETME BÜTÇELERİ (1-1-2-2)

Bütçe ve işletme bütçeleri kavramları, bütçe türleri, üretim işletmelerinde satış ve üretim bütçesinin hazırlanması, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, nakit bütçesinin hazırlanması, bütçe sapmalarının analizi, ticaret ve hizmet işletmelerinde genel bütçenin hazırlanması faaliyet tabanlı bütçeleme sistemi.

ISPS 242 ELEKTRONİK TİCARET (2-1-3-4)

Pazarlama kavramı ve modern pazarlama faaliyetleri, müşteri ilişkileri yönetimi (crm), crm türleri, dağıtım şekilleri, internet teknolojileri, ağ kavramı ve internet servislerinin kurulumu, e-ticaret şekilleri, e-ticaret şirketleri, site kurulması ve şartları, e-ticaretin hukuki yapısı, e-ticaret sözleşmeleri.

ISPS 244 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II (2-1-3-4)

Etkili konuşma ve iletişim, örgütler de insan ilişkileri, etkili konuşma, görüşme ve mülakat, kişisel ve örgütsel iletişim, araştırma yöntemleri, örnek olaylar ve uygulamaları.

ISPS 246 İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI (1-1-2-2)

İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili kavramlar, işletme yönetimi ve işletmelerde sorun çözme, örgütlerde insan ilişkileri, iletişim kavramı ve iletişim süreci, örgütlerde iletişim ve işlevleri, toplantı ve toplantı yönetimi, örgütlerde astlar ve üstlerle ilişkiler, örgütlerde disiplin ve örgütlerde gruplar, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk, iş hayatında motivasyon ve performans değerlemesi, öğrenme ve öz yönetim, zaman ve stres yönetimi, etkili konuşma ve iş görüşmeleri ve iş hayatında başarı faktörleri.

ISPS 248 İSTATİSTİK (1-1-2-2)

Temel kavramlar; istatistiğin önemi, amaçları ve çalışma alanları, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ölçüleri; ortalama türleri, dağılma ölçüleri, indeksler, olasılık, korelasyon ve regresyon analizi, trend analizi, ki-kare dağılımı ve testi.

ISPS 250 ULUSLARARASI FİNANSMAN (2-0-2-2)

Uluslararası finansal sistem, döviz kuru politikası, döviz piyasası, döviz vadeli işlemleri, döviz opsiyon işlemleri, sermaye piyasası, sermaye piyasası, leasing, factoring, çokuluslu işletmeler, çokuluslu işletmelerde finansal yönetim, uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası tahvil piyasası.

ISPS 252 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ (2-0-2-2)

Çalışma sermayesinin tanıtımı, çalışma sermayesi kaynakları, çalışma sermayesi finanslama stratejileri, işletme sermayesi ihtiyacının tespit edilmesi, çalışma sermayesi ihtiyacının tespitinde kullanılan yöntemler, nakit ve nakit benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli borç yönetimi.

ISPS 254 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (2-1-3-4)

Türk vergi sistemi, vergi sisteminin kaynakları, vergi tarifesi, tarh işlemleri, geçici vergi, verginin ödenmesi, kurumlar vergisi, harcamalar üzerine alınan vergiler, katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, servet üzerinden alınan vergiler, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, yerel yönetim vergileri.

ISPS 256 MESLEKİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ-II (2-0-2-4)

Ön lisans eğitimi süresince kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi.

BDN 202 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR- II (1-1-2-2)

Hentbol ile ilgili temel beceriler edinilebilme, basketbol ile  temel beceriler edinilebilme, serbest hareketler ile ilgili koordinasyon geliştirebilme.

GZL 202 GÜZEL SANATLAR- II (1-1-2-2)

Doku ile İlgili Kavramlar, Perspektif ile İlgili Kavramlar, Resimde Kompozisyon, Görsel Kayıt Elemanları, Çizim Sistemleri, Nesne ve Varlıkların İncelenmesi, Etüt Çalışmaları, Doğal Biçimlerden Sanatsal Biçimlere Varma.* (Teorik-Uygulama-Ulusal Kredi-AKTS)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders müfredati I. Yariyil iconDers iÇERİkleri L. Yariyil

Ders müfredati I. Yariyil iconDers iÇERİkleri sinif I. Yariyil

Ders müfredati I. Yariyil iconDers iÇERİkleri BİRİNCİ yariyil

Ders müfredati I. Yariyil iconİKTİsat böLÜMÜ I. Sinif I. Yariyil ders iÇERİkleri

Ders müfredati I. Yariyil iconBİRİNCİ yil kod L. Dönem (I. Yariyil) Statü

Ders müfredati I. Yariyil iconDers iÇERİkleri ve programda izlenecek ders kitaplari ile yardimci kitaplar

Ders müfredati I. Yariyil iconDers iÇERİkleri ve kaynak kitaplar süleyman demirel üNİversitesi...

Ders müfredati I. Yariyil iconEkonom?K bьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri

Ders müfredati I. Yariyil iconDers iÇERİkleri

Ders müfredati I. Yariyil iconDers Kodu


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com