Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır


sayfa1/3
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 — TUDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma usul ve esasları bu yönetmelikte belirtilmiştir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik; TUDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarına; teftiş edilenlerin sorumluluklarına; Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarına ve Teftiş Kurulunun, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarına dair usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

TUDEMSAŞ : Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ni,

Genel Müdürlük :TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü'nü,

Genel Müdür :TÜDEMSAŞ Genel Müdürü'nü,

Teftiş Kurulu :TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nu,

Başkan :TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Başkanı'nı,
Müfettiş :Teftiş Kurulu Başkanı ile Başmüfettişleri ve

Müfettişleri, Müfettiş Yardımcısı :Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz TUDEMSAŞ

Müfettiş Yardımcılarını, Tef.Kur.Şube Müdürü :Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürünü, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

Kuruluş ve Bağlılık

Madde 5 — (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete)

Teftiş Kurulu Başkanlığı;

 1. Başkan,

 2. Başmüfettişler,

 3. Müfettişler, 1. Müfettiş Yardımcıları,

 2. Teftiş Kurulu Şube Müdüründen,

oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Başkan görevlerini, Müfettişler ise teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Genel Müdür adına yapar.

Müfettişlere Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir makam ve mercii emir ve talimat veremez."

Görev Merkezi

Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev merkezi Sivas'dır. Bu merkez Müfettişlerinde görev merkezidir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu

Kurulun Görevleri

Madde 7 — Kurul Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel prensipler doğrultusunda Genel Müdürlükteki uygulama esaslarını tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemini geliştirmek,

 2. Genel Müdürlük teşkilatıyla, denetimi altındaki tüm birimlerin her türlü faaliyet ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, murakabe ve soruşturma işlerini yürütmek,

 3. Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili yasa, tüzük, kararname, genel talimat ve diğer mevzuatın uygulanış biçimleri plan ve programa uygun çalışılmasının sağlanması ile tespit olunan noksanlık ve aksaklıklar hakkında teklifte bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanı


Teftiş Kurulu Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olup, aşağıdaki

görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevleri Genel Müdürün emir ve onayı ile Genel Müdür adına yürütmek,

b) Teftiş Kurulu'nu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

ç) (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Yıllık teftiş

programını her yılın ocak ayı içerisinde hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak ve

programın uygulanmasını sağlamak,"

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa noksan, hatalı ve açık olmayan hususları tamamlattırmak, teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, sonucu

hakkında Başkanlık görüşünü belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan bu

raporları Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine göndermek, alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini
sağlayıcı tedbirleri almak,

 1. Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

 1. Genel Müdürce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

Madde 9 — Başkan, kendisine yardım etmek üzere yeterli sayıda Müfettişi, Genel

Müdürün onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

Başkana Vekâlet

Madde 10 — Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Genel Müdürün onayı ile Refakat Müfettişlerinden birine vekâlet görevi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettişler

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 11 — Müfettişler Genel Müdür adına;

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinin çalışmaları, işlemleri, hesapları ve
personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları, görev emri dışında kalan
yolsuzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak,
gecikmeden olaya el koymak ve durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek
yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen
seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş
Kurulu Başkanına bildirmek,

ç) Çeşitli konularda yurt içinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

d) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca
verilecek diğer görevleri yapmak,

İle görevli ve yetkilidirler.

Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

Görevden Uzaklaştırma Madde 12 — Müfettişler;

a) (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Teftiş, inceleme ve
soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber işbaşında
kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan,

b) Teftiş neticesinde gizli veya açık zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli
yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kâğıtlar ile ayniyat, defter ve belgeleri
göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

c)İşyerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağına dair hakkında kuvvetli kanıya varılan,

ç) (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Haklı bir özürü olmadığı halde kendisine verilen herhangi bir görevi kabul etmeyen ve yerine getirmeyerek işi durduran, kurumu önemli miktarda zarara uğratan veya görevlerine devamlarında sakınca görülen,

bütün personeli görevden uzaklaştırabilirler.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan personelin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir.


Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanına bildirilir. Başkanlıkça durum Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek teklif atamaya yetkili merciin onayı ile yürürlüğe konulur.

Teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri müfettişin vereceği yazı veya rapor üzerine yine aynı usulle atamaya yetkili mercilerce derhal kaldırılır.

Müşterek Çalışmalar

Madde 13 — Yıllık teftiş ve inceleme programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dâhil Müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı sıfatı ile çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

Grup başkanları çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi veya ara rapor verirler. Ayrıca, grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini düzenleyecekleri raporlarda belirtirler.

Müfettişlerin Koordinasyon Görevi

Madde 14 — Müfettişler görevlendirildikleri konularda, Genel Müdürlük teşkilatıyla, denetimi altındaki birimlerinde başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmayı koordine ederek, lüzum gördükleri takdirde daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgeleri devralırlar. Düzenleyecekleri raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.

İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

Madde 15— Müfettişler, kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamİanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Başkanın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.

Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "Devir notu" hazırlar. İşe ait bütün belgeler için dizi pusulası düzenler. Bunları diğer evrakla birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

Müfettişlerin Uymaları Gereken Hususlar Madde 16 — Müfettişler;

 1. İcraya müdahale edemezler,

 2. Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat yapamazlar,

 3. Teftişe tabi kimselerle hususi münasebet tesis edemezler,

ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, muttali olduklar, sırları ifşa edemezler.

d) (ilave 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Teftiş, inceleme ve
soruşturma yaptıkları kişilerle alış-veriş yapamazlar, hediye kabul edemezler.

Teftiş Kurulu Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 17 — Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığının emirleri uyarınca;

 1. Her türlü işlem ve haberleşmeyi emirlere uygun bir şekilde yürütmek,

 2. Teftiş Kurulunda kalan rapor nüshaları ve haberleşme evrakını düzenli bir şekilde saklamak,

c) Emirlerin gecikmesiz olarak dağıtımlarını sağlamak,

ç) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemlerini yürütmek,

d)Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve emirlerde öngörülen işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

İle görevli ve yetkilidir.

Teftiş Kurulu Şube Müdürü, görevlerin noksansız olarak yapılmasından, büronun düzenli çalışmasından, gizliliğin sağlanmasından Başkana karşı sorumludur. Şube Müdürü ve personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftişe Tabi Olanların Ödev Ve Yükümlülükleri

Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Yükümlülükleri

Madde 18— a) Genel Müdürlük teşkilatıyla denetimi altındaki birimlerde görevli bulunanlar, istendiğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı Müfettişe hemen göstermek, inceleme ve saymasını kolaylaştırmakla, istendiğinde sayılması ve incelenmesine yardım etmek ve yardımcı personel sağlamakla yükümlüdürler.

b) Müfettişler, görevlerini yaptıkları sırada, gerekli gördükleri her türlü işleme ait
evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya örneklerini isteyebilirler. Görevliler bu isteği yerine
getirmek zorundadırlar. Teftişe tabi olanlar, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da
en geç iki gün içinde yeterli şekilde cevaplandırmakla yükümlüdür.

(Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgenin alındığı yere verilir.)

 1. (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan birimlerin yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak zorundadır.

 2. Teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlanılan birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme veya soruşturma sonuna kadar durdurulabilir. Soruşturma işlerinin devamı sırasında müfettişlerin bilgisi dışında izin ve sair sebeplerle görevlerinin basından ayrılamazlar.

İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağırılamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM TÜDEMSAŞ MÜFETTİŞLİĞİNE GİRİŞ Müfettişliğe Giriş

MADDE 19 - (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Bunun için 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında yeterli puanı almış olmak ve yapılacak yazılı ve sözlü yarışma sınavlarında başarı göstermek şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı sınavının yapılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının talebi, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

Teftiş Kuruluna bunun dışında bir yolla Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı alınamaz. Teftiş Kurulundan ayrılmış müfettişlerden yeniden göreve alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz."

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu Madde 20 — (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı Başkanlığında başkan dahil beş müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından üç yedek üye tespit edilir.

Teftiş Kurulunda yeterli müfettiş bulunmaması halinde, sınav kurulu oluşturulmasında Ulaştırma Bakanlığı veya TCDD Genel Müdürlüğü Müfettişlerinden yararlanılabilir.

Giriş sınavında yabancı dil bilgisini değerlendirmek için ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yardım alınabilir."

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, Şekli ve Yerleri

Madde 21 — (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) TÜDEMSAŞ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,

 2. Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında Teftiş Kurulu Başkanı tarafından tespit ve ilan edilecek yeterli puanı almış olmak,

d) Yapılacak soruşturma sonucunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe
engel olacak bir hali bulunmamak,

e) Temsil niteliği itibarıyla Müfettişliğin gerektirdiği yeterlilikte bulunmak.
Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar

sonucu müfettiş yardımcılığına alınırlar.

Yarışma Sınavının Duyurulması

Madde 22 — (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Sınavın yapılacağı yer ile gün ve saati, adaylarda aranılan genel ve özel koşullar, başvurma şekil ve süresi ile sınav konuları ve belirlenen KPSS taban puanı sınav tarihinden 45 gün önce, Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

Adayların müracaatı ve kayıt süresi sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Adayların Başvuracağı Yer ve Eklenmesi Gereken Belgeler Madde 23 — (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Sınava girmek isteyen adaylar;

 1. T.C. kimlik numarası beyanı,

 2. Sınav başvuru formu,

 3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği, ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,d) iki adet fotoğraf,

ile TÜDEMSAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

 1. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 1. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı, ç) Adayın özgeçmişi,

 2. 4,5 x6 cm ebadında 4 adet fotoğraf

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yazılı sınavın yapılışı

MADDE 24 -(Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete)

Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav kurulu tarafından, duyurulan yer, gün ve saatte, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen konu gruplarından yapılır.

KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının on katını geçmemek üzere ilanda belirtilen sayıda aday yazılı sınava alınır.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınavına kabul edilir.

Yazılı sınavlarda gerektiğinde Başkan tarafından görevlendirilen Müfettişlere gözetim yaptırılır.

Sınav sonucunda, toplanan sınav kağıtları bir zarf içine konulur, zarflar kapatılıp, imza edilip, mühürlendikten sonra, sınav kurulunca düzenlenecek tutanakla birlikte Başkana verilir.

Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir.

Sınav Konuları

Madde 25— (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Yarışma sınavı konuları aşağıda gösterilmiştir.

1) HUKUK

 1. Anayasa Hukuku

 2. İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat

 3. Ceza Hukuku (Genel esaslar)

ç) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)

 1. Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

 2. Ticaret Hukuku (Genel esaslar)

 3. İcra İflas Hukuku (Genel esaslar)

2) İKTİSAT

 1. Mikro iktisat

 2. Makro iktisat

 3. Uluslararası iktisat ç) İşletme iktisadı

3) MALİYE

 1. Maliye politikası

 2. Kamu gelir ve giderleri

 3. Bütçe


ç) Türk vergi mevzuatı genel esasları

4) MUHASEBE

 1. Genel muhasebe

 2. Bilanço analizi ve teknikleri

 3. Ticari hesap

5) YABANCI DİL

 1. İngilizce

 2. Almanca

 3. Fransızca dillerinden birisi

Sözlü sınavın yapılışı

Madde 26 — (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Sözlü sınav Genel Müdürlükçe oluşturulan sınav kurulu tarafından yapılır.

Sözlü sınava girme hakkını kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar.

Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı Notların Değerlendirilmesi

Madde 27 — (Değişik 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete) Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60'tan ve ortalamasının da 65'ten az olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, adayların sorulara intikal sürati, ifade yeteneği, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav notunun 65'ten az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılabilmek için giriş sınav notunun 65'ten az olmaması gerekir. Giriş sınav notları yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur:

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri giriş sınav notlarındaki derece sırasına göre yapılır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Yeterlik Sınavından Önce Teftiş Kurulundan Çıkarılma

Madde 28 — Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon19/06/2012 tariHLİ ve 28328 sayili resmi gazete’ de yayimlanan “yatirimlarda...

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon3 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır iconResmi Gazete’nin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon28/5/2014 Tarihli ve 29013 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon6111 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal...

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Madde 3 (Değişik 8/06/2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır iconÖzürlüler Kanunu ÖZÜRLÜler ve bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com