Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini


sayfa1/3
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Eğitim programı
  1   2   3

TCDD

EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETİM KURULUNUN 16.11.2001 TARİH VE 22/349 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞ VE XV BAŞKANLIĞININ 28.11.2001 TARİH VE 5887 SAYILI YAZILARI İLE 26.11.2001 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş
Amaç :

Madde 1- Bu Yönetmeliğin Amacı; TCDD Personelinin hizmetiçi eğitimini sağlamak üzere kurulan Eğitim Merkezlerindeki çalışmaların esaslarını tayin ve tespit etmek suretiyle verimli ve düzenli hizmet ortamı yaratmaktır.

Kapsam :

Madde 2- Bu Yönetmelik, Eğitim Merkezlerindeki görevlilerin ve eğitilenlerin; görev, yetki,sorumluluk ve bağımlılık ile her türlü İdari, Eğitim ve Sosyal karakterli işlem ve faaliyetlerini kapsar. Eğitim Merkezleri dışında uygulamaya konulan eğitim faaliyetlerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak :

Madde 3- Bu Yönetmelik TCDD Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğinin 11’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :


Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
Kuruluş, TCDD’yi,
Genel Müdürlük, TCDD Genel Müdürlüğünü,
Yönetim Kurulu, TCDD Yönetim Kurulunu,
Eğitim Kurulu, TCDD Eğitim Kurulunu,
Eğitim Planı, TCDD’nin belirlenen yıl içinde uygulamaya koymayı tasarladığı ve takvime bağladığı çeşitli eğitim programları ve faaliyetlerini,

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini,
Eğitim Merkezi, Kuruluşun hizmetiçi eğitim ihtiyacının karşılanması için eğitim programlarının uygulamaya konulduğu üniteyi,
Müdür, Eğitim Merkezi Müdürünü,
Öğretmen, Kadrolu, sözleşmeli, geçici ve yedek geçici eğitim görevlisini ifade eder.
Eğitim Merkezlerinin Kuruluşu :

Madde 5- Eğitim Merkezleri, Eğitim Kurulunun gerekçeli kararının Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunca onaylanması ile kurulur.
İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ
Bağlılık :

Madde 6- Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığına bağlıdır. Eğitim Merkezi Müdürlükleri eğitime katılanlarla ilgili özlük işleri, hakedilişleri, sınav sonuçları, bütünleme ve engel sınavlarına çağrıları ile eğitim faaliyetlerine ait plan ve programların gereği bilgilerin ulaştırılması için ilgili Daire, Bölge ve diğer ünitelerle, satın alma işlemlerinin yürütülmesi açısından da üçüncü şahıslarla doğrudan yazışmaya yetkilidir. Bunlar dışındaki her türlü yazışmayı Eğitim ve Öğretim Dairesi kanalıyla yapmak zorundadırlar.
Eğitim Programlarına Katılan Personelin Bağımlılığı :

Madde 7- Eğitim Merkezlerinde uygulanan eğitim programlarına katılan tüm personel eğitimden ayrıldığı tarihe kadar Eğitim Merkezi Müdürlüğünün emrindedir. Bu nedenle, eğitilen personel, Eğitim Merkezlerinin çalışma koşullarına ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu bağımlılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilişik kesme işlemi yapılıncaya kadar devam eder.
Eğitim Merkezlerinde Uygulanacak Eğitim Türleri :

Madde 8- Eğitim Merkezlerinde, TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinde yer alan eğitim türleri uygulanır. Uygulanacak eğitimin türü, süresi, konu ve kapsamı ile uygulama tarihi Eğitim Kurulu kararı veya Genel Müdürlük emriyle tayin ve tespit edilir.
Eğitim Merkezlerinin Teşkilatı :

Madde 9- Eğitim Merkezinin Faaliyetleri;

 1. Eğitim Merkezi Müdürü,

 2. Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları,

 3. Öğretmenler Kurulu,

 4. Öğretmenler,

 5. Eğitim Program Amirliği,

 6. İdare Amirliği

 7. Teknik Hizmetler Bakım ve İşletim Şefliği

 8. İdari Büro Şefliği ve memurları,

 9. Koruma ve Güvenlik Şefliği ve Görevlileri

 10. Sağlık Görevlileri

 11. Mutfak Görevlileri

 12. Diğer Yardımcı hizmetliler tarafından yerine getirilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Eğitim Merkezi Müdürünün Görevleri :

Madde 10- Eğitim Merkezi Müdürü;

 1. Eğitim çalışmalarını, TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda ve bu yönetmeliğin hükümlerinde öngörülen ilke, metod ve eğitim programlarına uygun, düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek,

 2. Eğitim Merkezi personelinin çalışmalarını bu yönetmeliğin amaç maddesinde açıklanan niteliğe uygun bir şekilde düzenlemek,

 3. Personeli arasında olumlu ve beşeri ilişkileri artırmak suretiyle işbirliğini sağlamak,

 4. Öğretmenler Kuruluna ve Sınav Komisyonuna başkanlık etmek ve Öğretmenler Kurulunun vereceği kararlardan uygun gördüklerini uygulamak,

 5. Kitap ve ders notlarının gecikmesiz hazırlanması için gerekli tedbirleri almak,

 6. Eğitim Merkezinin bütün demirbaşlarının,eğitim araç gereçlerinin ve tüketim malzemesinin iyi ve yerinde kullanılmasını sağlamak ,

 7. Branşında ders bulunduğu takdirde haftada 6 saate kadar ücretsiz derse girmek,

 8. Eğitim programlarının öngördüğü dersler için gerekli öğretmen teminini gecikmesiz sağlamak,

 9. Eğitim programlarının sonunda uygulamanın yeterli olup olmadığını tespit etmek ve eğitimin verimliliği açısından önerilerde bulunmak,

 10. Eğitim Merkezi bütçesini hazırlamak ve harcamaların mevzuata uygunluğunu sağlamak,

 11. Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yerine getirmekle görevlidir.


Eğitim Merkezi Müdürünün Yetkileri :

Madde 11- Eğitim Merkezi Müdürü;

 1. Eğitim Merkezinde çalışan personel arasında görev dağıtımı yapmaya ve değiştirmeye,

 2. Derslere girerek öğretmenlerin eğitim ve öğretim ilkeleri, metod ve teknikleri ile disiplin yönlerinden denetimlerini yapmaya,

 3. Eğitim Merkezi Öğretmenler Kurulunu toplamaya ve başkanlığını yapmaya,

 4. Ders Dağıtım Planlarını, bütçeden yapılan harcamaları ve ilgili işlemleri kurallarına uygun ve nitelikli bir şekilde yaptırmaya, kontrol etmeye, gerektiği şekilde düzelttirmeye,

 5. TCDD Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre personelin sicil raporlarını düzenlemeye,

 6. TCDD Personel Mevzuatı gereğince personelin atama, nakil, yükselme ve ceza işlemlerinde öneride bulunmaya ve ayrıca mevzuatın öngördüğü sınırlar içinde idari ceza vermeye,

 7. Personeli geçici görevle görevlendirmeye,

 8. Eğitime katılan personelin disipliniyle ilgili olarak TCDD Personel Yönetmeliği kapsamındaki işlemleri yaptırmaya, daha üst cezalarda ise ilgili durumları Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığına bildirmeye, katılımcılardan işçi statüsündekiler için ise Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre uygulama yapılmasını sağlatmaya.

 9. Kantin ve çay ocağı gelirlerinden karşılanabilecek nitelikteki alımlar için Kantin Heyeti Başkanlığına gerekli talimatı vermeye yetkilidir.


Eğitim Merkezi Müdürünün Sorumlulukları :

Madde 12- Eğitim Merkezi Müdürü;

Görev ve yetki alanları içindeki yükümlülüklerini gerektiği gibi yapmamak,yetkilerini yeterli bir şekilde kullanmamak ya da yetki sınırlarını aşmaktan dolayı Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığına karşı sorumludur.

Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılarının Görevleri :

Madde 13- Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları;

 1. Müdürün olmadığı zamanda Müdüre vekalet etmek,

 2. Bütçenin zamanında hazırlanmasını, verilen ödeneklerden harcama işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun biçimde yapılmasını sağlamak,

 3. Binaların, demirbaş eşyanın ve diğer malzemenin iyi kullanılmasını, gerekli bakım, onarım ve korunmasını temin etmek,

 4. Demirbaş sayım, kayıt ve nakil işlemlerini mevzuat gereğince yürütmek,

 5. Gerektiğinde tahakkuk, tahsil, harcama ve diğer modelleri Müdür adına incelemek, onaylamak ve imza etmek,

 6. Yemeklerin zamanında çıkartılması ve dağıtılması hususunda her türlü tedbiri almak ve sonucunu takip etmek,

 7. Kafeterya, kantin ve çay ocağının alım satım işleri için kurulan Komisyonun başkanlığını yapmak ve usulüne göre işletilmesini sağlamak,

 8. Sivil savunma, sağlık ve güvenlik talimatı ile ilgili faaliyetleri Müdür adına yürütmek,

 9. Kendisine bağlı Eğitim Merkezi personeli hakkında birinci sicil amiri olarak; ödüllendirme, yükseltme ve cezalandırma tekliflerinde bulunmak ve sicil raporlarını düzenlemek,

 10. Eğitimle ilgili iş ve işlemlerin ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesi açısından gerekli tedbirleri almak ve Eğitim Merkezi Müdürüne sonuçlarını gecikmesiz bildirmek,

 11. Ders Dağıtım Cetvellerinin öngördüğü görevlilere gerekli bildirimlerin zamanında yapılmasını temin etmek,

 12. Eğitime ilişkin kayıtların doğru, düzenli ve noksansız yapılması ile bilgilerin kütüklerde korunmasını sağlamak,

 13. Derslerin planlara, eğitim programlarına ve ders defterlerindeki kayıtlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini, gerektiğinde Müdür adına derslere girmek suretiyle denetlemek,

 14. Branşında ders bulunduğu takdirde, haftada 6 saate kadar ücretsiz derse girmek,

 15. Gerektiğinde Öğretmenler Kuruluna ve Sınav Komisyonuna Müdür adına başkanlık etmek,

 16. Eğitim Merkezi Müdürünce kendisine verilen diğer işleri yerine getirmekle görevlidir.


Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılarının Yetki ve Sorumlulukları :

Madde 14- Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları;

 1. Görevlerini nitelikli bir şekilde, gecikmesiz ve amaçlarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlü olup gereği olan yetkilere de sahiptirler.

 2. Yeterli düzeyde görevlerini yerine getirmemekten ya da yetki sınırlarını aşmaktan dolayı Eğitim Merkezi Müdürüne karşı sorumludurlar.


Eğitim Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarında Aranılan Nitelikler :

Madde 15- Eğitim Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarında aranılan nitelikler aşağıdadır.

 1. Yüksekokul mezunu olmak,

 2. Eğitim ve Öğretim ünitelerinde eğitim uzmanı ve eğitim görevlisi olarak başarılı ve verimli hizmet vermiş olmak tercih nedenidir.

Eğitim Merkezi Personelinin Öğretmenlik Görevi ile Görevlendirilmeleri :

Madde 16- Eğitim Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarına branşlarında ücretsiz ders görevlerinin dışında, Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına paralel olarak Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre ek ders görevi verilebilir. İdari personelden de öğretmenlik niteliğini taşıyanlara, uzmanlık alanlarına ve ihtiyaca göre Genel Müdürlük onayı ile geçici öğretmenlik görevi verilebilir.

Ek Ders Ücreti Ödenmesi :

Madde 17- Daimi ve geçici öğretmenler ile eğitim programı sonunda yapılan sınavlarda sınav komisyonu üyesi olarak görev alanlara aşağıdaki esaslara göre ek ödeme yapılır; 1. Eğitim Merkezi Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Daimi öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına paralel olarak Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre,

 2. Geçici öğretmenlere haftada 8 saati geçmemek üzere,

 3. Kuruluşumuzdan yakın zamanda emekli olmuş ve mesleklerinde tecrübeli emekli geçici öğretmenlere haftada 30 saati geçmemek üzere,

 4. Eğitim Programlarının sonundaki sınavlarda komisyon üyeliği görevi verilenlere sınav başına 6 saat ve haftada 8 saati geçmemek kaydıyla,

 5. Eğitim Merkezi daimi öğretmenleri, sınav komisyonlarında görevlendirilmeleri halinde bu görevleri karşılığı olarak o gün için toplam 6 saat ders görevi yapmış sayılırlar. Bu görevlilere maaş karşılığı ve mevzuat gereği haftalık zorunlu ücretsiz ders saatlerini tamamlamadıkça sınav komisyon üyeliklerinden dolayı ek ders ücreti ödenmez.

Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları sınav komisyonlarında görevlendirilmeleri halinde; o gün için toplam 6 saat ders görevi yapmış sayılırlar. Bu görevlilere yapılacak ödemede haftalık 6 saatlik zorunlu ders görevlerini tamamlamalarından sonraki sınav görevleri için ek ders ücreti ödenir.

Eğitim Merkezi Müdürlerine ise sınav komisyonlarındaki görevleri nedeniyle ek ders ücreti ödenmez. Esasına göre; her yıl bütçe Kanunları ile belirlenen miktarlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca tespit olunacak tutarlar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Öğretmenler Kurulu Görev ve Yetkileri :

Madde 18- Öğretmenler Kurulu ve Oluşumu;

Eğitim Merkezi Müdürü, Müdür Yardımcıları ile daimi öğretmenlerden oluşur. Geçici öğretmenlerle yürütülen derslerle ilgili konularda geçici öğretmenler de kurula üye olarak katılabilirler.

Öğretmenler Kurulunun Başkanı Eğitim Merkezi Müdürüdür. Yokluğu halinde, kurula eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Öğretmenler Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 1. Eğitim Merkezinde uygulanmak üzere plan ve programlara bağlanmış kurs, seminer, konferans ve diğer eğitim çalışmalarının amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi ile iç disiplin çalışmalarının yeterli düzeyde sağlanması için Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yardım edici nitelikte tavsiyelerde bulunmak,

 2. Demiryolu işletmeciliği alanında değişen ve gelişen teknik, sistem ve mevzuatın eğitim programlarına yansıtılması için gerekçeli önerileri değerlendirmek ve sonuçlarını Eğitim Merkezi Müdürüne sunmak,

 3. Kurul toplantılarında toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunu teşkil eden tarafın kanaatleri doğrultusunda, eşitlik halinde ise başkanın taraf olduğu grubun kanaati yönünde karar almak,

 4. Yıl içindeki her eğitim dönemi sonunda en az bir defa olmak üzere olağan, Eğitim Merkezi Müdürünün isteği ile de olağanüstü toplantılar yapmak ile görevli ve yetkilidir.


Öğretmenlerin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esasları :

Madde 19- Öğretmenler;

 1. Eğitim programlarına uygun dönemsel, modüler ve günlük ders planlarını hazırlamak ve aynen uygulamak,

 2. Dersi ile ilgili notları hazırlamak, gelişen ve değişen bilgilere göre ders notlarında yeni düzenlemeler yapmak, klasik ve test şeklinde sorular hazırlayarak soru bankasının oluşturulmasına yardımcı olmak,

 3. Yoklama pusulalarına sınıfta bulunmayanları yazarak imzalamak,

 4. Sınavların disiplin içinde yapılmasını sağlamak, sınavla ilgili diğer görevleri yapmak,

 5. Kursiyerlerin disiplini ve kıyafetleri ile yakından ilgilenmek ve yönetime yardımcı olmak,

 6. Nöbetçi Amirliği görevini belirlenen esaslara göre yürütmek,

 7. Eğitime katılanları mesleki, sosyal ve kültürel açıdan geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda görev almak, önerilerde bulunmak,

 8. Derslere zamanında girmek, zorunluluk halinde yapılacak ders saati değişikliklerine uymak,

 9. Hastalık, istirahat ve benzeri gaybubetlerini gecikmesiz yönetime bildirmek, bu nedenle ortaya çıkacak aksaklık ve eksiklikleri giderici çalışmalar yapmak,

 10. Öğretmenler kursiyerlerin başarı durumunun değerlendirilmesine yetkili olup, çalışma statüsü ve süresi açısından Kuruluşumuzun mevzuatına tabidirler, izine esas süre Eğitim Planının durumuna göre ilgili Eğitim Merkezi Müdürlüğünce belirlenir.

 11. Ders saatleri dışında Eğitim Merkezi Yönetimince verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidirler.

 12. Geçici öğretmenler Eğitim Merkezlerinin yönetimine ilişkin esaslara, görevli oldukları sürece uymakla yükümlüdürler.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM MERKEZİ DİĞER GÖREVLİLERİ
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim...

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,...

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconMaltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,...

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconEĞİTİm programlari ve öĞretiMİ YÜksek lisans programi

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconMillî Eğitim Bakanı

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconKÜLTÜr eğİTİm vakfi

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconProgrami programın Amacı ve Kapsamı

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconMillî Eğitim Bakanı Nimet ÇubukçU’nun sunusu

Eğitim Programı, Amacı, süresi, konusu ve nitelikleri belirlenmiş eğitim düzenlemesini iconEĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com