İçindekiler


sayfa1/16
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16grup 2


BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU


2016-2017 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

İçindekiler


İçindekiler 2

GİRİŞ 4

KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL HAKLARI 7

MEVCUT DÜZEN HUKUKA AYKIRIDIR 7

1-SENDİKA HAKKI 7

2-SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 8

3-TOPLU SÖZLEŞMEDE YETKİLİ SENDİKALARIN BELİRLENMESİ 9

5-TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA 11

6-TOPLU SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 11

7-TOPLU SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 12

8-TOPLU SÖZLEŞME HAKKI’NIN EN BÜYÜK HUKUKSAL SİLAHI OLARAK GREV HAKKI 12

9-SENDİKA YÖNETİCİSİ VE TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ 15

10-YÖNETİME KATILMA, ÜYELERİN TEMSİLİ VE SORUNLARI 15

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KARŞI DAVA 16

AVRUPA KONSEYİ’NE ŞİKÂYET HAZIRLIĞI 16

KAMU ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT 18

EKONOMİK GELİŞMELER VE KAMU ÇALIŞANLARI 21

EMEĞİN GELİRDEN ALDIĞI PAY AZALDI 21

KAMU ÇALIŞANLARININ BÜTÇEDEN ALDIĞI PAY 25

GELİR DAĞILIMI ÜCRETLİLER ALEYHİNE BOZULUYOR 25

2014-2015 TOPLU SÖZLEŞMESİ SONRASI 26

MEMUR MAAŞI VE AÇLIK YOKSULLUK SINIRLARI 29

TALEPLERİMİZ 33

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI 37

I.BÖLÜM 38

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER VE TALEPLER 38

II.BÖLÜM 43

ÖZLÜK, SOSYAL, KÜLTÜREL ve PARASAL HAKLARA İLİŞKİN ÖNER VE TALEPLER 43

III. BÖLÜM 48

SENDİKAL TALEPLER 48

KÜLTÜR VE SANAT İŞGÖRENLERİ SENDİKASI 50

GENEL DEĞERLENDİRME 51

KÜLTÜR VE SANAT TALEPLERİMİZ. 52

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ 53

DEVLET TİYATROLARI ÇALIŞANLARI TALEPLERİMİZ 53

1. KURUMLAR ARASI ÜCRET ADALETSİZLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI 53

2.SAĞLIK PERSONELİNİN YETERSİZLİĞİ 54

3. EK GÖSTERGELERİN MAAŞA YANSITILMASI 54

4. GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ YAPILMAMASI NEDENİYLE YAŞANAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ 55

5. PERSONELE MOBİNG UYGULAMALARINA SON VERİLMELİ 55

6. SEYYANEL YAPILAN ZAMLARDAN SÖZLEŞMELİ PERSONELDE YARARLANMALI 55

DEVLET SENFONİ ORKESTRALARI ÇALIŞANLARI TALEPLERİMİZ 55

DEVLET OPERA BALE MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞANLARI TALEPLERİMİZ 56

KÜTÜPHANE ÇALIŞANLARI TALEPLERİMİZ 56

SENDİKAL VE DEMOKRATİK HAKLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZ 56

TÜM YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI 58

TALEPLERİMİZ 59

TARIM ORMAN-İŞ SENDİKASI 64

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA AİT TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ 65

TARIM BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA AİT TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ 67

GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI 75

TALEPLERİMİZ 76


GİRİŞ


Hem ekonomik alandaki kötü gidişatın hem de hak ve özgürlükler alanındaki baskı ortamının zirve yaptığı koşullarda 7 Haziran genel seçimleri gerçekleştirildi. Türk halkı, gelecek kaygısıyla sandığa gittiği 7 Haziran 2015 seçimlerinde, AKP’nin giderek otoriterleşen 13 yıllık tek başına iktidarına, özgür iradesiyle kullandığı oylarla son vermiştir.

Ancak, emekçiler, yurtseverler, tüm sömürülenler, aydınlar, kısaca geniş halk kitleleri AKP’nin baskıcı rejiminden kurtulup rahat bir nefes almayı beklerken, Türkiye emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin yarattığı yeni bir kaos ortamına girmiştir. Emperyalist güçler, kurup besledikleri taşeron örgütleri aracılığıyla Türkiye’yi hızla bir iç savaşa sürüklemeye, Ortadoğu bataklığına çekmeye çalışmaktadır.

Ne yazık ki seçim sonuçlarını bir türlü hazmedemeyen AKP, yaşanan bu yangını iktidarı kaybetmemenin hesabıyla büyütmeye çalışmakta, adeta yangına körükle gitmektedir.

Halkımız, büyük bir saldırıyla karşı karşıyadır. Bu saldırılar yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini, ulusal birlik ve bütünlüğümüzü, laik demokratik cumhuriyetimizi ve hukuk devletini tehdit etmektedir.

Seçimlerin üzerinden 2 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen ortada henüz hükümet bulunmamaktadır. Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı, hatta kurulup kurulmayacağı bile belli değildir. AKP hakkı olmayan tek başına iktidarını bir süre daha sürdürebilmek için zulüm ve baskı politikasının dozunu giderek artırmakta ülkeyi siyasi, etnik ve kültürel bir çatışma ortamına sürüklemekledir.

Böylesine birçok olumsuzluğun bir arada yaşandığı, bir dönemde 2016-2017 yıllarını kapsayan sözde bir yeni toplu sözleşme sürecine girilmektedir. Adına “toplu iş sözleşme görüşmeleri” denilen, hükümet ve onun beslediği yandaş sendikaların temsilcileri arasında oynanacak bu “orta oyunundan” kamu emekçileri adına herhangi bir kazanım çıkmasını beklemiyoruz. Zira ortada ne gerçek bir toplu iş sözleşmesi görüşmesi ne de toplu pazarlık masası bulunmaktadır.

Kamu çalışanların dayatılan sözde toplu iş sözleşmesi düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır. Bu sistem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırıdır ve çağdaş normlardan uzaktır. Çağdaş ülkelerdeki sendikaların ve çalışanların sahip olduğu hiçbir hak ve özgürlük Türkiye’deki kamu sendikalarına ve kamu çalışanlara tanınmamıştır.

Sözde, toplu iş sözleşmesi süreci, “görüşmeler yapılsın ama sonunda hükümetin istediği olsun” mantığıyla kurulmuştur. Masaya taraflar eşit silahlarla oturmamaktadır. Silahlar eşit olsa bile, o masada kamu çalışanlarını temsil edecek olan yandaş konfederasyonun, göbekten bağımlı olduğu hükümete karşı, en ufak bir direnç gösteremeyeceğini Türkiye kamuoyu önceki yıllardan iyi bilmektedir. Kaldı ki hükümeti temsilen masaya oturacak olan sayın bakan geçici bir hükümetin üyesi olduğu gibi milletvekili bile değildir. Bu bakımdan kamu heyeti başkanının ortaya koyacağı iradeye, yeni kurulacak hükümetin uyup uymayacağı bile belli değildir.

Bu nedenle de yandaş bir konfederasyon ile geçici hükümet arasında yapılacak bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden emekçiler lehine olumlu bir sonuç alınması mümkün değildir.

Çalışanların grev hakkının olmadığı bir toplu sözleşme düzeninin çalışanlar lehine sonuçlar vermesini beklemek hayaldir. AKP’ye yandaş bir konfederasyon ile hükümet temsilcilerinin bir masada bir araya gelerek yaptıkları görüşmeler asla bir toplu sözleşme görüşmesi olamaz. Nitekim önceki toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülüş şekli ve sonuçta imzalanan toplu sözleşmenin kamu çalışanları yararına hiçbir olumlu sonuç doğurmadığı bugün net olarak görülmektedir.

Sadece mali ve sosyal hakların konuşulabildiği bir toplu sözleşme masasında kamu çalışanlarının, örgütlenme hakkı, grev hakkı, taşeronlaşma, kamu hizmet alanlarının tasfiye edilmesi ya da tümüyle ticarileştirilmesi, işe alma, atama ve görevde yükselmelerde giderek artan partizanlık ve adam kayırmacılık gibi sayılamayacak daha birçok sorunun adının bile geçmeyeceği açıktır.

Kaldı ki sözleşme masasında görüşülen mali ve sosyal haklar açısından da son iki sözleşmede de çalışanlar hiçbir kazanım elde edememiştir. Kamu çalışanları refah artışından pay alamamakla kalmamış, enflasyona da ezilmişlerdir.

Sendikal hak ve özgürlükler, bütün çalışanlar için geçerli olmak üzere uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmıştır. Türkiye de uluslararası sözleşmelerin tarafı ve aynı zamanda uluslararası camianın bir parçası olarak bunun gereklerini yerine getirmek zorundadır. Sendikal hak ve özgürlükler sadece işçiler için değil aynı zamanda kamu çalışanlarının, bir başka deyişle tüm emekçilerin hakkıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin ihlali aynı zamanda insan hakları ihlalidir.

Konfederasyonumuz, 2014-2015 dönemini kapsayan II. Dönem Kamu Çalışanları Toplu İş Sözleşmesini hem Türkiye’de yargıya taşımış hem de kamu sendikalarıyla ilgili düzenlemeleri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu için uluslararası alanda Avrupa Konseyi’ne şikâyet etmeye hazırlanmaktadır.

Böylesine göstermelik bir toplu iş sözleşmesi masasından kamu çalışanlarının haklı taleplerinin karşılık bulmayacağını biliyoruz. Baskıcı ve uluslararası sermayenin emrindeki bir iktidarın kamu çalışanlarının hakkını vermeyeceğini biliyoruz. Ancak umutsuz değiliz. Bu hakların mücadeleyle alınacağını biliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bu orta oyununda figüran olmak yerine, emekçilerin sendika özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkı, mali ve sosyal haklarıiçin verdiği meşru mücadelesini bu dönemde de alanlarda sürdürecektir.

Tarihe bir not düşebilmek amacıyla, konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızın yaklaşan 2016-2017 dönemine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde masaya getirilmesi gereken sendika özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkı ve mali ve sosyal haklara ilişkin talep ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmayı faydalı buluyoruz.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com