Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Araştırma

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret RAMAZANOĞLU, Mehmet ÖCALAN


SPOR İŞLETMELERİNDE İŞLETMECİLİK VE PERSONEL

YÖNETİMİ ANLAYIŞI*Fikret RAMAZANOĞLU, *Mehmet ÖCALAN

*Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – ELAZIĞ

_____________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Bu çalışmada amaç, spor işletmelerindeki işletmecilik faaliyetleri üzerinde durarak, analitik bir incelemeyle insan faktörünün yönetim amaçlarının gerçekleştirilmesinde, işletmelerdeki personel yönetimi anlayışını de-ğerlendirmektir.

Hizmet sektöründe insan, işletmenin en önemli sermayesidir. İşletmelerde yönetimin her kademesinde insan unsuru vardır. İnsan ihtiyaçlarını tatmin için faaliyette bulunan ve bunu gerçekleştirmede gerekli üretim faktörlerine sahip olan spor işletmelerinin amacı, kaliteli ve çeşitli branşlara özgü hizmetler sunarak, bu hiz-metlerden faydalanan insanların memnuniyetini sağlamaktır. Spor işletmelerinde, spor hizmetlerinin depolanmama ve stoklaşmama özelliği vardır. Spor hizmeti üretildiği anda tüketilmektedir.

Spor işletmeleri yaptıkları hizmetin karşılığı olarak maddi açıdan kazanç elde etseler bile genel olarak, spor işletmelerine gelen insanların sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulurlar.

Sonuç olarak, spor tesislerinin yapımı, planlanması ve hizmet üretmeye yönelik programlanması, her seviye-deki yöneticiler açısından süreklilik gösteren ve güncelliğini koruyan bir durumdur. Spor ortamının oluşma-sında spor tesislerinin önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Spor tesislerinin verimli kullanılması hem sporcu yetiştirilmesinde, hem de beşeri kaynakların üretimindeki verimliliklerin artırılması açısından önemlidir

Anahtar Kelimeler: Spor İşletmesi, Personel Yönetimi, İşletmecilik

_____________________________________________________________________________________________________________
ADMINISTRATING AND PERSONNEL MANAGEMENT PERSPECTIVE IN SPORTS INSTITUTIONS

ABSTRACTThe aim of this study is giving importance to administrating facilities in sports institutions, evaluating personnel management ways in institutions with analitic investigating in human factor in realizing administrating aims.

In service sector human is the most important capital of institutions. In institutions there is human factor in every level of managing. The aim of working institutions which have had needed producing factors for satisfaying human needs is to provide happiness of people with giving qualified services about different branches. In sport institutions there are some specifications of sport services like not to be stocked. Sport service consumes at that time it is produced. Even sports institutions get financial income for services they give in generally they are established for peoples’, they come to sports institutions, sportive needs.

As a result, administrating this sport institutions far away from sport administration, all of the sport instituti-ons aren’t opened to people caused tos tay low level of expected efficiency from institutions. Besides these building sports institutions, planning them and programming them to produce service is a condition which keep it sup to date for managers in every level. In formation of sports environment, sports institutions have an important place. To use efficient of sports institutions is important about both growing sportsmen and increasing efficiency in producing human resources.
Keywords: Sports Institutions, Personnel Management, Administration

_____________________________________________________________________________________________________________
 1. GİRİŞ
Spor işletmeleri, insanların sosyal hayatlarını şekillendirmek, farklı spor aktiviteleri düzenlemek için yapılandırılmış kurumlardır. Spor işletmeleri gerek devlet tekelinde, gerekse statülere uygun fark-lı kurumlar olarak göze çarpmaktadır. Sporun yay-gınlaştırılması için spor işletmelerine çok büyük görevler düşmektedir. Spor işletmelerinin amacı, kaliteli ve çeşitli branşlara özgü hizmetler sunarak, bu hizmetlerden faydalanan yada faydalanmak isteyen insanların memnuniyetini sağlamaya yar-dımcı olmaktadır.
Bu çerçevede öncelikle bu işletmelerde hizmet sunacak olan bireyleri belirleyerek ve onlara maddi ve manevi yönden doyuma ulaştıracak ge-reksinmeleri karşılayarak, kurum içi hazır oluşluğu sağlamak gerekir. Böylece spor işletmeleri, kurum-lardan faydalanmak isteyen insanlara hizmet ver-meyi hazır bir şekilde karşılayabilecektir.
Bu çalışmada amaç, spor işletmelerindeki işletmecilik faaliyetleri üzerinde durarak, analitik bir incelemeyle insan faktörünün yönetim amaçlarının gerçekleştirilmesinde, işletmelerdeki personel yöne-timi anlayışını değerlendirmektir.

 1. SPOR İŞLETMECİLİĞİ

İşletmeler genellikle kar amacı güderek, üretim faaliyetlerinde bulunan ve ihtiyaçların tatmi-nine doğrudan veya dolayısıyla katılan, mal ve hiz-met üretmek amacıyla insan gücü, mali ve teknik faktörleri bir araya getirerek fayda yaratılan kurum-lardır.

İşletmelerin temel özelliği, insan ihtiyaçlarını tatmin için mal ve hizmet üretmek amacıyla faali-yette bulunmak ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli üretim faktörlerine sahip olmaktır (3).

İşletmelerin başlıca genel amaçları kar top-lama, hizmet ve işletmenin yaşamını sürekli kılma-dır. İşletmeler mal veya hizmet veya her ikisinden oluşan ihtiyaçları karşılayacak değerleri üretir. Spor üreten işletmelerin bu hizmetlerinin üretim anında tüketilmesi gerekmektedir. Spor hizmetleri depola-namaz ve stoklanamaz. İşletmeler sosyal fayda oluşturacak bir şekilde mal ve hizmet üreterek, insan ihtiyaçlarını karşılamak niteliğine sahiptirler (16).

İşletmedeki personele de geniş ölçüde işbir-liği yapabilme imkanı verilmesiyle, işletmelerin önceden belirlemiş oldukları amaçlarına ulaşmaları kolaylaşacaktır (22).

a. SPOR TESİSLERİ VE OLUŞUMUNDAKİ TEMEL KRİTERLER

Spor tesisleri, spor faaliyetlerinin her spor branşının kendine özgü çalışma, hazırlık antren-manlarının, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabilmesine uygun, spor faaliyetleri öncesi ve esnasında sporcu ve seyircilerin ihtiyaçlarını karşı-layacak (saha, tribün, duş, soyunma odası v.b.g.) üniteleri bulunan yapı, saha ve alanlardır (7). Ya-pılacak olan tesislerde dayanıklılık, kolay bakım ve temizleme, en az personel kullanma yoluna gidilir. Kitleye açık, yetiştirici anlamda hizmet veren ve antrenman maksadıyla kullanılan tesislerde yay-gınlık ve maliyet unsuru ile norm ve standart ara-sında denge kurulur (20).

Günümüzde spor tesisleri spor faaliyetlerine uygun olarak;


 • Çok amaçlı tesisler,

 • Tek amaçlı tesisler, şeklinde yapılmaktadır.

Spor tesisleri yapımında uluslararası normlar göz önünde tutularak büyük organizasyonların ev sahipliği yapılabilmesini sağlayacak spor tesislerinin yapımına gidilmektedir. Yine, spor hizmet ve yatı-rımlarının topluma dönük hale getirilmesinde fırsat eşitliği göz önünde tutulmalıdır (10).

Tesislerin oluşturulmasında gerekli olan te-mel ilkeler şunlardır;

 • Yatırımlar sporun aktif olarak yapılabileceği tesis-ler yerine ağırlıkla seyir sporuna imkan veren tesisler üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

 • Tesislerin yapımında standart bir politika izlen-melidir. Tesislerin dağılımında denge sağlanmalı ve devlet kaynaklarının israfı önlenmelidir.

 • Yapılacak tesisler planlı ve programa uygun şekil-de yapılmalıdır, süre uzamasına izin verilmemeli-dir.

 • Tesisler nizami, sıhhi ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmalıdır, spor işletmeciliği anlayışından uzak olmamalıdır.

 • Tesislerin onarımında, yatırımların gerçekleştiril-mesinden yeterli sayıda ve hatta nitelikte teknik elemanlara sahip olunmalıdır.

 • Sporun altyapısını okullu gençliğin oluşturması nedeniyle okul tesislerine ağırlık verilmelidir.

 • Futbol sahalarının, atletizm pistlerinin halka ve gençliğe açık bulundurulmalı ve her konuda va-tandaşlar tesislerden azami şekilde yararlanabil-melidir.

 • Tesislerde dinlenme, rekreasyon ve lokal niteli-ğinde merkezlerin bulunması gerekmektedir.

 • Spor tesisleri yatırımları konusunda Bayındırlık, Milli Eğitim teşkilatının, üniversite ve mahalli idareler arasında koordinasyon ve işbirliği olma-lıdır.

 • Tesislerin yapımında nüfus yoğunluğu, iklim şartları, yörenin spor potansiyeli, eğitim seviyesi ve ekonomik şartları göz önünde bulundurul-malıdır.

 • Uluslararası organizasyonun yapılacağı tesislere ağırlık verilmeli, bu tür organizasyonların ülke sporcularına sağlayacağı katkı göz önünde bulun-durulmalıdır.

Spor tesisinin türü ve hizmet alanı, spor tesislerinin yapımı ile ilgili kriterler, kuruluş yerinin seçimi, iklim şartları, ulaşım, işgücü, kültürel ve sosyal şartlar, verimlilik, iktisadilik spor tesislerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken yönlerdir.

b. SPOR İŞLETMELERİNDE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ

Belirlenen amaçlara ulaşmak için ekonomik ve verimli üretimde bulunmak üzere üretim faktör-lerini belli bir düzen içinde, uyumlu şekilde plan-lama, teşkilatlandırma, yönetme, kadrolaşma ve kontrol etme fonksiyonlarını yerine getirme faaliyet-lerine işletmecilik denir (9).

Devlet spor programlarına katılan seyirciye ve spora aktif olarak katılanlara hizmet vermede sabit yatırım programlarında bulunur (19). Spor te-sisinin varlığı hem spor talebine ve spor program-larının üretimine hem de hizmetlerden faydalanma oranına tesir eder (11).

Spor işletmeciliği, dar anlamda yerleşim yer-lerindeki ve yakınındaki açık ve kapalı spor tesis-lerinin optimal bir şekilde kurulmasını ve işletilme-sini, geniş anlamda ise hem bu tesislerdeki, hem de tesislerin dışındaki orman, dağ, akarsu, göl, deniz, plaj ve hatta gökyüzü gibi doğal çevreden yararlan-mak suretiyle çok büyük ve pahalı tesislere gerek duyulmadan gerçekleştirilebilecek sportif hizmet ve programların etkin bir biçimde planlanmasını ve uygulamaya konulmasını saptamaktadır (11).

Spor işletmeleri yaptıkları hizmetin karşılığı olarak maddi açıdan kazanç elde etseler bile genel olarak, spor işletmelerine gelen insanların sportif ih-tiyaçlarını karşılamak üzere kurulurlar. Bazı ülkeler-de de sporun bir kamu hizmeti olarak görüldüğü düşünülürse, devlet tarafından kurulan ve işletilen spor işletmelerinin temel ve ana amacı ise sporu kit-lelere, kısımlara yaymak amacıyla toplumsal hizmet ve sosyal fayda yaratmak olduğu söylenebilir.

İşletmelerde çalışanlara daha iyi yaşama ve daha iyi iş şartları hazırlayarak birim girdi başına üretim miktarını artırmak olarak ifade edilen verim-lilik (18), genel anlamıyla mevcut üretim faktörle-rinden etkin bir şekilde yararlanmayı, dolayısıyla üretimi, milli geliri ve refahı artırmayı ifade eden, modern dünyanın her faaliyet alanında ihtiyaç duyu-lan en önemli olgusu haline gelmiştir. Hatta bazı ül-kelerde verimlilik artışı milli politika olarak benim-senmiştir. Çünkü rekabet ortamında avantajlı duru-ma gelmenin ekonomik kalkınmayı hızlandırmanın ve problemleri asgariye indirmenin yolu ülke planında verimliliği artırmaktan geçmektedir (16).

Spor işletmelerinin gelir seviyesini yükselt-mek bir noktada sporla uğraşmak isteyen insanların alacağı verimi yükseltmektir (12).

İşletmelerde verimliliğin artırılması konusu öncelikle yöneticilerin sorumluluğundadır. Verimli-liği artırma faaliyetlerinin başarısı, yöneticilerin tutumlarına, seçilen strateji ve politikalara ve en önemlisi de uygulamalara bağlıdır (15).

 1. SPOR İŞLETMELERİNDE PERSO-NEL YÖNETİMİ

İşletme yönetimi, amaçların gerçekleştirilme-si ve bir faaliyet kümesidir (24). Hizmet sektöründe insan, işletmenin en önemli sermayesidir. İşletme-lerde yönetimin her kademesinde insan unsuru var-dır. İlişkiler ve davranışlar hizmetin birer parçasıdır, kendisidir. Bu anlamda işletmelerde insan unsuru ön plana çıkmaktadır. Bireyler ve örgütler kendilerine özgü stratejileri olan canlı organizmalardır (1). Bi-rey ve örgüt birbirleriyle karşılıklı olarak daima etkileşim içerisindedir. İşletmelerde çalışan bireyler, o işletmeye varlığıyla birlikte katkıda bulunurlar. Hem işletmenin hem de bireyin faydasına olabilecek bir durum söz konusudur.

Personel yönetimi konusu, işletmenin değişik görevlerini yürüten birimlerin yöneticilerini ilgilen-dirmekle beraber, işletmeler büyüdükçe genel per-sonel politikalarının tespiti, personelin sağlanması ve geliştirilmesi gibi stratejilerin belirlenmesi ve uy-gulanmasında bütünlüğü kurmak üzere merkezi fonksiyonel bir bölüme herhalde ihtiyaç duyulacak ve bu görevleri ayrı bir personel yönetimi bölü-münün üstlenmesi uygun olacaktır. İnsan faktörüyle ilgili bahsi geçen konuların uzmanlaşmış bir bölüm-de toplanması diğer bölüm yöneticilerinin kendi görevlerinde yoğunlaşması bakımından da elzemdir (11).

Personel bölümü yöneticileri işletmenin ta-mamındaki işgörenlerin işe alınmaları, denenmeleri, yönlendirilmeleri, eğitilmeleri ve ihtiyaçlarının kar-şılanması gibi konularda komuta yetkisinden çok kurmay yetkisi üstlenmekte ve diğer bölüm yöne-ticilerine danışmanlık yaparak yardımcı olmaktadır. Fakat işgören konusundaki en son kararı her bö-lümün kendi yöneticisi vermektedir. Bazı durum-larda personel bölümü yöneticileri diğer bölüm yöneticilerine hizmet verme ve yardım etme yanında işe alma, özel eğitim ve terfi gibi konularda komuta yetkisi alarak yardımcı olmaktadır (4).

Spor işletmeleri, sporu kitlelere yayarak top-lumsal hizmet ve fayda oluştururlar. Ancak, serma-yelerini sürekli tüketerek ayakta kalamayacakları için üretim faktörlerine yaptıkları harcamaların üstünde bir gelir sağlamak durumundadırlar. Bura-daki esas nokta, spor işletmelerinde hizmet görenle-rin ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması, kaynakların tasarrufla kullanılması ve işletme yönetimi ilkeleri-ne uyulmasıdır (2,8).

İşletmede çalışan bireyin tüm sorunlarını teknik açıdan ele alıp çözümleyen personel yönetimi (17,23), işletmeyi amaca ulaştırmada personelin sağlanması, yetiştirilmesi, maddi açıdan tatmini, sağlık ve korunmasının temin edilmesi gibi işlevleri üstlenmektedir (6).

Bir spor işletmesi hem şimdi hem de gelecek-teki faaliyetleri ve talepleri tahmin ederek personel ihtiyacını belirlemelidir. Kısa ve uzun dönemli per-sonel planlamasıyla bir yandan işletmenin gelişmesi için gerekli insan kaynağının daha önceden elde edilmiş veri ve bulgular ışığında sağlanmasını, diğer yandan da büyüme ve gelişmeye bağlı olarak ihtiyaç duyulan personelin nasıl sağlanabileceğine ilişkin çözüm yollarının bulunması mümkündür (11).

Personel yönetimi sürecinde, çalışanlarla iliş-kiler geliştirici ve işbirliğine dayalı, problem çözü-münde işgörenlerin katılımına başvuran, değerlerde çalışanlara odaklanılmalıdır. Bu noktada işletme-lerin başarılı örgütsel yaşam evreleri geçirmelerinin, insanın artan öneminin dikkate alınması şartına bağ-lı olduğu görülmektedir. İşletmeler, çalışanlara per-sonel yönetimine ilişkin temel tekniklerin, pratik uygulama eğitimini vermesiyle, katılımcıların mut-luluğuna ve işteki başarıya, uygun kalite ve uygun yönetim sistemleri kurularak ulaşılabileceği gerçe-ğini kavramışlardır.

Personel yönetimiyle personelin yürüteceği işin asgari şart ve gereklerine uygunluğu sağlan-makta, çalışanların değerlendirilmesi ve güdülen-mesi yoluna gidilmektedir (5). İşletmede görev alan personelin verimli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlayan, işletmelerin amaçlarına varılmasını kolay-laştıran eylem ve uğraşlar olan personel yönetiminin temel amacı da iş gücü kaynağının değerlendiril-mesidir. Ancak bu amaçlar gerçekleştirilirken birey-sel amaçlar ve personelin yararlar beklentisi göz önünde tutulmalıdır (21). Personel yönetimi, çalı-şanların yeteneklerinden en iyi düzeyde yararlanma-yı tasarlarken, diğer taraftan da çalışanların işlet-meyle bütünleşmesine, mutluluk duymasına yönelik önlem ve uygulamaları da birlikte getirmelidir (13).

Çalışanların maksimum faydayı verecek duruma gelmeleri için çaba sarf eder (14).

İnsan gücü işletmenin en değerli varlığıdır. İşletme içinde hizmet çıktılarını bilgisi ve emeğiyle gerçekleştiren en büyük güç insan gücüdür. Personel yönetiminin temel amacı insan gücünü en etkin ve en verimli biçimde kullanmaktır. Hizmet üretimin-den pazarlamaya kadar işletmede yapılan tüm işlerin etkinliği ve verimliliği çalışan personelin özelliğine bağlıdır. Bunun için işlerin yürütülmesinde gerek-sinme duyulan personelin işe alınması, eğitilmesi, değerlendirmesi ve ücretlendirmesi gerekecektir. Personel yönetimi tüm bu fonksiyonları üstlenen, iş-lerin yürütülmesinde etkili yol ve yöntemleri içeren bir işlevdir. İyi üretim iyi personelle sağlanması çağdaş işletmecilik ve yönetim anlayışının benimsediği temel bir ilke olmuştur (17).

 1. SONUÇ

Sonuç olarak, spor tesislerinin yapımı, plan-lanması ve hizmet üretmeye yönelik programlan-ması, her seviyedeki yöneticiler açısından süreklilik gösteren ve güncelliğini koruyan bir konum duru-mundadır. Görüldüğü gibi spor ortamının oluşma-sında spor salonlarının önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Spor tesislerinin verimli kullanıl-ması hem sporcu yetiştirilmesinde, hem de beşeri kaynakların üretimindeki verimliliklerin artırılması açısından önemlidir. Tesisin büyüklüğü ile hizmet üretimi ve faydalanma oranı arasındaki ilişkilerin en uygun hale getirilmesi ile tesisin etkinliği artırılabi-lecektir. Ayrıca üretilen spor hizmetlerinden fayda-lananların sayısı arttıkça tesisin sabit ve işletme masrafları azalacaktır.

 1. KAYNAKLAR

  1. Aksoy A., Kaplan M., Konaklama İşletmele-rinde Departmanlar Arası Çatışmaların Analizi ve Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı 1, Elazığ Ocak 2005.

  2. Aldemir C., Atnal A., Solakoğlu G.B., Personel Yönetimi. Barış Yayıncılık, s.15, İzmir 1993.

  3. Başaran İ.E., Örgütsel Davranış. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:108, s.208, Ankara 1982.

  4. Can H., Organizasyon ve Eğitim. Adım Ya-yıncılık, s.78, Ankara 1991.

  5. Can H., Tuncer D., Ayhan D.Y., Genel İşlet-mecilik Bilgileri. s.305, Ankara 1986.

  6. D.İ.E., Spor Faaliyetleri ve Tesisler, Ankara 1987.

  7. Efil İ., İşletmelerde Yönetim ve Organizas-yon.Alfa Yayıncılık, 5.Baskı, s.3-16, Bursa 1998.

  8. Ekenci G., Spor Tesislerinin İşletilmesinde Kamu Kuruluşlarının Etkinliği, Spor Bilimle-ri1. Ulusal Sempozyum Bildirileri, Ankara 1990.

  9. Eren E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psi-kolojisi. 5.Baskı, s.377, İstanbul 1998.

  10. Ertekin Y., Stres ve Yönetim. DİE Matbaası, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Yayınları, No:253, s.32, Ankara 1993.

  11. İkizler H.C., Kepoğlu A., Koldaş S., Spor Yö-neticilerinin İş Doyumu, Sakarya Uygulama-sı. Marmara Üniversitesi B.E.S.Y.O., 3. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul 2000.

  12. Onal G., Temel İşletmecilik Bilgisi. s.142, İstanbul 1995.

  13. Özalp İ., Yönetim ve Organizasyon. Açıkö-ğretim Fakültesi Yayınları, No: 521, s.6, Eski-şehir 1996.

  14. Preffer J., Çev. Gül S., Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan. s.43, Birleşik Basın Dağıtım, İstanbul 1995.

  15. Ramazanoğlu Fikret, Sporda Sosyal Alanlar. s 13,21,58, Ankara 2004.

  16. Ramazanoğlu F., Arslan C., Karahüseyinoğlu M.F., İşletme ve Organizasyonlarda Personel Yönetimi, İşlevi ve Boyutlarının Değerlen-dirilmesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmala-rı, Cilt 2, Sayı 1, 2003.

  17. Sabuncuoğlu Z., Tüz M., Örgütsel Psikoloji. Alfa Yayıncılık, s.7, Bursa 1998.

  18. Seçim H., Coşkun S., Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir 1992.

  19. Serarslan Z., Spor Planlaması ve Boyutları, Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyum Bildirileri, Ankara 1990.

  20. Spor Şurası, Sporun Geliştirilmesinde Uygu-lanacak Temel İlkeler Yönetmeliği. s.433-446, Ankara 1990.

  21. Tortop N., İsbir E.G.,Aykaç B., Yönetim Bilimi. Yargı Yayınları, s.138, Ankara 1993.

  22. Ülgen H, İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yayını, s.233, İstanbul 1990.

  23. Yalçın S., Personel Yönetimi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 75, 2. Baskı, s.4, İstanbul 1985.

  24. Yozgat O., İşletme Yönetimi, 6. Baskı, M.Ü. Nihat Soyer Vakfı Yayınları, s.41-42, İstanbul 1984.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconDoğan erbaş ve Doğu periNÇek ile Abdullah Öcalan"ın yakalanmasından...

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconİZMİr pancar organize Sanayi Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconBasın Bülteni AstraZeneca Rusya ve Avrasya Bölgesi Yönetim Ekibi’ne Yeni Üye

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconBasın Bülteni 7 Aralık 2005

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconOrta Doğu Teknik Üniversitesi

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconTÜRKİye ve orta doğu amme idaresi enstiTÜSÜ

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconTÜRKİye ve orta doğu amme idaresi enstiTÜSÜ

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconDers Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconResmi Gazete’nin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 2005 Fikret ramazanoğLU, Mehmet Öcalan iconYrd. DoçDr. Okan Şafakli yakın Doğu Üniversitesi Özet


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com