Ders Hafta 2 Ekim


sayfa7/7
e.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4   5   6   7

Butler Okumaları:

Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Metis, 2008

İktidarın Psişik Yaşamı: Tabiyet Üzerine Teoriler, Ayrıntı, 2005

Bodies that Matter: On the Discursive limits of “Sex”, Routledge, 1993.

Maddeleşen\Sorunlaşan Bedenler, (Bodies that Matter: Bölüm 1), Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, sayı: 65-66, Bahar 2011. s.52-86.

Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü, Metis, 2005.

Excitable Speech: A Politics of the Performative, Routledge, 1997.

Frames of War: When Life is Grievable, Verso, 2010

Undoing Gender, Routledge, 2004.

Antigone’nin İddiası: Yaşam ve Ölümün Akrabalığı, Kabalcı, 2008.

J.Butler, “Olumsal Temeller: Feminizm ve Postmodernizm Sorusu”, “Dikkatli bir Okuma İçin” her ikisi de Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi içinde, Seyla Benhabib, J.Butler, D.Cornell ve N. Fraser, Metis, 2006.

J.Butler, E.Laclau, S.Zizek, Olumsallık, Hegemonya, Evrensellik: Solda Güncel Diyaloglar, Hil Yayın, 2009.

Ek Kaynaklar:

Butler üzerine:

S.Zizek, Gıdıklanan Özne: politik ontolojinin yok merkezi, epos, 2003. Bölüm 3: Özneden Öznel Mahrumiyete: s.293-470. 5. Tutkulu Bağlılık(sızlık)lar, ya da, bir Freud okuru olarak J.Butler, 6. Oedipus Nereye Gidiyor? Adlı makaleler

Gill Jagger, Judith Butler: Sexual Politics, Social Change and the power of the performative, Routledge, 2008.

Elena Loizidou, Judith Butler: Ethics, Law and Politics, Routledge, 2007.

İlgili Kaynaklar:

M. Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı, 2003

M. Foucault, Özne ve İktidar, Seçme Yazılar:2, Ayrıntı, 2000.

M. Foucault, Hapishanenin Doğuşu: çev. M.A. Kılıçbay, İmge, 2000.

S. Freud, Metapsikoloji, Payel, Freud Kitaplığı, 2002. Özellikle, “Haz İlkesinin Ötesinde”, “Ego ve İd”, “Narsisizm Üzerine”, “Yas ve Melankoli”, “İnkar” başlıklı makaleler

S. M. Tura, Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, Kanat, 2010

J. Lacan, Psikanalizin Dört temel Kavramı, Seminer 11. Kitap, metis, 2013

J.D. Nasio, Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders, İmge, 2007.

F. Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine, Say, 2003.

J. Butler, E. Laclau, S. Zizek, Olumsallık, Hegemonya, Evrensellik: Solda Güncel Diyaloglar, Hil Yayın, 2009.

Seyla Benhabib, J. Butler, D. Cornell ve N. Fraser, Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi, Metis, 2006.

Wendy Brown, States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton University press, 1995. Özellikle bölüm 3: Wounded Attachments, s.52-76.

Wendy Brown, Tarihten Çıkan Siyaset, Metis, 2010.

DERSİN ADI: TOPLUMSAL CİNSİYET ADALET VE TRAGEDYA

INGİLİZCE ADI: GENDER JUSTİCE VE TRAGEDY

DERSI VEREN ÖĞRETIM ÜYELERI:

PROF. DR. GÜLRİZ UYGUR ve PROF. DR. GÜZİN YAMANER

Kredisi: 3

Türü:seçimlik S

Programı: DR ve Bütünleşik DR

Yılı: 2015-2106

Yarıyılı: I Dönem, Güz dönemi

Verildiği yer: HukukFakültesi,

İçeriği

Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Başta Susan Miller Okin olmak üzere liberal feminizmin adalet tanımlarından başlayıp, Martha Nussbaum, Iris Marion Young ve Nacy Fraser’ın toplumsal cinsiyet adaleti tanımlarıyla geliştirilecektir.

Tragedya:

İnsanda korku ve acıma duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmayı hedefleyen, Antik efsanelere dayanan ve kendine özgü soyluluk temeline dayalı kuralları olan; kahramanını dengeli, tutarlı, ortalamadan üstün insane sayan, dünya tiyatrosunun en temel iki türünden biridir. Tragedya türü için adalet kavramı sorgulanan en temel kavramlardandır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet hiyerarşileri, özünde umarsız bir biçimde adalet dengesine, vicdan, akıl ve yürek muhasebeleriyle varmaya çalışan tragedya sanatının en derin çelişkilerini yaratan ve destekleyen bir sistemdir. 

Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarında adalet ve tragedya kavramlarını, toplumsal cinsiyet bakış açısı altında hukuk ve tiyatro kuramı disiplinleri altında birlikte incelemek önemli bir toplumsal analiz zemini yaratacak bir bilgi alanı olacaktır. 

Haftalık Ders Programı:

1. hafta: Prof. Dr. Gülriz UYGUR ve Prof. Dr. Güzin YAMANER

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği/eşitliğikavramı

Boerdieu, Pierre, (2012), ErilTahakküm, BağlamYayınları, İstanbul.

Bromley, Victoria L., (2012)  Feminisms Matter, University of Toronto Press, Canada. 

Donovan, J. (   )Feminist Teori, 

Howson, Alexandra, (2005) Embodying Gender, saga Publications, USA.

2.Hafta: Prof. Dr. Gülriz UYGUR ve Prof. Dr. Güzin YAMANER

Adalet ve Tragedya Kavramları:

Klasik Antik Yunan felsefesinde tragedyanın doğuşu ve cinsiyetlendirilmesi.Nietszche’nin,AntikYunan’daki temel akıl/duygu çatışmasını veren Apollon/Dioynsos çatışmasından tragedyanın yeniden doğuşuna olan işareti.Tragedyanın modern ve post-modern evreleri.

Adalet kavramının anlamı ve tragdeyayla ilişkilendirilmesi, sanata felsefeyle bakmaktan hareketle ortaya konması.

İoanna Kuçuradi: Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2011

İoanna Kuçuradi: Sanata Felsefeyle Bakmak, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2010

Aristoteles, Poetika, RemziKitabevi, İstanbul.

Nietzsche, (2012) TragedyanınDoğuşu, OdaYayınları, İstanbul.

3. hafta: Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Liberal feminism çerçevesinde toplumsal cinsiyet adaleti

Susan Miller Okin

4.hafta: Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Liberal anlayıştaki toplumsal cinsiyet adaletinin eleştirilmesi

Martha Nussbaum ve Nancy Fraser

Martha Nussbaum, “The Challenge of Gender Justice”, Against Injustice: The New Economics of Amartya Sen, Hart Publishing, 2014.

Nancy Fraser, “ Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Justice”, Studies in Social Justice, 2007

5.hafta: Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Toplumsal cinsiyet adaletinin iktidarla ilişkisi İris Marion Young

Iris Marion Young, “Equality of Whom? Social Groups and Judgements of Injustice”, The Journal of Political Philosophy, 2001

6. hafta: Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Toplumsal cinsiyet adaleti ve tragedya

Martha Nussbaum ve Antigone

Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, 2001.

7.hafta: Prof. Dr. Güzin YAMANER

AntikYunantragedyası: Medea, Antigone…

Nasio, Juan-Davis, (2005). Oedipus The Most Crucial Concept in Psychoanalysis, State University of New York, NY.

8. hafta: Prof. Dr. Güzin YAMANER

Shakespeare Tragedya veToplumsalCinsiyet

Garner, Shirley Nelson,(1996) Shakespearean Tragedy and Gender, Indiana Press University, USA.

9.hafta: Prof. Dr. Güzin YAMANER

ToplumsalCinsiyetve ModernTragedya, Ritüelinyenidendoğuşu

10.hafta: Prof. Dr. Güzin YAMANER

Postmodern tiyatro, Postdramatiktiyatrove Feminist tiyatro(Yamaner)

Goldberg, Rosa Lee, (2011). Performance Art, Thames&Hudson, China.

Schechner, Richard, (2015) RitüelinGeleceği, Dost Kitabevi, Ankara.

Yamaner, Güzin (2002) Feminist TiyatroMetinleri, Dost Kitabevi, Ankara.

11.hafta: Prof. Dr. Güzin YAMANER& Prof. Dr. Gülriz UYGUR

(Yamaner) Feminizmin Gözünden Tragedya adalet mi yoksa adaletsizlik mi?

(Uygur) Edebiyat Eserlerinde Adaletsizliği Görmek, Ankara 2015.

12.hafta : Prof. Dr. Güzin YAMANER& Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Sonuç

1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Ders Hafta 2 Ekim iconDEİk bülteni Sayı: 2010 / 40. Hafta (27 Eylül – 10 Ekim 2010)

Ders Hafta 2 Ekim iconEkonom?K bьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri

Ders Hafta 2 Ekim iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ağustos – ekiM 2011

Ders Hafta 2 Ekim iconŞekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com