Ders Hafta 2 Ekim


sayfa6/7
e.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4   5   6   7

Kadınların Tarihi, Feminist Tarih Yazımı

George Duby, Michelle Perrot. (der). Kadınların Tarihi, cilt VI ve V, İş Bankası Yayınları, 2005.

Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı, 2007.

Genevieve Lloyd, Erkek Akıl: Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın, Ayrıntı, 1996.

Christoph Türcke, Cinsiyet ve Akıl, Kabalcı, 1995.

Leonore Davidoff, Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet, İletişim, 2002.

Catherine Hall, White, Male and Middle Class: Explorations in Feminism and History, Polity, 1992. 1. Feminism and Feminist History, s.1-43. 2. The History of the Housewife, s.43-75.

Joanne Meyerowitz, AHR Forum: A History of “Gender” , American Historical Review, December 2008.

Joan Scott, “ Gender: Still a Useful Category of Analysis”, Diogenes, 2010: 57:7

Joan Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” American Historical Review, 1986, 91:1053-1075.

Joan Scott, “Universalism and the History of Feminism”, Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 1995, 7.1.

Sue Morgan, “Theorising Feminist History: a thirty year retrospective,”, Women’s History Review, vo.18, no.3, July 2009.

Birinci Dalga: Kadınların Yaşamı, Devrim ve Haklar

Feminizm. 19. Yüzyıl Klasiklerinden Seçmeler, Afa, 1987.

Margaret Walters, “Kadınların Hakları ve Kadınların Uğradığı Haksızlıklar: Wollstonecraft, Martineau, De Beauvoir”, Juliet Mitchel, “Kadın ve Eşitlik,”, Dorothy Thompson, “Kadınlar ve 19. Yüzyıl Radikal Politikası: Yitirilmiş bir Boyut”, hepsi şu kaynakta: Juliet Mitchel, Ann Oakley, Kadın ve Eşitlik, çev. F.Berktay, Pencere,1998.

Lena Halldenius, “The Primacy of Right, on the Triad of liberty, Equality and Virtue in Wollstonecraft’s Political Thought”, British Journal for the History of Philosophy (15 (1), 2007.

Joyce Senders Pederson, “Friendship in the life and Work of Mary Wollstonecraft: The Making of a Liberal Feminist Tradition”, Literature & History, 17/1.

Joyce Senders Pederson “Mary Wollstonecraft: a life in past and present times”, Women’s History Review, vol.20, no.3, July 2011.

Kristan Poirot, “(Un)Making Sex, Making Race: nineteenth-century Liberalism, Differance, and the Rhetoric of Elizabeth Cady Stanton”, Quarterly Journal of Speech, vol.96, no.2, May 2010.

Hagar Kotef, “ On Abstractness: First Wave Liberal Feminism and the Construction of the Abstract Woman”, Feminist Studies, 35, no.3, Fall 2009.

Joan Scott, “Universalism and the History of Feminism”, Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 1995, 7.1.

İkinci Dalga: Ataerkillik Kuramı, Kadın Kurtuluş Hareketi

The Second Wave: A Reader in Feminist Theory, der. Linda Nicholson, Routledge, 1997.

Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Pencere, 1998

Simone de Beauvoir, İkinci Cins.

Betty Friedan, Kadınlığın Gizemi, E Yayınları, 1983.

Radikal ve Lezbiyen Feminizm

Kate Millett, Cinsel Politika, Payel, çev. S.Selvi 1987. Tarihsel Gelişim. Cinsel Devrim-Birinci Aşama: 1830-1930, s.105-256. Karşı-Devrim: 1930-1960. S.256-366.

Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği: Kadın Özgürlüğü Davası, Payel, 1993.

Carol Anne Douglas, Sevgi ve Politika: Radikal Feminizm ve Lezbiyen Teori, çev. Nilgün Aydoğan, Kavram, 1995.

Sheila Rowbotham, Women in Movement: Feminism and Social Action, Routledge, 1992, Recent Women’s Movement and Social Protest: s.257-317.

Kristan Poirot, “Domesticating the liberated Women: Containment Rhetorics of Second Wave Radical/Lesbian Feminism”, Women’s Studies in Communication, vol. 32, no.3, 2009.

Eleonore Lepinard, “The Contentious Subject of Feminism: Defining women in France from Second wave to Parity,” Sign, vol.32, no.2, 2007.

Marksist ve Sosyalist Feminizm

Lise Vogel, Marksist Teoride Kadın, Pencere, 1990.

Kadının Görünmeyen Emeği: Maddeci bir Feminizm Üzerine, der. Gülnur Savran, Nesrin Tura, Kardelen, 1992.

Gülnur Acar Savran, Beden, Emek, Tarih, Kuram, 2004.

Christine Delphy, Baş Düşman: Patriyarkanın Ekonomi Politiği, Saf, 1999.

The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism:A Debate on Class and Patriarchy, ed. Lydia Sargent, Pluto, 1981.

Sheila Rowbotham, Lynee Segal, Hilary Wainwright, Feminism, Sosyalizm, Eylemde Birlik, İletişim Yayınları, 1984.

Elizabeth Lapovsky Kennedy, “Socialist Feminism: What Difference did it make to the History of Women’s Studies?”, Feminist Studies, 34, no.3 (Fall 2008).

Angela McRobbie, “ Feminism and the Socialist Tradition …Undone: A response ot recent work by Judith Butler, Cultural Studies, vol.18, no.4, July 2004.

Lori Jo Marso, “A Feminist search for love: Emma Goldman on the politics of marriage, love, sexuality and the femimine”, Feminist Theory, vo. 4(3), 2003.

ZAMAN, MEKÂN, ANLATI

Prof. Dr. Funda ŞENOL CANTEK

Dersin Amacı

Sözlü tarih ve feminist coğrafyanın kadınlar için kesişen alanlarının teoride ve pratikte tartışılacağı bu derste öğrencilere yaratıcı sözlü tarih çalışmaları yapmaları için uygun zemin hazırlanmaktadır.

1. Hafta

Kolektif Hafıza, Kolektif Amnesia

2. Hafta

Resmi tarih anlatısı ve geçmişle hesaplaşma

3. Hafta

Sözlü kültür ve yerel tarihin imkanları

4. Hafta

Resmi tarih anlatısı karşısında kişisel tarihler

5. Hafta

Kadınlar ve erkekler nasıl anımsar, kişisel tarihlerin inşası nasıl farklılaşır?

6. Hafta

Feminist coğrafya ve mekansal bellek

7. Hafta

Biyografiler ve belleğin cinsiyeti

8. Hafta

Edebiyat ve belleğin cinsiyeti

9. Hafta

Belgeseller ve sözlü tarih

10-12. Haftalar

Öğrenci sunumları

Okuma önerileri:

Adak, H., Altınay, A.G., Düzel, Esin ve N.Bayraktar (2008) İşte Böyle Güzelim, Sel Yayıncılık, İstanbul.

Akşit, E.E., "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Kamusallık Kavramının Dönüşümü ve Dışladıkları," SBF Dergisi 64/1, 2009. 

Akşit, E.E., "Filmin Kadın Tarihinde Kullanımı," Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2009. 

Akşit, E.E., "Kadınların Hamamı ve Dönüşümü" Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (ed.) İstanbul: Varlık Yayınları, 2009. 

Akşit, E.E., "Women, Modern State and Religious Space" Mediations in Cultural Spaces: Structure, Sign, Body. John Wall (ed.), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. 

Azaryahu, M. (1996) The power of commemorative street names, Environment and Planning D 14/3: 311-330.

Başdaş, B. (2007) Cosmopolitanism in the City: Contested Claims to Bodies and Sexualities in Beyoglu, Istanbul. PhD. Unpublished Ph.D. Submitted to the University of California. 

Baydar, G. and İvegen B. (2006) Territories, identities, and thresholds: The Saturday Mothers phenomenon in İstanbul, Signs 31/3: 689-715.

Blank, Hane (2007) Bekaretin El Değmemiş Tarihi, Çev. Emek Ergün, İletişim Yayınları, İstanbul.

Boys, J. (1998) Beyond maps and metaphors? Rethinking the relationships between gender and architecture. In Rosa Ainley (Ed.), New Frontiers of Space, Bodies, and Gender, London: Routledge. 

Bozdoğan, S. and Kasaba, R. (1997) Rethinking Modernity and National Identity in Turkey.Seattle: University of Washington Press. 

Brown, M. and Staeheli, L.A. (2003) 'Are we there yet?' feminist political geographies.' Gender, Place & Culture 10/3: 247-255.

Caunce, Stephen (2001) Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi, Çev. B. Bülent Can, A. Yalçınkaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Clark, S. E., L. Staeheli, et al. (1995) Women redefining local politics, in Judge, D. and Wolman, H. (eds) Theories of Urban Politics. London: Sage, pp. 205-227.

Connerton, P. (1989) How Societies Remember. Cambridge University Press. 

Cope, M. (2004) Placing gendered political acts, in Staeheli, L., Kofman, E. and Peake, L. (eds) Mapping Women, Making Politics: Feminist Perspectives on Political Geography. New York: Routledge, pp. 71-86.

Crinson, M. and Tyrer, P. (2005) Clocking off in Ancoats: Time and remembrance in the post-industrial city, in Crinson, M. (ed.) Urban memory : history and amnesia in the modern city. London: Routledge, pp. 49-74.

Çelik, Z. (1994) Urban preservation as theme park: The Case of Soğukçesme Street, in Çelik, Z.   Favro, D. and Ingersoll, R. (eds) Streets: Critical Perspectives on Public Space, Berkeley: University of California Press, pp. 83-94.

Danacıoğlu, Esra (2001) Geçmişin İzleri, Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Diken, B. (2004) From refugee camps to gated communities: biopolitics and the end of the city, Citizenship Studies 8/1: 83-106.

Domosh, M. and Morin, K.M.(2003) Travels with feminist historical geography, Gender, Place &

Doron, G. (2000) The dead zone & the architecture of transgression. City 4/2: 247-264.

Dowler, L. and J. Sharp (2001) A Feminist geopolitics?" Space and Polity 5/3: 165-176.

Draaisma, Douwe (2007) Yaşlandıkça Hayat Neden Çabuk Geçer?, Belleğimiz Geçmişimizi Nasıl Şekillendirir?, Çev. Gürol Koca, Metis Yayınları, İstanbul.

Durakbaşa, A. and İlyasoglu, A. (2001) Formation of gender identities in republican Turkey and women's narratives as transmitters of 'herstory' of modernization. Journal of Social History 35/1: 195-203.

England, K. (2003) Towards a feminist political geography? Political Geography 22(6), 611-616.

Gilbert, M. (1998) "Race," space, and power: The survival strategies of working poor women, Annals of the Association of American Geographers 88/4: 595-621. 

Harris, L.M. (2008) Modernizing the nation: Postcolonialism, postdevelopmentalism, and ambivalent spaces of difference in southeastern Turkey. Geoforum 39: 1698–1708.

Hebbert, M. (2005) The street as locus of collective memory, Environment and Planning D: Society and Space 23/4: 581-596.

Hirschon, Renee (2000) Mübadele Çocukları, Çev. Serpil Çağlayan, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul.

Hoelscher, S. and Alderman, D. (2004) Memory and place: geographies of a critical relationship, Social & Cultural Geography 5/3: 347–355.

Huyssen, A. (2003) Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Palo Alto: Stanford University Press.

Hyndman, J. ( 2004) Mind the gap: Bridging feminist and political geography through geopolitics, Political Geography 23/3: 307-322. 

Jacobs, J. M. and Nash, C. (2003) Too little, too much: Cultural feminist geographies, Gender, Place & Culture 10/3: 265-279.

Kesby, M. (2005) Retheorizing empowerment-through-participation as a performance in space: Beyond tyranny to transformation, Signs 30/4: 2037-2065.

Kirby, A. (2008) The production of private space and its implications for urban social relations, Political Geography 27: 74-95.

Klein, N.M. (1997) The history of forgetting: Los Angeles and the erasure of memory. London: Verso.

Kolluoğlu Kırlı, B. (2005) Forgetting the Smyrna Fire, History Workshop Journal 60/1: 25–44.

Kuyucu, A.T. (2005)  Ethno-religious 'unmixing' of 'Turkey': 6–7 September riots as a case in Turkish nationalism, Nations and Nationalism 11/3: 361-380.

Lim, W.S.W.  (2000) Memories and urban places. City 4/2: 270-277.

McDowell, L. (1992) Doing gender: Feminism, feminists and research methods in human geography, Transactions of the Institute of British Geographers 17/4: 399-416 

Mills, A. (2005) Narratives in city landscapes: Cultural identity in Istanbul, The Geographical Review 95/3: 441-462.

Navaro-Yashin, Y. (2002) Faces of the State. Princeton: Princeton University Press.

Neyzi, L. (2002) Remembering to forget: Sabbateanism, national identity and subjectivity in Turkey, Comparative Studies in Society and History 44/1: 137-158 

Neyzi, Leyla (2004) “Ben Kimim?” Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yayınları, İstanbul.

Nora, Pierre (2006) Hafıza Mekanları, Çev. Mehmet Emin Özcan, Dost Yayınları, İstanbul.

Özyürek, E. (2006) Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey. Durham: Duke University Press.,

Özyürek, E. (2007) (ed.) The Politics of Public Memory in Turkey. Syracuse: Syracuse University Press.

Peake, L. (1997) Toward a Social Geography of the City: Race and Dimensions of Urban Poverty in Women's Lives. Journal of Urban Affairs 19/3: 335-361.

Preston, V. and Üstündağ, E. (2005) Feminist geographies of the “city”: Multiple voices multiple Meanings. In Lise Nelson and Joni Seager (eds) A Companion to Feminist Geography, Malden: Blackwell Publishing, 211-227

Rose, G. (1993) Feminism and geography: The limits of geographical knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Rose-Redwood, R. (2008) ‘‘Sixth Avenue is now a memory’’: Regimes of spatial inscription and the performative limits of the official city-text, Political Geography 27: 875-894.

Sadig Al-Ali, Nadje (2009), Iraklı Kadınların Anlatılmayan Öyküsü, Çev. Yasemin Tezgiden, İletişim Yayınları, İstanbul.

Sancar, Mithat (2007) Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne, İletişim Yayınları, İstanbul.

Secor, A.J. (2001) Toward a Feminist Counter-geopolitics: Gender, Space and Islamist Politics in Istanbul. Space and Polity 5/3: 191-211.

Secor, A.J. (2003) Citizenship in the City: Identity, Community, and Rights Among Women Migrants to Istanbul. Urban Geography 24/2: 147-168. 

Selek, Pınar (2008) Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İletişim Yayınları, İstanbul.

Sirman, N. (2006) Constituting Public Emotions through Memory: Interviewing Witnesses. New Perspectives on Turkey 34: 31-46. 

Staeheli, L. (2001) Of Possibilities, Probabilities and Political Geography. Space and Polity 5/3: 177-189.

Staeheli, L. and Kofman, E. (2004) Mapping gender, making politics: Toward feminist political geographies. in L. Staeheli, E. Kofman and L. Peake (eds), Mapping Women, Making Politics: Feminist Perspectives on Political Geography. New York: Routledge, pp. 1-14.

Şarman, Kansu (2006) Türk Promethe’ler, Cumhuriyet’in Öğrencileri Avrupa’da (1925-1945), İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Üstündağ, G. E. (2005) Turkish Republican Citizenship and Rights to the City, Unpublished Ph.D. Dissertation Submitted to York University.

İKTİDARIN PŞİSİK YAŞAMI: JUDİTH BUTLER OKUMALARI

DOÇ. DR ALEV ÖZKAZANÇ (alevozkazanc@yahoo.com)

(Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ve Siyaset Bilimi Doktora)

Ders Akışı ve Kaynakça:

Ders, ilk hafta tanıtım ve tanışma ile başlayacak. Sonra iki haftalık bir ara verip, Butler için ön hazırlık niteliğinde olan bazı okumaları (Foucault, Freud, Lacan, Nietzsche gibi) yapmanızı isteyeceğim. İzleyen üç hafta boyunca İktidarın Pşişik Yaşamı kitabını okuyacağız. Sonraki dört hafta boyunca Cinsiyet Belası ve Bodies That Matter kitaplarını inceleyeceğiz. Dersin bu bölümünde tüm öğrencilerden, kitapların istenen bölümlerini okumaları ve sınıf tartışmasına katılmaları beklenmektedir. Son dört haftada ise Kırılgan Hayat, Frames of War, Excitable Speech ve Undoing Gender kitaplarından bölümler okuyacağız. Dersin bu bölümünde öğrencilerden bu kitaplardan farklı bölümler okuyarak sunuş yapmaları istenecektir. Aşağıda Butler kitaplarının yanı sıra Butler’ın eserini anlamakta yardımcı olacak ek okumalar da gösterilmiştir.
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Ders Hafta 2 Ekim iconDEİk bülteni Sayı: 2010 / 40. Hafta (27 Eylül – 10 Ekim 2010)

Ders Hafta 2 Ekim iconEkonom?K bьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri

Ders Hafta 2 Ekim iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ağustos – ekiM 2011

Ders Hafta 2 Ekim iconŞekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com