Ders Hafta 2 Ekim


sayfa5/7
e.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4   5   6   7
s. 123-129.
Mohanna, C. (1993). Filmlerde Kadınlar (E. Demiray, Çev.). 25. Kare, 5, 18-21.
Mulvey, L. (1993). “Görsel Haz ve Anlatı Sineması” Üzerine, King Vidor’un Duel in the Sun’ının (1946) Esiniyle Sonradan
Düşünülenler (N. Abisel, Çev.). 25. Kare, 4, 9-13.
Mulvey, L. (1997). Görsel Haz ve Anlatı Sineması (N. Abisel, Çev). 25. Kare, 21, 38-46.
Nelmes, J. (1998). Sinemada Cinsiyet ve Cinselliğin Sunumu (E. Yılmaz, Çev.). Sinemasal, 71-94.
Onaran, O. (2000). Televizyonda Gösterilen Yabancı Filmlerde Kadının Sunumu. N. B. Çelik (Der.). Televizyon, Kadın ve
Şiddet (s.213-247). Ankara: Kiv.
Özden, Z. (2000). Feminist Eleştiri. Film Eleştirisi içinde (162-176). İstanbul: Afa.
Özgüven, F. (1985). Yeşilçam’da Erkekler ve Dişiler. Videosinema, 7, 30-33.
Öztürk, S.R (2011). Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak. S. Sancar (der.), Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla
Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar (s. 679-699). İstanbul: Koç Üniversitesi Yay. http://kasaum.ankara.edu.tr/?page_id=182
Öztürk, S.R. (2010). Hard to Bear: Women’s Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu. F. Laviosa (Ed.), Visions of Struggle
in Women’s Filmmaking in the Mediterranean (s. 149-164). New York: Palgrave MacMillan.
Öztürk, S.R. & Tutal, N. (2001). Sinemada Kadın Karakterlerin Sessizliği: Sessizlik Bir Direnme Pratiği Olabilir mi?
İletişim, 10, 101-126.
Öztürk, S.R. (2000). Feminist Film Politikası: ‘Mürebbiye’ Örneği. Kültür ve İletişim, 3(1), 51-70.
Ryan, M. & Kellner, D. (1997). Cinselliğin Politikası. Politik Kamera: Hollywood Sinemasının İdeolojisi (E.Özsayar, Çev.).
(216-262). İstanbul: Ayrıntı.
Ryan, M. & M. Lenos (2012). Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi. Film Çözümlemesine Giriş (E.S.Onat, Çev.). (231- 243). Ankara: Deki
Smith, S. (T.Y.). Kadının Sinemadaki İmajı (E. Demiray, Çev.). 25. Kare,6, 19-24.
Stam, R. (2014). Feminist Müdahale. Sinema Teorisine Giriş (S. Salman & Ç. Asatekin, Çev.). (180-189).İstanbul: Ayrıntı.
Tasker, Y. (2010). Cinsiyet ve Irk Tahayyülü: Çağdaş Hollywood Aksiyon Sinemasında Kadınlar. G. Topçu (Der.&Çev.),
Hollywood’a Yeniden Bakmak (s. 174-188). Ankara: deki.
Tokat, B. & Saluk, S. (2008). Akrabalık, Namus ve Aşk: Şiddetin Meşrulaştırılması Üzerine Bir Deneme. Feminisite.
http://www.feminisite.net/news.php?act=details&nid=499#akrabalık2
Williams, L. R. (1995). Erotik Gerilim Filmleri ve Ahlaksız Kadınlar (Ö. Nudralı & A. Erkmen). 25. Kare, 11, 8-13.
Yaşartürk, G. (2006). Feminist Eleştiri ve Kadının Sunumu. Sinemasal, 14,

MEKANIN CİNSİYETİ

 1. Dersin Amacı: Tüm diğer pratikler gibi, mekansal pratiklerin de cinsiyet rolleriyle bağlantısı vardır. Cinsel kimlikler ve mekansal deneyimler, karşılıklı olarak birbirlerini belirler ve dönüştürürler. Bu ders kapsamında, mikro mekandan makro mekana uzanan deneyimlerimizin, aidiyetlerimizin ve dışlanmışlıklarımızın izi sürülerek, cinsiyet ve mekan arasındaki ilişki biçimleri analiz edilmeye çalışılacaktır. Bunu yaparken belli bir literatür takip edileceği gibi, derinlemesine görüşmeler aracılığıyla mekansal pratikler hakkında tanıklıklara da başvurulacaktır. 1. Konular ve İşleyiş:

1. hafta Tanışma ve Dersin İçeriğine İlişkin Tartışmalar

2 ve 3. haftalar Mekan kavramı ve mekansal aidiyetler

4. ve 5.haftalar Mekansal deneyimin cinsiyetle ilişkisi

6. hafta Kamusal ve özel alanın deneyimlenmesinde cinsler arası farklılıklar ve benzerlikler

7. hafta Bilişsel harita ve saklı coğrafya kavramlarının mekansal deneyimdeki belirleyiciliği

8. ve 9. haftalar Biyografi, otobiyografi ve anılarda farklı mekan kurguları

10. hafta Sokak tecrübesi ve foto safari

11. hafta Ses atölyesi

12-14. haftalar arası Uygulama: mekansal deneyimin toplumsal cinsiyet bağlamında nasıl yaşandığına dair sözlü ve yazılı tanıklıkların sunumu ve tartışmalar

 1. Kaynaklar:

Asuman Suner, “Hong Kong’dan İstanbul’a Kent Fragmanları”, Defter, Sayı 38, Yıl 12, Kış, 1999.

Cenk Özbay ve İlkay Baliç, “Erkekliğin ev halleri!”, Toplum ve Bilim, Sayı 101, Güz, 2004.

Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Metis Yayınları, 1997.

Dina Rizk Khoury, “Terlikler Kapıda Mı, Kapalı Kapılar Ardında Mı?, Ev İçinde ve Kamusal Mekanda Musullu Kadınlar”, Modernizmin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Madeline Zılfı, Çev. N. Alpay, Tarih Vakfı, 2000.

Elizabeth Teather, Embodied Geographies: spaces, bodies and rites of passage, Routledge, 1999.

Feride Çiçekoğlu, Vesikalı Şehir, Metis Yayınları, İstanbul, 2007.

Funda Şenol Cantek, “Fakir/haneler: Yoksulluğun ‘Ev Hali’”, Toplum ve Bilim, Sayı: 89, 2001.

Grace Maire Ellison, Ankara’da Bir İngiliz Kadını, Çev. Osman Olcay, Bilgi, 1999.

Gülhanım Çalışkan, Everyday Life Experience of Working Mothers And Their Hidden Geographies in Ankara Metropolitan Area, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, 1995.

Kıvanç Kılınç, “Toplumsal Cinsiyetin Mekansal Tarihini Yeniden Yazmak, Mimarlık ve Kadın Kimliği Üzerine”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Sayı 1, cilt 1, Ocak-Nisan 2006.

Levent Cantek, “Kabadayıların ve Futbolun Mahallesi: Hacettepe”, Sanki Viran Ankara, Der. F.Cantek, İletişim, 2006.

Medya Yeğenoğlu, “Peçeli fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark”, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, Der. Keyman, Mutman, Yeğenoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.

Nejat Ulusay, “Günümüz Türk sinemasında 'erkek filmleri'nin yükselişi ve erkeklik krizi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 101, Güz 2004.

Neslihan Cangöz, “Adana Erkeğe ve Küfre Kesmiştir”, Adana’ya Kar Yağmış, Adana Üzerine Yazılar, Der. Behçet Çelik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.

Nurhak Polat, “Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri”, Toplum ve Bilim, Sayı 112, 2008.

Pınar Selek, Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

İsmail Saymaz, Esas Duruşta Ölüm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

Reina Lewis, Oryantalizmi Yeniden Düşünmek, Kadınlar, Seyahat ve Osmanlı Haremi, Çev. Beyhan Uygun-Aytemiz, Şeyda Başlı, Kapı Yayınları, İstanbul, 2006.

Steve Pile, The Body and the City, Psychoanaliysis, Space and Subjectivity, Routledge, 1996.

Tümay Arslan Yeğen, Bu Kabuslar Neden Cemil?, Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, Metis Yayınları, İstanbul, 2005.

Güncel Kaynaklar

Alan Mikhail, “Gönül Arzu Eder Ki: Toplumsal Cinsiyet, Kentsel Mekan ve Osmanlı Kahvehaneleri”, Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri, 18. Yüzyıl’da Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Der. Dana Sajdi, Koç Ün. Yay., İstanbul, 2014.

Ali Çaksu, “On Sekizinci Yüzyıl Sonu İstanbul Yeniçeri Kahvehaneleri”, Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri, 18. Yüzyıl’da Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri, Der. Dana Sajdi, Koç Ün. Yay., İstanbul, 2014.

Amy Millis, Hafızanın Sokakları, İstanbul’da Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik, Koç Ün. Yayını, İstanbul, 2014.

Emrah Karakuş, “Kentsel dönüşüm ve trans kadınların mensubiyet yitimi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, 2014.

Ferhunde Özbay, “Evlerde el kızları: Cariyeler, evlatlıklar, gelinler”, Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet, Leonore Davidoff, çev. Selda Somuncuoğlu, Zerrin Ateşer, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

Leonore Davidoff, Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet, çev. Selda Somuncuoğlu, Zerrin Ateşer, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

Nazan Çiçek, “Hayal edilmiş coğrafya”da ezber bozan bir İngiliz Oryantalist: David Urquhart, Osmanlı modernleşmesi, temenna ve Türk hamamı”, Toplum ve Bilim, Sayı: 130, 2014.

Egemen Yılgür, “Peripatetik gruplar ve kentsel mekâna ilişkin yerleşme stratejileri: Ihlamur Deresi, Küçükbakkalköy, Hasanpaşa, Unkapanı ve Kuştepe örnekleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 130, 2014.

Oğuz Işık ve Ela Ataç, “Büyük Dönüşüm” öncesi Türkiye kentlerinde ayrışma ve siyaset”, Toplum ve Bilim, Sayı: 127, 2013.

Ece Öztan, “Türkiye’de ailecilik, biyosiyaset ve toplumsal cinsiyet rejimi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 130, 2014.

Lerna Ekmekçioğlu, “Kız kaçırma, kız kurtarma: Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Mütareke yıllarında İstanbul’da Ermenilik ve Müslümanlık”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, 2014.

Funda Şenol Cantek, “Babamdan Sonra/Annem Kadar, Sol Harekette Ablalık”, Birikim, Sayı. 280-281.

Aslıcan Kalfa, Çağla Ünlütürk Ulutaş, “Göçün Kadınlaşması ve Göçmen Kadınların Örgütlenme Deneyimleri”, Fe Dergi, No 1, sayı 2, 2009.

Selda Tuncer, “Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar”, Fe Dergi, Sayı 1, 2012.

Funda Şenol Cantek ve Elif Akşit, “Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları”, Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıl’a Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Der. S. Sancar, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.

Funda Şenol Cantek, S. Çakmak ve Ç.Ünlütürk Ulutaş, “Evin içindeki sokak, sokağın içindeki ev: Kamusal ile özel “ara”sında kalanlar”, Kenarın Kitabı, Der. Funda Şenol Cantek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

Serdar Şengül, “Cizre Kırmızı Medrese Bağlamında Tarih Kimlik Hafıza Oluşumu”, Kebikeç, Sayı 37, 2014.

Fatma Gül Karagöz, “Kadıköy Saint Joseph Lisesi’ndeki 8 Yılım”, Kebikeç, Sayı 37, 2014.

Sevim Odabaş, “Modern beden kültüründe güzellik salonları”, Toplum ve Bilim, Sayı 104, 2005.

Zeynep Mağgönül, “Teşvikiye-Nişantaşlıların serveti”, Toplum ve Bilim, Sayı 104, 2005.

J.F. Perouse, Didem Danış, “İstanbul’da güvenlikli siteler”, Toplum ve Bilim, Sayı 104, 2005.

S. Yardımcı, A. Saltan, “Sokak toplayıcılarının iş ve yaşam koşulları üzerine”, Toplum ve Bilim, Sayı 108, 2007.

Şükrü Aslan, Besime Şen, “Politik kimliğin temsil edici mekanları: Çayan Mahallesi”, Toplum ve Bilim, Sayı 120, 2011.

Neşe Özgen, “Coğrafya ders kitaplarında vatanın sonu gelmez kurguları”, Toplum ve Bilim, Sayı 121, 2011.

Yaprak Civelek, “Kırmızı kuşağın kuramsallığı: ataerkil söylem ve Anadolu kırsalında kadın”, Doğu Batı, Sayı 64, 2013.

Yahya Araz, “Erken Modern Osmanlı toplumunda evden ayrı düşmek: gidenler ve arkada kalanlar üzerine bir değerlendirme”, Doğu Batı, Sayı 64, 2013.

Derya Fırat (Der.), Sokağın Belleği, (1 Mayıs 1977'den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı), Dipnot Yayınları, Ankara, 2014.

Emine Onaran İncirlioğlu, “Sosyo Kültürel Antropoloji, Kültür Araştırmaları ve Türkiye Kültürlerinde Göç”, Kültür ve Modernite, Türkiye Kültür Araştırmaları, Tetragon, Ankara, 2003.

Alp Biricik, “Kamusal alanda mahrem taktikler”, Başkaldıran Bedenler, Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler, Der. Berfu Şeker, Metis, İstanbul, 2013.

Ian Chambers, Göç Kültür Kimlik, çev. İsmail Türkmen, Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

Sertaç Sehlikoğlu, “Mahrem alanda fit olmak: kadınlara mahsus spor salonları”, Sınır Bilgisi, Der. E. Çelebi, D. Havlioğlu, E. Kayaalp, Ayizi Yayınları, Ankara, 2014.

Feyza Akınerdem, “Türkiye’de Evlilik Programları ve Makbul Aile Hayatı”, Sınır Bilgisi, Der. E. Çelebi, D. Havlioğlu, E. Kayaalp, Ayizi Yayınları, Ankara, 2014.

Carol Delaney, Tohum ve Toprak, Türk köy toplumunda cinsiyet ve kozmoloji, çev. Selda Somuncuoğlu, Aksu Bora, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

Alev Özkazanç, Özkan Agtaş, “Tüm Toplumun Çelişkide Olduğunu Söyleyeceğim Size, Seyyar esnafın sokakla imtihanı”, Kenarın Kitabı, Der. Funda Şenol Cantek, İletişim Yayınları, 2014.

Eylem Ümit Atılgan, "Çinçin'den subay, polis çıkmış mı ki ben olayım?" Damgalı mekânlar”, Kenarın Kitabı, Der. Funda Şenol Cantek, İletişim Yayınları, 2014.

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, “Gaziliğin hegemonik erkekliğe eklemlenmesi üzerine”, Toplum ve Bilim, Sayı: 123, 2012.

Petra Weyland, “Küresel Mekanlarda Cinsiyetlendirilmiş Yaşamlar”, Mekan, Kültür, İktidar, Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, Der. Ayşe Öncü, Petra Weyland, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2005.

Polat S. Alpman, “Enformel Kürt emeğinin İstanbul hikayesi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, 2014.

Sidar Çınar, “Ev eksenli çalışan kadınların ilişki ağları”, Toplum ve Bilim, Sayı: 123, 2012.

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ DOKTORA DERSLERİ

FEMİNİST KURAM I

Prof. Dr. Alev ÖZKAZANÇ

(Zorunlu Ders)

alevOZKAZANC@yahoo.com

İçerik:

Bu derste feminist kuram, feminist hareket ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin tarihsel gelişimi bağlamında ele alınacaktır. Bu amaçla bu derste, öncelikle feminist kuramı feminist hareket ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin değişen yapısı ile ilişkilendiren genel bir perspektifin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste, feminist söylemin tarihsel oluşumunun ardından birinci ve ikinci dalga feminist hareket ve kuram ele alınacaktır. Ders, feminist kuramın 1980’lere kadarki gelişimini kapsamaktadır. 1980 sonrası feminist kuram dersin II. Bölümünde ele alınacaktır.

 1. Hafta:

Dersin Tanıtımı ve Tanışma: Feminist kuram nedir?

 1. Hafta:

Feminist Tarih Yazımı, kadınların tarihi, feminizmin tarihi

 1. Hafta:

Birinci Dalga: 18. Yy ve 19. Yy ‘da toplumsal cinsiyet ilişkileri

 1. Hafta:

Birinci Dalga: Özgürlük, Eşitlik ve Haklar: Feminist söylemin kuruluşu

 1. Hafta:

Geri çekilme ve geri tepme dönemi: 20. Yy’da toplumsal cinsiyetin yeniden yapılanışı

 1. Hafta:

İkinci Dalga: Kadın Kurtuluş Hareketi ve Radikal Feminizm

 1. Hafta:

İkinci Dalga: Lezbiyenlik

 1. Hafta:

İkinci Dalga: Marksist ve Sosyalist Feminizm: Kapitalizm ve Patriyarka

 1. Hafta:

İkinci Dalga: Marksist ve Sosyalist Feminizm

 1. Hafta:

Kadınlar arası Farklılık Tartışması: Siyah Feminizm

 1. Hafta:

Genel değerlendirme

Feminist Düşünce: Genel Kaynaklar

A Reader in Feminist Knowledge, ed. by Sneja Gunew, Routledge, 1991.

Rosemarie Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, Unwin Hyman, 1989.

Valerie Bryson, Feminist Political Theory, MacMillan, 1992

Josephine Donovan, Feminist Teori, İletişim, 1997.

bell hooks, Feminist Theory: From Margin to Center, South End Press, 1984.

Sheila Rowbotham, Women in Movement: Feminism and Social Action, Routledge, 1992.

Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Pencere, 1998.
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Ders Hafta 2 Ekim iconDEİk bülteni Sayı: 2010 / 40. Hafta (27 Eylül – 10 Ekim 2010)

Ders Hafta 2 Ekim iconEkonom?K bьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri

Ders Hafta 2 Ekim iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ağustos – ekiM 2011

Ders Hafta 2 Ekim iconŞekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com