Ders iÇERİkleri L. Yariyil


sayfa1/4
e.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3   4
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ 06.03.2015 TARİHLİ (YENİ) 8.YARIYILLIK MÜFREDAT

DERS İÇERİKLERİ

l.YARIYIL

İŞL 101 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) AKTS 4

İnsan ihtiyaçları, mal ve hizmetler, üretim faktörleri, İşletme tanımları ve örnekleri, İşletme fonksiyonları, İşletme amaçları ve diğer disiplinlerle ilişkiler, İşletmenin Çevresi, İşletme Türleri, İşletme Büyüklüğü, Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler, İşletmelerde Büyüme Olgusu ve İşletmeler Arası Anlaşmalar, İşletmenin Kuruluş Nedenleri ve Aşamaları (Fizibilite Etüdleri-Ekonomik Etüd, Teknik, Finansal, Yasal Etüd), İşletmenin Maliyetleri ve İşletmenin Gelirleri, Başabaş Analizi, İşletme Performansı Kriterleri.

İŞL 103 İktisada Giriş-I (3.0.3), AKTS 4

Genel ekonomi, iktisadi insan, akılcılık, karar verme mekanizması, kıtlık, tercih, seçim, rasyonel davranış, fırsat maliyeti, iktisadi sistemler, serbest piyasa mekanizması, sosyalist iktisadi düzen ve karma ekonomik yapı genel giriş analizleri, üretim imkanları eğrisi, fayda, marjinal fayda ve artan fırsat maliyetleri. Talep, talep eğrisi, bireysel ve toplam talep eğrileri analizi. Arz ve arz eğrisi analizleri. Piyasa dengesi ve talep ve arzda meydana gelen değişmelere karşın piyasa dengesinde meydana gelen değişmelerin analizi. Esneklik, talep esnekliği, yay esnekliği, çapraz esneklik ve gelir esnekliği analizleri. Arz ve talep uygulamaları, fiyat ve miktar kontrolleri ve bunların genel piyasa dengesine etkileri. Üretim ve maliyetler analizi, kısa ve uzun dönem maliyetler ve maliyetlerde meydana gelen değişmelerin analizi. Tam rekabet piyasasında firma ve piyasa dengesi, kısa uzun dönem analizleri. Monopol piyasası, firma ve piyasa analizleri. Tam rekabet piyasası ve monopol piyasaların karşılaştırmalı analizi ve monopol piyasa yorum ve eleştirileri

İŞL 105 İşletmeciler İçin Matematik-I (3.0.3), AKTS : 5

Kümeler ve Sayılar, Özdeşlik ve Denklemler, Eşitsizlikler, Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemi, Fonksiyonlar - I, Fonksiyonlar - II, Fonksiyon Türleri, Limit, Süreklilik, Türev Kavramı - I, Türev Kavramı - II, Türev Uygulamaları - I, Türev Uygulamaları - II, Genel tekrar ve örnek soru çözümleri.

İŞL107-Genel Muhasebe-I (3 0 3) AKTS 6

Muhasebenin Tanımı, Muhasebe Uygulamasını Zorunlu Kılan Nedenler, Muhasebenin Temel Prensipleri, Bilanço, Ticari İşlemlerin Bilançolar Yardımıyla İzlenmesi, Hesap Kavramı, Defterler (Yevmiye Ve Büyük Defter), İşlemlerin Hesaplar Yardımıyla İzlenmesi, Tekdüzen Hesap Planı, Aktif Hesap Kavramı, Tanımı Ve Aktif Hesap Grupları, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Stoklar, Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri, Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları,Duran Varlıklar, Duran Varlık Hesap Grupları Maddi Duran Varlıklar, Amortisman Konusu, Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları, Diğer Duran Varlıklar

İŞL09 Hukukun Temel Kavramları (3.0.3), AKTS : 4

Hukukun Tarihçesi, Hukukun temel kavramları, toplum düzeninin kuralları. Hukukun amacı ve işlevleri, Hukukta yaptırım, Özel Hukuk Bilgisi, Devletler Özel Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Hakların kazanımı ve kaybı. Medeni hukuk ve Ceza hukukunda sorumluluk, Türk Yargı Sistemi.

İŞL111 Davranış Bilimleri (3 0 3) AKTS 4

Davranış kavramı, davranış biliminin tarihsel gelişimi ve diğer bilimlerle ilişkisi. Davranış düzlemi, rol, sosyal statü, sosyal kurumlar. Kültür; genel kültür, alt kültür, girişimcilik ve örgüt kültürü. Tutum ve davranışların oluşumu.Kişilik kavramı ve kişilik tipleri, kişilik kuramları. Algılama kavramı ve öğrenme kuramları, öğrenme eğrileri. Haberleşme, örgütsel haberleşme. Motivasyon ve iş tatmini. Gruplar ve grup normları. Takım dayanışması, yabancılaşma.

YBD 101 Yabancı Dil I (2.0.0), AKTS : 1

Subject pronount, object pronount, possesive pronount, comparalive and superlative form of the adgerlives, adverbs of frequency, adverbs of quantity, simple present tense, present continuous tense, after sentences, compound sentences.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. (2.0.0), AKTS : 1

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinin Amaçları ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mııstafa Kemal Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım kongreler Yolu İle Teşkilâtlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferi’ne Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Lozan Antlaşması

TDE 101 Türk Dili I (2.0.0), AKTS : 1

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı. Program yazımı, kompozisyon yazma kuralları ve planları. Formel yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, resmi yazılar, makale, bibliyografya)

2.YARIYIL

İŞL 102 İşletme Yönetimi (3 0 3) AKTS 4

İşletmenin temel fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme, işletmenin çevreyle ilişkileri, fizibilite çalışmaları, işletmelerin sınıflandırılması.

İŞL 104 İKTİSADA GİRİŞ II (3 0 3) AKTS 4

İktisada Giriş II dersinde, ulusal gelir, gayrı safi milli hâsıla, iktisadi denge, toplam talep bileşenleri, merkez bankası ve paranın kontrolü, IS-LM eğrisi analizi, iktisadi büyüme, dalgalanmalar ekonominin ölçülmesi, toplam planlanan harcama, hasıla düzeyi, toplam arz ve toplam talep, parasal sistem, para ve hasıla, dış ticaret, büyüme konuları işlenmektedir.

İŞL 106 İşletmeciler İçin Matematik-II (3 0 3) AKTS 5

Matematik ve ekonomi ilişkisi, Fonksiyonlar 1, Fonksiyonlar 2, Statik denge modelleri, Vektörler ve matrisler, Limit ve uygulamalan, Doğrusal denklemler ve çözümler, Esneklik problemleri ve iktisadi uygulamalar, Türev ve diferansiyel denklemler, İktisatta türev uygulamaları ve kısıt fonksiyonları analizi, İktisatta gelir ve maliyet fonksiyonları, minimum ve maksimum noktalar, İktisatta kar maksimizasyonu ve zarar minimizasyonları, Firma ve piyasa dengesi yaklaşımları ve iktisadi uygulamaları. Belirsiz İntegral, Belirli integral, Belirli Integralin iktisadi Uygulamaları, Doğrusal Denklem Sistemleri- Matrisler Ve Determinantlar, Dorusal Cebirin iktisadi Uygulamaları.

İŞL108-Genel Muhasebe-II (3 0 3) AKTS 6

Pasif Hesaplara Giriş Ve Temel Mantıklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alman Avanslar, Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları, Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara Giriş, Uzun Vadeli Mali ve Ticari Borçlar, Uzun Vadeli Alman Avanslar, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları, Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Ödenmiş Sermaye, Sermaye Yedekleri, Kar Yedekleri, Geçmiş Yıllar Karları, Geçmiş Yıllar Zararları, Dönem Net Karı (Zararı), Gelir Tablosu Hesapları, Özet ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, Gelir Tablosu Hesapları ve Maliyet Hesapları Hakkında Genel Bilgiler, Maliyet Hesapları Ve Monografi Çözümü,

İŞL110 Ticaret Hukuku (303) AKTS 4

Ticari işletme hukuku(ticari işletme, tacir, tacir olmanım sonuçları, tüccar yardımcıları); genel şirketler hukuku (genel olarak şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler).ticari işletmelerin devri ve birleşmeleri, ticari işletme rehni, ticaret sicili, ticaret ünvanı,haksız rekabet.

İŞL 112 Tüketici Davranışı (3 0 3) AKTS 4

Ekonominin İşleyişi ve Piyasa Ekonomisinde Tüketicinin Yeri;Pazarlamada Tüketici Davranışının yeri ve Önemi;Tüketici Davranışı Genel Modeli;Psikolojik Faktörler:Öğrenme ve Bellek:Güdüleme ve İlgilenim;Duyum,Algılama ve Tutum;Kişilik,Benlik ev Yaşam biçimi; Sosyo Kültürel Faktörler: Grup, Aile,Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yaylması, Sosyal Sınıf,Kültür;Tüketici Satın Alma Süreci;Toplum ve Tüketici Davranışı;Tüketicinin korunması ve Tüketici Bilinci;Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Yasa ve Kuruluşlar;Çevre Koruma ve Tüketici Bilinci;Tüketici Eğitimi.

YBD 102 Yabancı Dil-II (2.0.0), AKTS : 1

Talking about present habits,ideas,opinions;Propositions of time:at,on,in; Talking about schedules and calendars;Abilities and inabilities:can,can’t;A Family tree;Possessive Pronouns;Family members Obligations prohibitions and lack of necessity:must,mustn’t; Obiligations prohibitions and lack of necessity:don’t/doesn’t have to.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2.0.0), AKTS : 1

İstiklal savaşını oluşturan savaşlar ve kazanılan askeri, diplomatik zaferler vurgulanırken, daha sonrada Cumhuriyet Dönemimdeki reformlar Mondros’tan Mudanya’ya Sevr’den Lozan’a Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Gerekleri, Atatürkçülük İlkesinin Dogmatik İdeolojilere Üstünlüğü, Atatürkçülük ve Milli Egemenlik, Anayasalarımız, Atatürkçü Çağdaşlaşmadan Bazı Örnekler, Atatürkçü Laiklik, Günümüz Işığında Atatürk İlkeleri

TDE 102 Türk Dili II (2.0.0), AKTS : 1

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, yazım ve noktalama işaretleri. Anlama teknikleri, okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri, hızlı okuma ve verimliliği artırma.
3.YARIYIL

İŞL 201 Sosyal Bilimlerde İstatistik I (3 0 3) AKTS 5

Frekans Dağılımları, Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri, Dağılma Ölçüleri, Çarpıklık Ve Basıklık, İhtimal Teorisi, Kesikli İhtimal Dağılımları, Normal Dağılım.

İŞL 203 Envanter Ve Bilanço-I (3 0 3) AKTS 5

Öğrencilere işletmelerde dönem sonunda yapılması gereken envanter ve değerleme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İçeriği; Envanter ve Bilanço ile ilgili temel kavramlar, değerleme ölçüleri, ticari kar/zarar ve mali kar/zarar arasındaki farklar, varlık ve kaynak unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir ve gider unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi. Envanterin amacı, kapsamı ve türleri, Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Bilanço Eşitliği, finansal nitelikli işlemlerin Bilanço Eşitliği üzerindeki etkileri, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki defterler, envanter defterinin tanıtılması, Muhasebe kayıt süreci kapsamında envanter işlemlerinin yeri ve önemi, Değerleme kavramı, değerleme ölçüleri ve yöntemleri; stok hareketlerini izleme ve stok değerleme yöntemleri, Finansal tabloların düzenlenmesini sağlayan temel düzeyde dönem sonu işlemleri ve uygulamaları hakkında genel bilgiler, Düzenlenme zamanı bakımından mizanların çıkartılmasıdır.

İŞL 205 Pazarlamaya Giriş (3 0 3) AKTS 5

Pazarlamaya Giriş, Pazarlama Kavramı, Pazarlamanın Kapsamı; Pazarlama Anlayışının Gelişimi Ve Modern Pazarlama Yönetimi; Pazarlama Çevresi, Makro Ve Mikro Çevresel Faktörlerin Analizi; Stratejik Planlama Ve Değişen Dünyada Pazarlamanın Rolü; Pazarlamanın Fonksiyonları; Pazar Ve Pazarlama Türleri; Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazarlama Araştırması Ve Pazarlama Araştırma Süreci; Tüketici Pazarları Ve Tüketici Davranışları, Tüketici Karar Verme Süreci, Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler; Pazar Bölümlendirmesi Ve ilkeleri; Pazar Hedeflemesi Ve Konumlandırması; Pazarlama Karması Elemanları (Ürün, Fiyatlama, Tutundurma, Dağıtım); Bütünleşik Pazarlama İletişimi; Pazarlama Ve Toplum, Sosyal Sorumluluk Ve Pazarlama Etiği; Uluslararası Pazarlama.

İŞL 207 Yönetim ve Organizasyon (3 0 3) AKTS 5

Yönetim ve yönetim teorileri. Yönetim kavramı. Klasik ve çağdaş yönetim kavramları. Yönetimde durumsallık yaklaşımı. Yönetimde mükemmellik yaklaşımı. Zaman yönetimi. Yönetim fonksiyonları ve organizasyon. Organizasyonlarda amaç belirleme ve planlama. Yönetimde karar verme süreci. Yönetimde yetki ve sorumlulukların dağıtımı. İşletmelerde matriks örgütleme. Haberleşme. Yönetime katılma. Güdüleme. Çatışma kriz yönetimi.

İŞL 209 Temel Bilgi Teknolojileri (3 0 3) AKTS 4

Tanımı,tarihçe,bilgisayarlarınsınıflandırılması,bilgisayarınbölümleri,işletme sistemi,dosya,dizin,sürücü kavramları,MS-DOS işletim sistemi,Windows işletim sistemi,tanımlar,(Masaüstü,görev çubuğu,pencere)Windows gezgini,

İŞL 211 Mikro İktisat (3 0 3) AKTS 6

Üretim teorisi, maliyet teorisi, firma teorisi ve piyasa yapıları. Tüketici ve tercihleri, tüketici dengesi ve dengedeki değişiklikler, genel olarak esneklik, nokta ve yay esnekliği, farksızlık eğrileri ve bütçe kısıtı.

5

4.YARIYIL

İŞL 202 Sosyal Bilimlerde İstatistik II (3 0 3) AKTS 5

Örnekleme Teorisi, Tahmin Teorisi (Güven Sınırları), Karar Teorisi (Hipotez Testleri), Student T Dağılımı Ve T Testi, Ki-Kare Testleri, Varyans Analizi, Regresyon Teorisi, Korelasyon Teorisi, Zaman Serileri, İndeksler.

İŞL 204 Envanter Ve Bilanço-II (3 0 3) AKTS 5

Sayım farkları ve kur farkları, Alacak ve borçların değerlemesi, reeskont işlemleri, Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve karşılık ayırma, Amortisman konusu ve amortisman işlemleri, Ticari kârdan mali kâra geçiş, vergi matrahı ve verginin hesaplanması ile muhasebe uygulamalarına yansımalarıdır.

İŞL 206 Pazarlama Yönetimi (3 0 3) AKTS 5

Pazarlama Anlayışı ve Pazarlama ile ilgili Kavramlar; Pazarlama Yönetimi Kavramı, Pazarlama Yönetimi ve Çevre ile ilişkisi; Pazarlama Sorunlarına Yönelik Yaklaşımlar; Durum Ve Rekabet Analizi; Tüketici Pazarları ve Endüstriyel Pazarlar; Hedef Pazar Belirleme; Pazarlamada Ürün Kararları; Pazarlamada Fiyat Kararlan; Pazarlamada Dağıtım Kararları; Tutundurma ve Pazarlama iletişimi; Uluslararası Pazarlama Yönetimi; Sürdürülebilir Pazarlama; Pazarlama Denetimi; Pazarlama Faaliyetlerinin Gözden Geçirilip Geliştirilebilmesi için Sistematik Bir Program Çerçevesinde Örnek Olayların Tartışılması ve Çözümlenmesi.

İŞL 208 Girişimcilik (4 0 4) AKTS 5

Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimlerdeki Özellikler, İç ve Dış Girişimcilik, Girişimcilikteki Motivasyon, Girişimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması, Girişimcilikte İş Fikirleri, İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi, İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama Planları, Yapılabilirlik çalışmaları, İş Planı İçinde Finans ve Üretim Planları, Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Ömek Olay İncelemeler

İŞL210-Şirketler Muhasebesi (3 0 3) AKTS 4

Şirket Kavramı, Şirket Türleri, Kollektif Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırma Ve Azaltma, Kar Dağıtım işlemleri, Kollektif Şirketlerde Tasfiye işlemleri Ve Kayıtları, Komandit Şirketlerde Tasfiye işlemleri Ve Kayıtları, Anonim Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırma Ve Azaltma işlemleri Ve Kayıtları, Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı, Anonim Şirketlerde Tasfiye, Limited Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırma Ve Azaltma işlemleri Ve Kayıtları, Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı, Limited Hisseli Komandit Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artirma Ve Azaltma, Kar Dağitim işlemleri, Hisseli Komandit Şirketlerde Tasfiye işlemleri Ve Kayıtları, Komandit Şirketler, Kuruluş, Sermaye Artırma Ve Azaltma, Kar Dağıtım işlemleri, Şirketlerde Birleşme işlemleri Ve Muhasebe Kayıtları.

İŞL 212 Makro İktisat (3 0 3) AKTS 6

Milli gelir hesaplan, klasik, Keynezyen ve neo- klasik gelir ve istihdam teorileri, toplam talep ve toplam arz, genel fiyat düzeyi, para arz ve talebi, makro ekonomik istikrarsızlıklarla mücadelede farklı iktisat okullarının çözüm önerileri.

5.YARI YIL
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri BİRİNCİ yariyil

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri sinif I. Yariyil

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconİKTİsat böLÜMÜ I. Sinif I. Yariyil ders iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri ve kaynak kitaplar süleyman demirel üNİversitesi...

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers müfredati I. Yariyil

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri ve programda izlenecek ders kitaplari ile yardimci kitaplar

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri L. Yariyil iconDers iÇERİkleri


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com