İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6


sayfa1/4
e.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4
İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

(20.09.2013 TARİHLİ YENİ 8. YARIYILLIK PROGRAM)
1. Sınıf

I. Yarıyıl

İKT 101 İktisada Giriş I.  (3. 0. 3) , AKTS : 6

Genel ekonomi, iktisadi insan, akılcılık, karar verme mekanizması, kıtlık, tercih, seçim, rasyonel davranış, fırsat maliyeti, iktisadi sistemler, serbest piyasa mekanizması, sosyalist iktisadi düzen ve karma ekonomik yapı genel giriş analizleri, üretim imkanları eğrisi, fayda, marjinal fayda ve artan fırsat maliyetleri. Talep, talep eğrisi, bireysel ve toplam talep eğrileri analizi. Arz ve arz eğrisi analizleri. Piyasa dengesi ve talep ve arzda meydana gelen değişmelere karşın piyasa dengesinde meydana gelen değişmelerin analizi. Esneklik, talep esnekliği, yay esnekliği, çapraz esneklik ve gelir esnekliği analizleri. Arz ve talep uygulamaları, fiyat ve miktar kontrolleri ve bunların genel piyasa dengesine etkileri. Üretim ve maliyetler analizi, kısa ve uzun dönem maliyetler ve maliyetlerde meydana gelen değişmelerin analizi. Tam rekabet piyasasında firma ve piyasa dengesi, kısa uzun dönem analizleri. Monopol piyasası, firma ve piyasa analizleri. Tam rekabet piyasası ve monopol piyasaların karşılaştırmalı analizi ve monopol piyasa yorum ve eleştirileri.

İKT 103 Genel Matematik.  (3. 0. 3) , AKTS : 6

Kümeler ve Sayılar, Özdeşlik ve Denklemler, Eşitsizlikler, Koordinat Düzlemi Doğru ve Parabol Denklemi, Fonksiyonlar – I, Fonksiyonlar – II, Fonksiyon Türleri, Limit, Süreklilik, Türev Kavramı – I, Türev Kavramı – II, Türev Uygulamaları - I, Türev Uygulamaları – II, Genel tekrar ve örnek soru çözümleri

İKT 105 Genel Muhasebe.  (3. 0. 3) , AKTS : 6

Muhasebenin Tanımı, Muhasebe Uygulamasını Zorunlu Kılan Nedenler, Muhasebenin Temel Prensipleri, Bilanço, Ticari İşlemlerin Bilançolar Yardımıyla İzlenmesi. Hesap Kavramı, İşlemlerin Hesaplar Yardımıyla İzlenmesi. Tekdüzen Hesap Planı. Aktif Hesap Kavramı, Tanımı ve Aktif Hesap Grupları, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Stoklar, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Duran Varlık Hesap Grupları, Ticari Alacaklar, Maddi Duran Varlıklar, Amortisman Konusu, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları, Diğer Duran Varlıklar.

İKT 107 Genel İşletme.  (3. 0. 3) , AKTS : 5

İnsan ihtiyaçları, mal ve hizmetler, üretim faktörleri, İşletme tanımları ve örnekleri, İşletme fonksiyonları, İşletme amaçları ve diğer disiplinlerle ilişkiler, İşletmenin Çevresi, İşletme Türleri, İşletme Büyüklüğü, Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler, İşletmelerde Büyüme Olgusu ve İşletmeler Arası Anlaşmalar, İşletmenin Kuruluş Nedenleri ve Aşamaları (Fizibilite Etüdleri-Ekonomik Etüd, Teknik, Finansal, Yasal Etüd), İşletmenin Maliyetleri ve İşletmenin Gelirleri, Başabaş Analizi, İşletme Performansı Kriterleri.

İKT 109 Hukukun Temel Kavramları  (3. 0. 3) , AKTS : 4

Hukukun Tarihçesi, Hukukun temel kavramları, toplum düzeninin kuralları. Hukukun amacı ve işlevleri, Hukukta yaptırım, Özel Hukuk Bilgisi, Devletler Özel Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Hakların kazanımı ve kaybı. Medeni hukuk ve Ceza hukukunda sorumluluk, Türk Yargı Sistemi.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. (2. 0. 0), AKTS : 1

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinin Amaçları ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilâtlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferi’ne Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Lozan Antlaşması

TDE 101 Türk Dili I (2. 0. 0), AKTS : 1

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı. Program yazımı, kompozisyon yazma kuralları ve planları. Formel yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, resmi yazılar, makale, bibliyografya)

YBD 101 Yabancı Dil I (2. 0. 0), AKTS : 1

Subject pronount, object pronount, possesive pronount, comparalive and superlative form of the adgerlives, adverbs of frequency, adverbs of quantity, simple present tense, present continuous tense, after sentences, compound sentences.

II. Yarıyıl

İKT 102 İktisada Giriş II.  (3. 0. 3) , AKTS : 6

Mikro ekonomiden makro ekonomiye geçiş, büyük buhran dönemi, genel makro ekonomik büyüklükler hakkında genel bilgi. Dinamik ekonomi, ekonomik konjonktür, dalgalanma, ekonomik performans ölçümleri ve ekonomi politikaları. Milli gelir analizi; Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hesaplama yöntemleri. Milli hasıla kavramları ve Gayri Safi Yurt İçi hasıladan harcanabilir gelire ulaşma, hesaplamalarda ortaya çıkan sorunlar, Enflasyon, enflasyon hesaplama, endeksler, mal sepetlerinin elde edilişi ve enflasyonun genel makro ekonomik etkileri. İşsizlik, işsizlik türleri, işsizlik hesaplamaları. Faiz, döviz kuru, dış ticaret ve ödemeler bilançosu analizleri. Klasik model, klasik modelde para, toplam talep, emek piyasası. Klasik modelde faiz mekanizması, tasarruf ve yatırım mekanizmaları, tam istihdam, arz ve talep mekanizmaları işleyişi. Keynesyen ekonomi, toplam tüketim ve tasarruf, yatırım harcamaları, tasarruf paradoksu, ekonomi dengesi. Çarpan mekanizması. Dışa açık ekonomide denge ve dengeyi etkileyen unsurlar, enflasyonist ve deflasyonist etkiler. Para, para tanımları, parasal büyüklükler, kaydi para oluşumu, para arz ve talebi ve etkileyen faktörlerin analizi.

İKT 104 İktisadi Matematik.  (3. 0. 3) , AKTS : 6

Matematik ve ekonomi ilişkisi, Fonksiyonlar 1, Fonksiyonlar 2, Statik denge modelleri, Vektörler ve matrisler, Limit ve uygulamaları, Doğrusal denklemler ve çözümler, Esneklik problemleri ve iktisadi uygulamalar, Türev ve diferansiyel denklemler, İktisatta türev uygulamaları ve kısıt fonksiyonları analizi, İktisatta gelir ve maliyet fonksiyonları, minimum ve maksimum noktalar, İktisatta kar maksimizasyonu ve zarar minimizasyonları, Firma ve piyasa dengesi yaklaşımları ve iktisadi uygulamaları.

İKT 106 Genel Muhasebe II. (3. 0. 3), AKTS : 6

Pasif Hesaplara Giriş ve Temel mantıklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları, Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara Giriş, Uzun Vadeli Mali ve Ticari Borçlar, Uzun Vadeli Alınan Avanslar, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları, Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Ödenmiş Sermaye, Sermaye Yedekleri, Kar Yedekleri, Geçmiş Yıllar Karları, Geçmiş Yıllar Zararları, Dönem Net Karı (Zararı), Gelir Tablosu Hesapları, Özet ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, Gelir Tablosu Hesapları ve Maliyet Hesapları Hakkında Genel Bilgiler, Monografi Çözümü, Maliyet Hesapları ve monografi çözümü

İKT 108 Sosyoloji (2. 0. 2), AKTS : 4

Sosyolojinin Konusu, Amacı, Bölümleri, Ortaya Çıkışı, Tarihçesi, Önemi. Sosyolojide Temel Yaklaşımlar, Sosyoloji ve Diğer Sosyal Bilimler, Sosyolojinin Alt Dalları. Toplum ve Kültür: Kültür İle İlgili Kavram, Konu ve Süreçler, Sosyo Kültürel Yapı ve Unsurları. Kültürel Yapı ve Unsurları: Sembolik Sistem: Değerler, Dil ve Semboller, Normatif Sistem: Toplumsal Normlar. Sosyal Yapı ve Unsurları:Nüfus, Aile Kurumu, Din Kurumu. Eğitim Kurumu, Ekonomi Kurumu, Siyaset Kurumu. Sosyalleşme, Toplumsal Rol, Toplumsal Statü. Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal İlişki ve Toplumsal Etkileşim. Gruplar Sosyolojisi; Gruplar, Yığınlar, Kategoriler, Kalıp Yargılar, Kategoriler, Topluluk ve Toplum. Sosyal ve Kültürel Bütünleşme, Sosyal ve Kültürel Kontrol. Sosyal Hareketler, Sosyal ve Kültürel Hareketlilik, Sosyal ve Kültürel Sapma. Sosyal ve Kültürel Değişme. Sosyal ve Kültürel Gelişme.

İKT 110 Anayasa Hukuku (2. 0. 2), AKTS : 5

Anayasa, anayasa hukuku, anayasa hukukunun kaynakları; anayasacılık düşüncesi ve anayasaların çeşitli açılardan sınıflandırılması, Anayasaların yapılış ve değiştirilişi. Anayasallık denetimi ve modelleri. Devlet, kurucu unsurları ve çeşitli açılardan devletler. Güçler ayrılığı ve hükümet sistemleri. Demokrasi. Demokrasinin temel ilkeleri. Osmanlı’dan günümüze anayasa hareketleri. Osmanlı’dan günümüze anayasalar tarihi: 1876 Anayasası, 1921 ve 1924 Anayasaları ve 1961 Anayasası. 1982 Anayasası, 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri. 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması, sınırlandırılması ve durdurulması. 1982 Anayasasında yasama organının oluşumu ve işleyiş esasları Yasama Organının görev ve yetkileri ve yürütme ile ilişkileri. 1982 Anayasasında Türk Yargı Düzeni ve Anayasa Mahkemesinin oluşumu, görev ve yetkileri. 1982 Anayasasına göre anayasa yargılaması.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2. 0. 0), AKTS : 1

İstiklal savaşını oluşturan savaşlar ve kazanılan askeri, diplomatik zaferler vurgulanırken, daha sonrada Cumhuriyet Dönemimdeki reformlar Mondros’tan Mudanya’ya Sevres’den Lozan’a Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Gerekleri, Atatürkçülük İlkesinin Doğmatik İdeolojilere Üstünlüğü, Atatürkçülük ve Milli Egemenlik, Anayasalarımız, Atatürkçü Çağdaşlaşmadan Bazı Örnekler, Atatürkçü Laiklik, Günümüz Işığında Atatürk İlkeleri

TDE 102 Türk Dili II (2. 0. 2), AKTS : 1

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, yazım ve noktalama işaretleri. Anlama teknikleri, okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri, hızlı okuma ve verimliliği artırma.

YBD 102 Yabancı Dil II (2. 0. 0), AKTS : 1

Talking about present habits, ideas, opinions; Propositions of time: at, on, in; Talking about schedules and calendars; Abilities and inabilities: can, can’t; A family tree; Possessive Pronouns; Family members; Obligations prohibitions and lack of necessity: must, mustn’t; Obligations prohibitions and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to

2. Sınıf

III. Yarıyıl

İKT 201 Mikroiktisat I (3. 0.3), AKTS : 6

Mikroekonomi, üretim olanakları eğrisi analizi. Tüketici teorisine giriş, fayda yaklaşımı, kardinal ve ordinal fayda yaklaşımları. Tercihler, farksızlık eğrisi, kısıtlar ve bütçe doğrusu, tüketici dengesi. Tüketici dengesinde meydana gelen değişmeler, fiyat-tüketim eğrisi, gelir-tüketim eğrisi ve engel eğrisi analizleri. Telafi edilmiş talep eğrisi, bireysel talep eğrisinin oluşması ve piyasa talep eğrisine geçiş, piyasa talep eğrisini etkileyen faktörlerin analizi. Talep eğrisi analizi ve esneklikler, fiyat esnekliği, yay esnekliği, çapraz esneklik ve gelir esnekliği analizleri ve uygulamalar. Esneklik problemlerinden hareketle normal mal-lüks mal-düşük mal-giffen mal analizleri. Maliyet teorisi, kısa ve uzun dönem maliyet analizleri, dışsallık ve ölçek ekonomisi analizleri. Tam rekabet piyasası, toplam-ortalama ve marjinal maliyet yaklaşımları analizleri. Tam rekabet piyasası kısa dönem firma analizi ve kısa dönem firma arz eğrisi analizi. Tam rekabet piyasası uzun dönem firma dengesi ve uzun dönem maliyet analizi. Monopol piyasada fiyat-miktar-hasılat ve maliyet analizi, firma ve piyasa dengesi analizi. Monopol piyasada etkinlik, fiyat farklılaştırma, sosyal maliyet ve genel monopol piyasa analiz ve yorumları.

İKT 203 Makro İktisat I (3. 0. 3), AKTS : 6

Makroekonomi ve Makroekonomik Değişkenler, Makroekonomik Analizin Altyapısı: Temel Makroekonomik İlişkiler. Ekonomik faaliyetler, milli muhasebe hesapları, harcamalar, stoklar. Referans Modelleri I: Klasik Model, klasik ekonomi, işgücü piyasası, mal piyasası, faiz oranı, para piyasası, klasik toplam talep ve arz eğrisi, sermaye birikimi, nüfus artışı, işsizlik. Referans Modelleri II: Keynesyen Model, Keynesin Klasik Modele getirdiği eleştiriler. Toplam harcamalar ve denge gelir düzeyi, çoğaltan, kamu kesimi ve toplam talep, açık ekonomide denge gelir düzeyi, Keynesyen modelde toplam arz eğrisi. Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli, mal piyasası ve IS eğrisi, varlık piyasaları ve LM eğrisi, mal ve para piyasalarında denge. Para politikası, maliye politikası ve dışlama etkisi, para ve maliye politikaların birlikte kullanılması, IS-LM Modeli. IS-LM-BP Modeli, döviz kuru sistemleri. Mal ticareti ve piyasa dengesi, sermaye hareketliliği, sabit kur sisteminde talep yönlü politikalar, esnek döviz kuru sisteminde talep yönlü politikalar. AD-AS Modeli, toplam talep ve toplam arza giriş, toplam talep eğrisi ve kaymaları, toplam talebin formülasyonu. Çoğaltan mekanizması, servet stoku, Pıgou etkisi, kısa dönem toplam arz modelleri, ücret ve fiyat yapışkanlığı, arz şoku, kısa dönem toplam arz modelleri.

İKT 205 İktisat Tarihi (3. 0. 3) AKTS : 4

İktisat tarihinin doğuşu, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, iktisat bilimine katkısı. Tarih devirlerinde iktisadi faaliyetler (İLKÇAĞ). Modern Zamanlar Öncesindeki Toplumların İktisadi Faaliyetleri. Erken Ortaçağ’da Avrupa İktisadi Faaliyetler. İleri Ortaçağ’da İktisadi Faaliyetler. Geç Ortaçağda Avrupa İktisadi Faaliyetler. Ortaçağda Asya ve Ortadoğu İktisadi ve sosyal yapısı. Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi. Avrupa Ekonomik Güç Değişimi. Sanayi Devrimi. Ondokuzuncu Yüzyılda Değişim ve Sanayileşme. Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi

İKT 207 İdare Hukuku (2. 0. 2) AKTS : 4

İdare ve İdare Hukuku Kavramı. Hukuk Devleti, İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler. Merkezi İdare Teşkilatı. Yerinden Yönetim Kuruluşları. İdari Usul Kavramı, İdari İşlem Kavramı. Bireysel İdari İşlemler. İdari işlemlerin hukuka aykırılığının müeyyideleri: İptal ve Yokluk, İdari işlemlerin yürürlüğe girmesi, idari kararların uygulanması,. İdari kararların sona ermesi. Düzenleyici idari işlemler, idari sözleşmeler. Kamu Hizmeti. Kolluk. Kamu Görevlileri. İdarenin Sorumluluğu. Kamu Malları. İdarenin Sorumluluğu.

İKT 209 Kamu Maliyesi (2. 0. 2) AKTS : 4

Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Kamu ekonomik faaliyetleri. Kamu harcamaları. Kamu harcamalarının sınıflandırılması. Kamu gelirleri. Vergi teorisi. Vergilerin sınıflandırılması. Vergileme ilkeleri. Vergi yükü ve vergi yansıması. Devlet borçları. Kamu bütçesi. Türk bütçe sistemi. Maliye Politikası.

İKT 211 İstatistik I (3. 0. 3) AKTS : 4

Temel İstatistiksel Kavramlar. Frekans Dağılımları, Histogram ve Frekans Poligonu. Parametrik Merkezi Eğilim Ölçüleri. Nonparametrik Merkezi Eğilim Ölçüleri. Parametrik Dağılma Ölçüleri. Parametrik Olmayan Dağılma Ölçüleri. Momentler,Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları. Olasılık Teorisi,Temel Kavramlar. Bayes Teoremi, İhtimal Dağılım Tablosu, Beklenen Değer. Kesikli İhtimal Dağılımları. Binom Dağılımı,Poisson Dağılımı. Hipergeometrik Dağılım. Normal Dağılım,Standart Normal Eğri Alanları. Kesikli Dağılımların Normale Yaklaşımı

İKT 213 Temel Bilgi Teknolojileri I (2. 0. 2), AKTS : 2

Dünyada endüstriyel teknolojik gelişim ve bilgisayarlar. Endüstriyel bir işletmede bilgi-işlem faaliyetleri, Bilgisayarların tanımı, önemi ve bilgisayarla ilgili temel kavramlar. Bilgisayarların yapıları, işleyişleri, sınıflandırılması. Kişisel bilgisayarlar, temel işlem birimleri, giriş-çıkış birimleri. İşletim sistemleri, tanımları, temel görevleri, çeşitleri. Windows işletim sisteminde temel özellikler. Sabit Disk (HDD), RAM. Monitör, Yazıcı vb donanımlar. Donanımların değerlendirme biçimleri, tipleri. Yazılım kavramı, yazılım dilleri, önemli yüksek seviyeli diller. Yönetim bilişim sistemi ve bilgi teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi. Programlamanın temel esasları. İşletmelere yönelik güncel programlar.

IV. Yarıyıl
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconDers Kitabı: İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 icon2 Jacob Viner (1892-1970) İktisada Katkıları Nedir?

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconDersler- akts kredileri

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconDersler akts kredileri

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconDersler akts kredileri

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconDersler akts kredileri

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconAvrupa kredi transfer sistemi (akts) BİLGİ paketi

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconGiriş

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconGiriş

İkt 101 İktisada Giriş I. 3), akts : 6 iconI-giriş


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com