Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı


sayfa1/15
e.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
T.C.

Marmara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

OKUMA ZORLUKLARINI GİDERMEDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ETKİLİLİĞİ

Yüksek Lisans Tezi

BEYHAN KARAHÜSEYİNOĞLU

İstanbul - 2002

T.C.

Marmara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

OKUMA ZORLUKLARINI GİDERMEDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ETKİLİLİĞİ


Yüksek Lisans Tezi

Danışman : Yard. Doç. Dr. Murat AŞICI


BEYHAN KARAHÜSEYİNOĞLU

İstanbul - 2002

ÖNSÖZ


Eğitim - öğretim faaliyetlerinin temelinde bulunan ve yaşamı anlama araçlarımızdan biri olan okuma matbaanın bulunuşundan, hatta yazıdan bile önce başlamıştır. Dilin kendisinden önce başladığı bile söylenebilmektedir. Günümüzde artık öğrenmek, anlamak, enformasyon almak, deneyimlerimizi paylaşmak, günlük dertlerden uzaklaşmak, rahatlamak, hatta inançlarımızı pekiştirmek için okuyoruz.

Okuma, basılı sembollerin zihinde işlenerek anlam kazanmasını, yeni bilgilerin işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayan bir araçtır. Okumak, sadece bir öğretim şekli değil, işitmek ve görmek ne ise onun gibi tecrübenin şekillerinden biri olarak görülmeye başlanmıştır.

İlkokulun ilk yıllarından başlayarak ömür boyunca kullanılan en etkili beceri ve bilgi kazanma aracıdır. Okuma çocukların değişik yaşlarda olgunlaştırdıkları bir etkinliktir. Dolayısıyla, ilkokulu bitiren her çocuk aynı yetkinlikte okuyamaz. Neredeyse her düzeydeki çoğu kişinin okuma becerilerini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Sürekli ve düzenli bir okuma ile anlama, kavrama, yorumlama, yargılama yetenekleri geliştirmektedir ki bu nitelikler günümüzde daha da önem kazanmaktadır.

Öğrencilerin eğitimleri esnasında her sınıf düzeyinde okuma hataları gösterdikleri belirlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinde sesli okuma da en fazla parmakla sürme, okuduğu yeri kaybetme, okurken telaşlı olma ve dik oturmama davranışları, kelime ve heceleri yineleme, yanlış okuma hataları görülmektedir.

Bu araştırmada, bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin okuma hatalarını azaltmadaki etkileri incelenmiştir. Araştırmamızın sonuçlarının öğretmenlere uygulamada etkin çözüm yolları sunması beklenmektedir. Bu sayede öğrencilerin okuma hatalarını azaltarak, anlama ve kavrama becerilerini de geliştirmeleri düşünülmektedir.

Araştırmamın her safhasında fikir ve destekleriyle yanımda olan tez danışmanım Sayın Yard. Doç. Dr. Murat AŞICI’ya, yöntem, uygulama ve istatistiki sonuçların elde edilmesindeki yardımlarından dolayı hocam Sayın Oktay AYDIN’a, uygulama çalışmalarımın işleyişinde yardımlarından dolayı Fatih İlköğretim Okulu müdürü Sayın Hüseyin AY başta olmak üzere diğer idareci ve öğretmen personeline, araştırma süresince bana yardımcı olan her zaman manevi destekleriyle yanımda bulunan tüm arkadaşlarıma ve aileme teşekkürlerimi sunarım.
ÖZET
Okuma, gözlerin ve ses organlarının çeşili hareketlerinden ve zihnin anlamı kavrama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. Bütün derslerin okumayı gerektirdiği göz önünde bulundurulursa, iyi okuma ve anlama becerilerinin başarı üstündeki etkisi de açıktır.Sesli okumada ise kelimeleri kusursuz, doğru, doğal bir biçimde konuşur gibi okumak temeldir.

Yapılan bazı araştırmalara göre, ilkokul sınıfları düzeyinde sesli okumada pek çok hatalar ve bireysel ayrılıklar olduğu belirlenmiştir.

Bunları sınıflandırmak gerekirse:

  1. Söyleme Hataları (Söyleyememe)

  2. Okunan Sözcüğü Yeniden Okumak (Düzeltme)

  3. Parçaya Eklemeler Yapma (Ekleme)

  4. Bazı Sözcükleri Atlama (Atlama)

  5. Parmakla Sürme-Okuduğu Yeri Kaybetme (Tazebay, 1995)

Böyle düşünüldüğünde, öğretimin bireyselleştirilmesi öğrenciler arasındaki farklılıkları göz önüne almak bakımından gerekli olduğu kadar bir okulda bütün derslerde çocukları yormadan yetiştirici yollardan sürekli ve gerçek bir çalışma ile başarı kazandırmak bakımından da etkili ve önemlidir.

Araştırma 2001/2002 eğitim-öğretim yılı ve ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencileri ile sesli okumada güçlük çeken öğrencilerle ve okuma hatalarıyla sınırlıdır.

Araştırma deneme modeli ile yapılmıştır.

Gerekli deney ve kontrol grupları belirlendikten sonra üzerinde çalışmalar yapılarak geliştirilmiş bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri ve çalışma fişleri deney grubuna uygulanmıştır. Deney grubunun bireyselleştirilmiş öğretim materyalleriyle ve fişlerle çalışmasından sonra kontrol gruplarıyla karşılaştırılması yapılmıştır. Deney grubunun materyallerle çalışmasından sonra okuma hatalarındaki azalma düzeyine kontrol gruplarıyla karşılaştırılmalı olarak bakılmıştır.

Uygulama sonunda deney grubu ile okuma hataları gösteren kontrol grubu 1 arasındaki farka bakılarak, anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yine deney grubu ile okuma hataları göstermeyen kontrol grubu 2 arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Farklılaşmalar incelenirken cinsiyet değişkeni de dikkate alınmıştır. Uygulanan “t” testleri ile yapılacak karşılaştırmalarda grupların aritmetik ortalama, frekans ve yüzdelerine de bakılmmıştır.
SUMMARY

Efficiency of Personalized Education Materials to Remove

Reading Problems




Reading is a complicated act which done by some various moves of eyes and voice organs ; and also by interpretation of the meaning. Considering that in any lesson reading is needed, it becomes clear that well reading and interpretation have crucial effects on success. In reading aloud, basic thing is to read words accuratly, fluently and in a natural way.

According to some researches; in primary level there are many mistakes and personal differences done while reading aloud.

To classfiy those:

1.Mistakes in saying ( not to be able to say)

2.Reread a word previously read (Correction)

3.Adding something to text (Adding)

4.Omitting some words (Omitting)

5.Following with finger – Losing his place (Tazebay,1995)

Accordingly personalized education is necesssary not only to consider the differences among students but also it is effective and important to educate students continuously and with a real study without being exhausted in a school.

Research is limited with 2001/2002 education period, third grade students, and students having problems while reading aloud and their reading mistakes.

Research is done by test model.

After the experiment group has worked with personalized education materials and study cards, a comparison has been applied between experiment and the control groups. Reduce appeared on experiment group`s mistakes after studying with the materials are compared with the control group`s mistakes.

After applying a logical difference has been noticed and found by comparing experiment group to control group 1. A logical difference has not been noticed as a result of comparison experiment group to control group 2. While analyzing those differences, sex factor has been put into account, too. In comparisons, arithmetic averages, frequencies and percentages have been considered by applying “t” tests.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconBankacilik anabiLİm dali merkez bankasinda kur risk yönetiMİ TÜrev...

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconTürkiye İmalat Sanayiinin Analizi (Ana Sektör İtibariyle)

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconBilim ve Sanat Vakfı’nın geleneksel hâle gelen seminerlerinin 40....

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconİnsan doğası ve davranışları, ekonomi ve modern finans teorisinin...

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconDersleriN İÇERİĞİ sinif

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconDers Planı Sınıf

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconDers iÇERİkleri sinif I. Yariyil

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconProgrami ders iÇERİkleri I. Sınıf I. Dönem

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconProgrami ders iÇERİkleri I. Sınıf I. Dönem

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı iconİKTİsat böLÜMÜ I. Sinif I. Yariyil ders iÇERİkleri


Ekonomi




© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com