Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans


sayfa1/5
e.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5
(23 Aralık 2010 Resmî Gazete Sayı: 27794)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, mezuniyet ve diplomalara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme, mezuniyet ve diplomalar ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Dekan: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

c) Fakülte: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili kurul: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarını,

d) İlgili yönetim kurulu: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

e) Lisans öğrencisi: Kırklareli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul öğrencilerini,

f) Meslek Yüksekokulu: Kırklareli Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

g) Müdür: Yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürünü,

ğ) Ön lisans öğrencisi: Kırklareli Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu öğrencilerini,

h) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite (KLÜ): Kırklareli Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yüksekokul: Kırklareli Üniversitesine bağlı yüksekokulları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt, Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti,

Kimlik Kartına İlişkin Esaslar
Öğrenci sayıları

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurumun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda YÖK tarafından belirlenir.
Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Üniversiteye bağlı birimlerdeki önlisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği şekilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen esaslara göre yapılır.

(2) Özel yetenek gerektiren programlara başvurular, doğrudan programın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokula yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ile aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir, ilgili birim tarafından yürütülür.
Kesin kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) (Değişik: RG-15/8/2015-29446) Bu Yönetmelik kapsamındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile öğrenci adına kayıt yaptırılabilir.

(2) (Değişik: RG-15/8/2015-29446) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar veya dileyen öğrenciler e-devlet kapısından kaydolabilir.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Öğrenci adaylarından, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölüm ve programlara akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(4) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. Söz konusu öğrencilere, üniversiteden mezun oldukları için verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(6) Üniversitenin birinci yarıyılına kayıt yaptıran öğrencilerin ilk yarıyıl ders kayıt işlemleri doğrudan yapılmış sayılır.
Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

(2) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare: RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(6) (Mülga: RG-5/11/2011-28106)
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 9 - (1) (Değişik: RG-15/8/2015-29446) Bakanlar Kurulu Kararı ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen esaslara göre alınır. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince tespit edilen katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri üniversite tarafından karşılanmaz, askerlikle ilgili işlemler askerlik şubesine bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez. Her ne sebeple olursa olsun alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Bu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, Üniversite Yönetim Kurulunca dönem başlarında hesaplanır.

(4) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 50, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300 fazlası ile hesaplanır.
(5) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde %200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır.

(6) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise %300’ü olarak hesaplanır.

(7) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(8) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.
Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilan ve yazılı başvuruya dayalı olarak; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, öğrencinin yazılı talebi ve eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Akademik takvim

MADDE 11 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim, ilgili kurumların önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce YÖK tarafından tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

(2) Akademik takvim süresi güz ve bahar olmak üzere en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur ve bu süre içinde eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Ancak, ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile bazı dersler yıllık okutulabilir. Yarıyıllara, ara ve yarıyıl/yıl sonu sınav süreleri dahil değildir. Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılı başlangıcında biter. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(3) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla ilgili kurul önerisi ve Senato onayı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri ile mesai saatleri dışında ders ve/veya sınav yapılabilir.

(4) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) İlgili bölümlerin olumlu görüşü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının önerisi ve Senatonun kararı ile yaz öğretimi ve uzaktan eğitim açılabilir. Yaz öğretimi ve uzaktan eğitime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim türü

MADDE 12 – (1) Üniversitede örgün öğretim yapılmakta olup, ayrıca ilgili kurulların kararı ve Senato onayı ile yaygın, açık öğretim, uzaktan eğitim programları, yoğunlaştırılmış yaz programı ile çift ana dal ve yan dal programı açılabilir.
Eğitim-öğretim süresi

MADDE 13 – (1) Üniversitede yapılan iki yıllık ön lisans öğretiminin normal süresi dört, dört yıllık lisans öğretiminin normal süresi sekiz, beş yıllık lisans öğreniminin normal süresi on yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık süresi bu sürelere dahil değildir.

(2) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Lisans öğrencilerinden; mezuniyet için gerekli dersleri tamamladıktan sonra genel not ortalaması yüksek olan başarılı öğrenciler, daha kısa sürede mezun olabilir.

(4) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla sağlık nedeni ile kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarını yerine getiremeyen veya kayıt donduran öğrencilerin hakları, ilgili yönetim kurulunun kararı ile saklı tutulabilir ve kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
Derslerin kredi değeri ve saati

MADDE 14 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında kredili sistem uygulanır. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan, ders kredilerinin hesaplanmasında (AKTS) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulanma, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi 25-30 saat iş yüküne karşılık gelecek şekilde tespit edilir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5 inci düzey (ön lisans) için 120 kredi; 6 ncı düzey (lisans) için 240 kredi; 7 nci düzey (yüksek lisans) için asgari 90 kredi ve 8 inci düzey (doktora) için asgari 180 kredi esas alınır.

(2) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir.

(3) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconÖn lisans ve lisans eğİTİM-ÖĞretim ve sinav yönetmeliĞİ

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim...

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconTezsiz yüksek lisans programi

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconTezsiz yüksek lisans programi

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconİŞletme yönetiMİ tezli YÜksek lisans programi

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconEĞİTİm programlari ve öĞretiMİ YÜksek lisans programi

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconUluslararasi ticaretin hukuki ÇERÇevesi YÜksek lisans ders notlari

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconYÖnetim organizasyon 2016-2017 GÜz dönemi tezsiz yüksek lisans programi

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconG Sınav: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda...

Kirklareli ÜNİversitesi Ön lisans ve lisans iconYüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com