Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?


sayfa1/3
e.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ 52. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

 1. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?
 1. Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler

 2. Bıçak

 3. Anahtarlık

 4. Tabanca

 5. Her türlü metal
 1. Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?
 1. 50 cm

 2. Kırmızı çizgi mesafesi kadar

 3. Ready(hazır) ışığı yanacak süre kadar

 4. 100 cm

 5. 70 cm
 1. Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
 1. TSE

 2. TAEK

 3. Nilecj-TSA

 4. Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA)

 5. Hiçbiri
 1. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. 70 cm

 2. 50 cm

 3. 100 cm

 4. Ready konumunda

 5. Hiçbiri
 1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?
 1. İris Tanıma sistemi

 2. Tel örgüler

 3. Duvarlar

 4. Fensler

 5. Koruyucu ışıklar
 1. İnsan haklarını ilgilendiren normların doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?

 1. Özel Güvenlik Şubesinin Genelgesi- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi- İşverenin Talimatı- Anayasa- Kanun

 2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- TC Anayasası- Kanun- Tüzük- Yönetmelik

 3. Kanun- Tüzük- Yönetmelik- Yönerge- Genelge- Emir yazı

 4. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi- Kanun- Yönetmelik- Tüzük- Genelge

 5. TC Anayasası- Kanun- Tüzük- Yönetmelik- Genelge- Emir yazı
 1. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?
 1. Kişiliğe bağlı

 2. Dokunulmaz

 3. Devredilmez

 4. Vazgeçilmez

 5. Kanunla konulur
 1. Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?
 1. Kişilerin hakları ve ödevleri- Sosyal ve ekonomik haklar- Siyasi haklar

 2. Bireysel haklar- toplu haklar

 3. Kişisel haklar- Aile hakları- Toplumsal haklar

 4. Yetişkin hakları- Çocuk hakları- Aile hakları

 5. Kadın hakları- Çocuk hakları- Erkek hakları
 1. 5188 sayılı yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?
 1. Toplumsal haklar

 2. Ekonomik haklar

 3. Çocuk hakları

 4. Kişilerin hak ve özgürlükleri

 5. Aile hakları
 1. Türkiye’de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?
 1. 1961 Anayasası

 2. 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun

 3. 1982 Anayasası

 4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

 5. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu 1. Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?
 1. Her ikisi de İçişleri Bakanlığına

 2. Ahmet İl Özel Güvenlik Komisyonuna, Ayşe İçişleri Bakanlığına

 3. Her ikisi de İş Mahkemesine

 4. Her ikisi de İdare Mahkemesine

 5. Ahmet İdare Mahkemesine, Ayşe İş Mahkemesine
 1. İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
 1. İçişleri Bakanlığının izni gereklidir

 2. Hukuken mümkün değildir

 3. Mahkeme kararı gereklidir

 4. Hiçbir engel yoktur

 5. Böyle bir uygulama örneği yoktur
 1. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasa kapsamında değildir?
 1. Alarm İzleme Merkezleri

 2. Özel Güvenlik Birimleri

 3. Özel Güvenlik Şirketleri

 4. CCTV Merkezleri

 5. Özel Güvenlik Eğitim Kurumları


14 ve 15’inci soruları aşağıdaki örnek olaya göre cevaplayınız;

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

 1. Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?

 1. Beden bütünlüğü

 2. Kişi özgürlüğü

 3. Zilyetlik hakkı

 4. Özel hayatın gizliliği

 5. Mülkiyet hakkı

 1. Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?
 1. Kanun hükmünü yerine getirmiştir ceza öngörülmez

 2. Kasten yaralama suçlamasıyla yargılanır

 3. Meşru müdafaa halindedir

 4. Amirin emrini yerine getirmiştir

 5. Zaruret halindedir yaptırım uygulanmaz
 1. Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Suç

 2. Amirin emri

 3. 5188 sayılı yasa

 4. Uluslararası sözleşmeler

 5. İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı
 1. Özel güvenlik görevlisinin aşağıda belirtilen yetkilerden hangi yetkisi yoktur?
 1. Önleyici arama

 2. Üst arama

 3. Konutta arama

 4. Adli arama

 5. Eşya araması
 1. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş belgeler delil olarak kabul edilemez” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükmüdür

 2. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda yer almaktadır

 3. Bir Anayasa kuralıdır

 4. Böyle bir kural yoktur

 5. Bu kural özel güvenlik görevlileri için geçerli değildir
 1. Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?
 1. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerde

 2. Sendika genel kurulunun yapıldığı yerde

 3. İdarecilerin talebiyle her derecede eğitim ve öğretim kurumlarında

 4. Apartmanlarda

 5. Taşıt araçlarında
 1. Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu Kontrol Odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?
 1. Genel kolluk görevlileri

 2. Gazeteciler

 3. Özel güvenlik görevlileri

 4. İlgili spor federasyonu temsilcisi

 5. Karşılaşma yapan kulüp temsilcileri
 1. Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurula uymayan seçenek hangisidir?
 1. Durdurma- Kimlik sorma

 2. Arama- El koyma

 3. Yakalama- Arama

 4. Müsadere- El koyma

 5. Yakalama- Tutanak düzenleme
 1. Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
 1. Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır

 2. Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır

 3. Amaç direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir

 4. Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir

 5. Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır
 1. Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
 1. Aralarında hiçbir fark yoktur

 2. Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir

 3. Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır

 4. Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır

 5. Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar
 1. Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir?
 1. Meşru müdafaa

 2. Zaruret hali

 3. Kanun hükmünü yerine getirme

 4. Amirin emrini yerine getirme

 5. Hukuka uygunluk nedenleri
 1. Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?
 1. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

 2. İşkence

 3. İrtikap

 4. Kamu görevlisine hakaret

 5. Görevi yaptırmamak için direnme
 1. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından değildir?
  1. Koruma düzeni olması muhtemel tehlikeler göz önüne alınarak yapılır

  2. Alternatif yol seçimi yapılmalıdır

  3. Tehlikenin ve ne zararlara yol açabileceğinin analizi yapılmalıdır

  4. Saldırı yahut saldırgan bertaraf edilmelidir

  5. Saldırgan bertaraf edilirken başkalarının zarar görmesine bakılmamalıdır
 1. Kapsamlı bir koruma düzeninde aşağıdakilerden hangi ekip bulunmaz?
  1. Yakın Koruma Ekibi

  2. Keşif İstihbarat Ekibi

  3. Protokol Ekibi

  4. Karşı Saldırı Ekibi

  5. Keskin Nişancı Ekibi
 1. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
  1. Öncü-Eskort Ekibi

  2. Bomba Arama ve İmha Ekibi

  3. İlk Yardım Ekibi

  4. Can Kurtarma ve Sualtı Ekibi

  5. İrtibat ve Muhabere Ekibi
 1. Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Destek ekibi

  2. Karşı Saldırı ekibi

  3. Yakın Koruma Ekibi

  4. Keşif İstihbarat Ekibi

  5. İlk Yardım Ekibi
 1. Aşağıdakilerden hangisi koruma Amirinin özelliklerindendir?
 1. Liderlik vasfına sahip olmalıdır

 2. Konusunda uzman bir korumacı olmalıdır

 3. Birlik ve beraberliği sağlayacak bir otorite tesis etmelidir

 4. Yenilikçi ve işini seven bir korumacı olmalıdır

 5. Hepsi
 1. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekibin görevlerinden değildir?
 1. En az iki alternatifli güzergah keşfi yapmak

 2. Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapmak

 3. Güvenlik ile ilgili detaylı rapor hazırlamak

 4. Önceden yapılmış olan keşif raporlarını toplamak ve plan yapmak

 5. Günlük koruma planları hazırlamak
 1. Bu çember il savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir.”

Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir?


 1. Dış Çember

 2. Orta Çember

 3. İç Çember

 4. Tali Çember

 5. Kritik Çember

 1. Aşağıdakilerden hangisi motorize koruma ekibini oluşturan araçlardan değildir?
  1. Motosikletler

  2. Trafik Eskort Aracı

  3. Öncü Koruma Aracı

  4. Makam Aracı

  5. İtfaiye Aracı
 1. Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?
 1. Önünde

 2. Arkasında

 3. Sağında

 4. Solunda

 5. Sağ ya da sol arkasında
 1. Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelen, enaz iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
 1. Birlik

 2. Kalabalık

 3. Grup

 4. Takım

 5. Bölük
 1. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
 1. Gruplar enaz iki kişiden oluşur

 2. Gruplarda ortak amaç yoktur.

 3. Her grubun kendisine özgü kuralları vardır

 4. Grup üyeleri birbirlerini etkilerler

 5. Grup üyelerinin belirli rolleri ve görevleri vardır
 1. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 1. Belediye Başkanı

 2. Hakim

 3. Cumhuriyet Savcısı

 4. Vali

 5. Emniyet Müdürü 1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?
 1. 24.00’e kadar

 2. 23.00’e kadar

 3. Güneş doğana kadar

 4. Güneş batana kadar

 5. 22.00’ye kadar
 1. Aşağıdakilerden hangisi ikincil(Temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
 1. Aile

 2. Arkadaşlık grupları

 3. Komşuluk ilişkileri

 4. Resmi kurumlar

 5. Çocukların oyun grupları  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? iconAşağıdakilerden hangisi giriş ünitesidir?

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon1 Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun sağlık dinamiklerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon2 Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon1- 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? iconRapor tespit tablosu formu

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? iconArama Kurtarma Giriş Ara sınav Soru ve Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon’in “Bazı Özel IXI ve 2xi boyutlu Evrim Tipi Denklemlerde İntegre...

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon1 Yenilik sürecinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? icon1. İşsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com