Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi


sayfa1/21
e.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


T.C.

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞISTRATEJİK PLAN

2015–2019

T.C.

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİOSMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
GAZİOSMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2015-2019 STRATEJİK PLANI“Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir.”


Mustafa Kemal ATATÜRK
İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.


Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

 


SUNUŞ
Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte Stratejik Plan sürecinin hukuki altyapısı tamamlanmış ve Kamu

İdarelerin de zorunlu hale getirilmiştir.

Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken, çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmaktır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır.

Ülkemizin geleceğinden sorumlu kurumlardan biri olan eğitim kurumlarında çağdaş medeniyetin ortağı bireyler yetiştirmek, yaşanabilir bir çevre oluşturmaya katkıda bulunmak, eğitimde insani değerleri ön planda tutmak, eğitimde Demokrasi kültürü olan kararlara katılımı sağlamak, paydaşları bilgi ve kültüründen faydalandırmak, yapılacak olan

faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, sürekli gelişim sağlamak için Planlı olarak hedefe ulaşmak önemlidir.

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015–2019 Stratejik Planın her aşamasında kurumdaki herkesin görüşlerine başvurulmuş ve bu katılımcı değerlendirmeler neticesinde oluşturulan kurumsal misyon ve vizyon doğrultusunda stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmanın yolunu gösteren, sonuçları ölçülebilir stratejiler geliştirilmiş bu stratejilere ilişkin faaliyetler ve projeler belirlenmiştir.

Hazırlanan planların hayata geçirilebilmesi, stratejik yönetim anlayışının kurum tarafından benimsenme ve takip edilme istek düzeyine bağlıdır. İzleme ve değerlendirme, planlama sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Performans programları ile faaliyet raporları, planın uygulama döneminde istenen sonuçların gerçekleşme düzeylerini sebepleriyle birlikte ortaya koyabilmeyi mümkün kılar. Stratejik Plan, 2015–2019 yılları arasında, Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin geleceğini belirleyerek bilinçli adımlar atmasını, güçlü yönlerini öne çıkarmasını ve geliştirmesini sağlayacak ve Kurumu daha da ileriye götürme çabalarında yol gösterici olacaktır. Stratejik yönetim çalışmalarının bundan sonra da sürekli geliştirilerek sürdürülebilmesi için gerekli alt yapı oluşturulacaktır. Stratejik planlama çalışmasının her aşamasına özveriyle katılan tüm ekibimizi çabalarından dolayı kutluyorum.

Sakine KAYA

Okul Müdürü

GİRİŞ

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yürüttüğü stratejik planlama etkinliklerini Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda yapmıştır. Stratejik planımızda misyon ve vizyonumuz, ilkelerimizle uyumludur.

“Gaziosmanpaşa Stratejik Planı” güçlü yönlerimizi öne çıkaran ve geliştiren, yeni ilişki ağları oluşturan, nitelikli eğitim ve araştırma programlarımızı bir araya getiren bir çerçevedir. Bu plan, sorumluluklarımızı yerine getirmede kaynaklarımızın daha etkili kullanılmasına olanak tanımaktadır. “Gaziosmanpaşa Stratejik Planı” okulumuzu daha da ileriye götürme çabalarımızda bizlere bir yol haritası olacaktır.

Okulumuzun 2015–2019 yılları arasında yürüteceği etkinlikleri kapsayan bu planlama sürecine tüm yönetici, çalışanlar, veliler ve öğrencilerin katılım ve katkısı da sağlanmaya çalışılmıştır.

Planlama, amaç konulması, bu amaçlara ulaşacak yol haritasının çizilmesi, görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar ve başarılar çerçevesinde adımların yeniden belirlenmesini içeren bir süreçtir. Okulumuz, belirlediğimiz kriterler doğrultusunda tüm performans ölçüm süreçlerini başarıyla yürütmeyi hedeflemiştir.
Stratejik Plan Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

1-2

GİRİŞ

3

 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
  1. Amaç

9

  1. Kapsam

10

  1. Yasal Dayanak

10

  1. Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi

11

 1. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
  1. Tarihsel Gelişim

13

  1. Mevzuat Analizi

14

  1. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

17

  1. Paydaş Analizi

19

  1. Kurum İçi Analiz

22

   1. Örgütsel Yapı

22

   1. İnsan Kaynakları

23

   1. Teknolojik Düzey

40

   1. Mali Kaynaklar

42

  1. Çevre Analizi

43

   1. PEST-E Analizi

43

   1. Üst Politika Belgeleri

45

  1. GZFT Analizi

45

 1. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
  1. Misyon

48

  1. Vizyon

48

  1. Temel Değerler ve İlkeler

49

  1. Temalar

50

  1. Amaçlar

50

  1. Hedefler

50

  1. Performans Göstergeleri

50

  1. Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme

56

 1. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
  1. Raporlama

59

   1. İzleme Raporları

59

   1. Faaliyet Raporları

60

EKLER
TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1 : Yasal Dayanaklar ve Referans Kaynakları………………………...... 9

Tablo 2: Stratejik Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi …………………….…. 10

Tablo 3: Mevzuat ANALİZİ ………………………………………………… 15

Tablo 4: Etkinlik Alanları Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi ……………... 17

Tablo 5: Paydaşların Belirlenmesi…………………………………………….19

Tablo 6: Paydaşların Değerlendirilmesi……………………………………....20

Tablo 7 Etkinlik Mevzuat Analizi…………………………………………….22

Tablo 8 Görev Alanına Göre Personel Dağılımı……………………………...22

Tablo 9 Branşlara Göre Öğretmen Dağılımı…………………………………23

Tablo 10 Öğretmen Dağılımı Bilgisi…………………………… ………...24-26

Tablo 11 Öğretmen Bilgisi………………………………………………........26

Tablo 12 Çalışanların Görev Dağılımı………………………………………..28

Tablo 13 Alan Bölüm Öğrenci Sayıları……………………………………....30

Tablo 14 Öğrenci Başarı İstatistiği…………………………………………...30

Tablo 15 Üst Öğrenime Yerleşen Öğrenci Sayısı……………………………31

Tablo 16 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı………………………..….31

Tablo 17 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı……………………………...31

Tablo 18 Ders Başarı Yüzdeleri……………………………………........32-36

Tablo19 Okul Rehberlik Çalışmaları………………………………………..37

Tablo 20 Okul Rehberlik Hizmetleri………………………………………..38

Tablo 21 Sportif Etkinlikler………………………………………………....38

Tablo 22 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler………………………………….....39

Tablo 23 Okul Kütüphanesi…………………………………………………39

Tablo 24 Ödül Durumu………………………………………………….......39

Tablo 25 Disiplin Olayları İstatistiği……………………………………......39

Tablo 26 Fiziki Yapı………………………………………………………...40

Tablo 27 Teknolojik Altyapı…………………………………………….40-41

Tablo 28 Sosyal Alanlar………………………………………………….…41

Tablo 29 Spor Tesisleri……………………………………………………..41

Tablo 30 Anasıfı Altyapı ve Fiziki Yapı…………………………………....41

Tablo 31 Okul Kurum Kaynak Tablosu………………………………..…...42

Tablo 32 Test Analizi……………………………………………………42-43

Tablo 33 Veli Profili Memnuniyet Anketleri…………………………….…44

Tablo 34 Üst Politika Belgeleri………………………………………….….45

Tablo 35 GZFT Analizi………………………………………………....45-46

Tablo 36 Stratejik Amaçlar Hedefler ve Etkinlikler……………………….50

Tablo 37 Maliyet Tablosu………………………………………………….56

Tablo 38 Kaynaklar Gelir Gider Tablosu………………………………......57

Tablo 39 Gelirler ve Giderler…………………………………………...….57

Tablo 40 Stratejik Plan Üst Kurulu……………………………………..….73

KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kurum Statüsü

 • Kamu Özel

Kurumda Çalışan Personel Sayısı


Yönetici :5

Öğretmen :46

Memur :1

Hizmetli :1

Öğrenci Sayısı

683

Öğretim Şekli

 • İkili Normal
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 0312 437 69 99

Faks :0312 447 51 06

Kurum Web Adresi

http://meb.k12.meb.gov.tr

Mail Adresi

gopkizteknik@gmail.com

Kurum Adresi


Mahalle : Kazım Özalp

Posta Kodu : 06700

İlçe : Çankaya

İli : Ankara

Kurum Müdürü

Sakine KAYA GSM Tel: 05053865814

Kurum Müdür Yardımcıları

Fatma DÜNDAR GSM Tel :05066101310

Yüksel ÖNÇIRAK GSM Tel :05076393365

Serdal GÜRBÜZ GSM Tel:05057685515

Hayal GÜR GSM Tel: 05056616700
1. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK PROGRAMI
STRATEJİK PLANIN AMACI
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconEĞİRDİr kaymakamliği prof. Dr. Turan yazgan anadolu lisesi MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconMuhammed emin er anadolu imam hatip lisesi tariH ( seçmeli) dersi...

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconMesleki yeterliLİk kurumunda iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ KÜLTÜRÜNÜn yeri

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconTc yildiz tekniK ÜNİversitesi

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconKaradeniz Teknik Üniversitesi

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconKaradeniz Teknik Üniversitesi

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconOrta Doğu Teknik Üniversitesi

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconDr. Oğuz yildirim anadolu Üniversitesi

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconA Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletler : %5

Gaziosmanpaşa mesleki ve teknik anadolu lisesi iconSekizinci “Anadolu 500” ödülleri sahiplerini buldu


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com