T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009


sayfa1/34
e.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Mapfre Genel Yaşam Sigorta

Anonim Şirketi

(Eski adıyla Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi)

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için


hazırlanan rapor 31 Aralık 2009
Mapfre Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

(Eski adıyla Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi)
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için
hazırlanan rapor – 31 Aralık 2009İçindekiler


Kısım
BölümSayfaI


31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan özel rapor

1-2

I
Şirket hakkında genel bilgiler

3


A.

Hukuki yapısı

3


B.

Sermaye yapısı ve sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri


3


C.

Yönetim organları, üst düzey yöneticileri ile denetçileri ve nitelikleri ve varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler


4-5


D.

Faaliyetler ile faaliyet sonuçlarını içeren özet bilgi

5II
Uygulanan denetim ilke ve teknikleri

6III
Teknik hesapların doğrulukları ve bunların değerlendirilmesi

6-9IV
İç Kontrol yapısı

9II


31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu


1-70


I. Kısım
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle

Hazırlanan özel rapor

Mapfre Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

(Eski adıyla Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi)
31 Aralık 2009 hesap dönemine ait

özel rapor


Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na:

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu, bu tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim ve nakit akış tablolarını 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak denetlemiş ve II. Kısım’da sunulan 12 Mart 2010 tarihli denetim raporumuzda söz konusu finansal tablolar üzerinde şartlı görüşün dayanağı bölümünde açıklanan husus nedeniyle şartlı görüş beyan etmiş bulunmaktayız.
Denetimimiz bir bütün olarak sunulan finansal tablolar üzerinde görüş oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, ayrıca12 Temmuz 2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik), 19. madde hükümleri kapsamında özel raporumuzu hazırlamış bulunuyoruz. Söz konusu Yönetmelik kapsamında raporda yer verilmesi gereken ve aşağıda belirtilen konulara, geçerli olduğu ölçüde, II. Kısım’da yer alan finansal tablolar, dipnotlar ve denetim raporunda yer verilmiştir:
1. Denetime tabi tutulan finansal tablolar,
2. Raporun dayandığı muhasebe ilke ve standartları çerçevesinde ana ve önemli alt hesapların her biri ayrı ayrı belirtilmek ve detaylı bir şekilde incelenmek suretiyle Şirket’in hesaplarının söz konusu ilke ve standartlara uygunluğuna ilişkin açıklamalar,
3. İlgili düzenlemelerde belirtilen muhasebe ilke ve standartlarına uymayan işlemlerin Şirket’in finansal tabloları üzerindeki etkisi,
4. Muhasebe politikalarında bir önceki yıla göre değişiklik yapılmış ise değişiklik ile birlikte bu değişikliğin Şirket'in finansal tabloları üzerindeki etkisi,
5. Denetlenen bilanço döneminden sonra Şirket’in durumunu etkileyebilecek önemli değişiklik ve gelişmeleri içeren özet bilgi,
6. Finansal tablolar hakkında ulaşılan denetçi görüşü.


19. madde hükümleri kapsamında belirlenen diğer hususlar ise I. Kısım’da sunulmaktadır. Söz konusu bilgiler temel finansal tabloların parçası olmayıp Yönetmelik kapsamında sadece ek bilgi amacıyla sunulmuştur.
Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle düzenlenen finansal tablolarında ilgili düzenlemelerde belirtilen muhasebe ilke ve standartlarına uymayan önemlilik arzeden herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Bu rapor T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi yönetiminin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka kişilerce ve başka amaçlarla kullanılamaz.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited
Seda Akkuş Tecer SMMM

Sorumlu Ortak, Başdenetçi

12 Mart 2010

İstanbul, Türkiye

I. Bölüm – Şirket hakkında genel bilgiler
A. Hukuki yapısı
Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi (Şirket), 19 Aralık 1997 yılında kurulmuş olup, sağlık, hayat ve ferdi kaza olmak üzere üç ana branşta sigorta muameleleri yapan bir şirkettir. Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi’nin ana hissedarı Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Genel Sigorta)’dir ve pay oranı %99.50 olup geri kalan %0.50 diğer hissedarlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şirket’in nihai ortağı Mapfre Internacional S.A.’dır.
B. Sermaye yapısı ve sermayesinin %10’unu, %20’sini, %33’ünü ya da %50’sini aşması sonucunu doğuran ve bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir:

31 Aralık 2009

31 Aralık 2008

Adı

Pay oranı

Pay tutarı (YTL)

Pay oranı

Pay tutarı (YTL)
Mapfre Genel Sigorta A.Ş.

%99.50

24,875,000

%99.50

24,875,000

Çukurova Holding A.Ş.

%0.20

50,000

%0.20

50,000

Demir Toprak A.Ş.

%0.10

25,000

%0.10

25,000

Endüstri Holding A.Ş.

%0.10

25,000

%0.10

25,000

Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.

%0.10

25,000

%0.10

25,000
Nominal sermaye

%100

25,000,000

%100

25,000,000
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
1,297,912
1,297,912


26,297,912
26,297,912
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconAraştırmada kullanılan veriler hazine müsteşarlığının yayınladığı...

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconDEİk bülteni Sayı : 2009 / 51. Hafta 21Aralık 2009 – 3 Ocak 2010

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconDEİk bülteni Sayı : 2009 / 14. Hafta 30 Mart – 5 Nisan 2009

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconDEİk bülteni Sayı : 2009 / 46. Hafta 9-15 Kasım 2009

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconT. C. KİLİS 7 aralik üNİversitesi

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconBasın Bülteni 7 Aralık 2005

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconTürk bütçe sisteminde bütçenin hazırlık aşamasında; harcamacı kuruluşların...

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconFcc siRKÜler rapor

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 icon4. 12. 02. 2 Tmmob sanayi Kongresi 20 – 21 Aralık 2013, Ankara

T. C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı için hazırlanan rapor 31 Aralık 2009 iconRapor tespit tablosu formu


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com