Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005


sayfa1/4
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders kitabı
  1   2   3   4
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ


1.Sınıf 1. Dönem (I.Yarıyıl)
UTİL101 Genel Muhasebe-I (3–0–3)

İşletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, muhasebede hesap kavramı, muhasebede belgeler, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yevmiye ve büyük defter kayıtları.

Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe, İbrahim Lazol, Ekin Yayınları, İstanbul,2003.


UTİL103 İşletme Bilimlerine Giriş (3–0–3)

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları, yönetim, üretim, pazarlama, personel, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonuna genel bakış.

Ders Kitabı:

 • İşletme Yönetimi, Osman Yozgat, Marmara Üniversitesi Nihat Sayar Eğitim Vakfı, İstanbul,1992.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Güngör Onal, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995.


UTİL105 Hukuka Giriş (3–0–3)

Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları, yargıya başvurma şekil ve usulleri.

Ders Kitabı:

 • Hukuka Giriş, Rona Aybay, Aydın Aybay, Filiz Kitabevi, İstanbul,1981.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, A.Şeref Gözübüyük, S Yayınları, Ankara,1986.

 • Hukuka Giriş, Mesut Önen, Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul, 2005.


UTİL107 Ekonomiye Giriş-I (3–0–3)

Ekonomik problemler; arz ve talep kanunları; tam ve eksik rekabet piyasalar; bölüşüm teorisi.

Ders Kitabı:

 • İktisada Giriş: Prensipler ve Politika, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2003.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.

 • İktisada Giriş: Temel Kavramlar ve Prensipler, Orhan Oğuz, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1992.

 • İktisat İlkeleri Üzerine: İktisada Giriş, İdris Küçükömer, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul,1965.


İİBF101 Matematik-I (3–0–3)

İktisat ve işletme ile ilgili problemlerin matematiksel çözüm modellerini kurulması ve çözümlenmesi. Matematiksel düşünceyi mesleki kullanılabilirlik düzeyine taşınması. Denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, üssel sayılar, logaritma, limit gibi temel matematik bilgisi gözden geçirilmekte ve arz-talep fonksiyonları, firma dengesi, esneklik gibi ekonomik uygulamalar verilmektedir.

Ders Kitabı:

 • Genel Matematik I .Prof. Dr. Mustafa Balcı,Balcı Yayınları,2006.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Yüksek Matematik, Prof. Dr. Ahmet Karadeniz, Çağlayan Kitabevi, İstanbul,2007.

 • Genel Matematik, Editör: Prof. Dr. Orhan Özer, Açıköğretim Fakültesi. (Ders notu).


ENF103 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1–2–0)

Bilgi teknolojilerine giriş. Bilgisayar işletim sistemleri ve uygulama yazılımlara giriş. Veri tabanları. Veri iletişimi ve bilgisayar ağları. İnternet ve World-Wide-Web. İnternetle bilgi yayma.

Ders Kitabı:

 • Bilgisayar işletim sistemleri, Ali Saatçi, Meteksan Yayınları, Ankara, 1993.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Bütün Yönleriyle Bilgisayar - Office XP, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayın, 2003.

 • Başlangıçtan ileri seviyeye Bilgisayar, Hasan Çebi Bal, Akademi Yayınları, 2004.


TÜRK101 Türk Dili-I (2–0–2)

İmla kuralları, noktalama işaretleri (kullanım ve örnekleri ile). Kompozisyon hakkında genel bilgiler (Tanımı, türleri, etkinliği, plan ve çeşitleri). Anı, tanımı uygulamada dikkat edilecek hususlar; tarihi ve edebi değeri. Dilin tanımı ve türleri. Dilbilgisi ve bölümleri. Türk dilinin tarihi gelişimi. Yeryüzündeki dil grupları ve Türkçenin bunlar arasındaki yeri. Konuşma dili türleri, yazı dili türleri. Ses olayları, sohbet tanımı, uygulamada dikkat edilecek özellikler ve örnekler.

Ders Kitabı:

 • Örneklerle Kompozisyon Sanatı (Düzenli yazma ve konuşma),Sakin Öner, Veli Yay, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, YÖK Matbaası, Ankara.

 • Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay, Elazığ.

AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0-2)

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nde Fikir Hareketleri, İttihat ve Terakki Partisi, Batılı Devletlerin 19. yy Boyunca Osmanlı Devleti İle İlgili Emelleri, İtalya ile Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), I. Dünya Savaşının Nedenleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri ve Gizli Antlaşmalar, I. Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’na Göre İşgallerin Başlaması, Paris Barış Konferansı ve İzmir’i İşgal Kararı, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve İstanbul’daki Çalışmaları, İzmir’in işgali, Cemiyetler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreler, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20-22 Ekim 1919), Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclisinin Toplanışı ve Misak-ı Milli’nin İlanı, TBMM’nin Açılması, TBMM’ye Karşı Tepkiler ve İç İsyanlar, Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Cepheleri, Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu, Milli Mücadelenin Mali Yönü, Batı Cephesi, Sevr Antlaşması, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması.

Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Haluk Selvi, Enis Şahin, Mustafa Demir, Değişim Yayınları, İstanbul,2006.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Modern Türkiye’nin Doğuşu, Lewis, Bernard, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,2004.

 • Atatürk, M. Kemal, Nutuk, c.1.2.3, MEB. Yayınları, Ankara,1984.

İNG101 İngilizce-I (3–0–3)

Greetings, names, and ages; Numbers; Days, months and seasons; This is …, that is …; What time is it; Action in Progress, Who … ?, What … ?, Where; Talking about present habits, ideas, opinions; Propositions of time: at, on, in; Talking about schedules and calendars; Abilities and inabilities: can, can’t; A family tree; Possessive Pronouns; Family members; Obligations prohibitions and lack of necessity: must, mustn’t; Obligations prohibitions and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to

Ders Kitabı:

 • English Builder (by K. Roubothan)

Yardımcı Ders Kitabı:

 • English Structure Practice (by Gorden Drumnond)

 • Understanding and Using English Grammar, Betty Schrampfer Azar, 1941- Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, C1989.

 • Hutchinson, T.Tabor C.Quintana, J.Eadie, K.-English for Life-OxfordUniversity Press.


BESR101 Beden Eğitimi-I (Seçmeli) (1–1–0)

Sporun tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması; ısınma, sporcu sağlığı, değişik ortamlarda beden eğitimi ve spor. Beden Eğitimi ve Spor’un insan organizması üzerindeki etkileri, sporcu sağlığı; beslenme, ilkyardım ve rehabilitasyon, sağlık ve antrenman, antrenman prensipleri, spor hukuku, spor felsefesi, yaşam boyu spor. Uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • Spor Eğitiminin Temelleri, Demirhan, G. Bağırgan Yayınevi. Ankara, 2006.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Beden Eğitimi Öğretimi, Mosston, M. ve S.Ashworth. (Ç:E.Tüzemen) Bağırgan Yayınları, Ankara,2001.


MZK101 Müzik-I (Seçmeli) (1–1–0)

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.

Ders Kitapları:

 • Müzik Eğitiminin Temelleri, Doç. Dr. Süleyman Tarman, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2006.


İİBF103 Bilgi Yönetimi (Seçmeli) (1-1-0)

Bilgi ve İşletme Yönetiminde Bilgi Konusu, Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumunda Problemler, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Entellektüel Sermaye, Yönetim Bilgi Sistemleri, İnternet ve E-Ticaret, Veri Tabanı Yönetimi, İnternet Fikri Mülkiyet, Bilgi yönetimi ve bilgisayar kullanımı, Veri Madenciliği, Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM), Bilgi Ekonomisi, İfade Özgürlüğü, İşletmelerde bilgisayar tabanlı yönetime geçiş

Ders Kitapları:

• Bilgi Ekonomisi / Yrd.Doç.Dr. Arif Özsağır ( 2007 Baskı) Nobel Yayınevi (Ankara)
1.Sınıf 2. Dönem (II.Yarıyıl)
UTİL102 Genel Muhasebe-II (3–0–3)

Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, hatalarının düzeltilmesi, aktif ve pasif hesaplara ilişkin genel envanter işlemleri, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucu işlemlerine göre karın hesaplanması, hesapların kapatılması. Örnek uygulamalarla muhasebe süreci.

Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe, Yurdakul Çal dağ, Yıldız Ayan oğlu, Gazi Yayınları, Ankara,2002.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe Problemleri, Ercan Beyazıtlı, Siyasal Kitabevi, Ankara,2002.

 • Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Remzi Örten, Aydın Karapınar, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları Ankara,2003.


UTİL104 İşletme Bilimlerine Giriş-II (3-0-3)

İşletme bilimlerine giriş, pazarlama fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştrıma geliştirme fonksiyonu, yönetim fonksiyonu, talep tahmin yöntemleri, pazarlama araştırmalarına giriş, bilgi yönetimi
Ders Kitabı:

 • M. Şerif Şimşek, İşletme Bilimlerine giriş


UTİL106 Borçlar Hukuku (2–0–2)

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler, sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki, borcun nakli, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri.

Ders Kitabı:

 • Borçlar Hukuku Dersleri: El Kitabı, Reşat Kaynar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul 1982.

Yardımcı Ders Kitabı:


UTİL108 Ekonomiye Giriş-II (3–0–3)

Milli gelir; gelir oluşum teorisi; para ve banka; para teorileri; fiskalist teorileri; dış ticaret ve finansman.

Ders Kitabı:

 • İktisat Bilimine Giriş, Gülden Ülgen, Der Yayınları, İstanbul,2007.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • İktisada Giriş, Şehabettin Yiğitbaşı,Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 1999.

 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.

 • İktisada Giriş, Emin Ertürk, Nobel Yayınları, Ankara, 2006.


İİBF102 Matematik-II (3–0–3)

Türev, integral, logaritma ve üstel fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, sıra ve seriler, analitik geometri, parabol, elips, ikinci derece denklemler. Basit faiz, iskonto, birleşik faiz, birleşik iskonto, rant, amortisman.

Ders Kitabı:

 • Çözümlü Alıştırmalı Genel Matematik, Ali Dönmez, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul,2000.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Yüksek matematik, M. Emin Altan. Birsen Kitabevi Yayınları, İstanbul,1977.


ENF104 Enformatik ve Bilgisayar Programları (2–2–3)

Paket programlar, programlardan yararlanma ve karşılaşılan sorunlar, istatistik ve ekonometri paket programlarının tanımı ve kullanımı.

Ders Kitabı:

 • Bilgisayar Sistemleri. F.T. Yarman-Vural, Y. M. Erten, 2000. Akademi Kitabevi ve Türkiye Bilişim Vakfı Yayını, Akademi Yayıncılık, Ankara, 2000.


Yardımcı Ders Kitabı:

 • Anonymous, 1995. Microsoft Windows 95 – Adım Adım. Microsoft Press, Arkadaş Yayınları, Ankara 1995.

 • Orta ve Yüksek Öğrenim için Bilgisayar Öğrenim Kılavuzu. G. Courter, A. Marquis, 1998. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998.


TÜRK102 Türk Dili-II (2–0–2)

Türkçe’de vurgu ve vurgu çeşitleri; seçmeli vurgu, tabii vurgu. Fiiller (basit ve birleşik zamanlı). Fiil çatıları Ek Fiiller, Haberleşme yazıları, mektup ve çeşitleri. Dilekçe, özgeçmiş. Kelime, isim ve fiil kökleri. Ekler, yapım ekleri ve çeşitleri; yüklemlerine, dizilişlerine ve anlamlarına göre cümle çeşitleri. Eleştiri.

Ders Kitabı:

 • Üniversiteler İçin Türk Dili: Muharrem Ergin, İstanbul,1997.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Z. Korkmaz, A. B. Ercilasun, H. Zülfikar, M. Akalın, T. Gülensoy, İ. Parlatır, N. Birinci, Yök Matbaası, Ankara 1997.

 • Yükseköğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım: M.Özkan, O. Esin, H.Tören, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001.

 • Uygulamalı Türkçe Bilgileri: Osman Göker, M.E.B., İstanbul,1996.


AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2–0–2)

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplara Tepkiler, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Tarih Alanındaki Çalışmalar ve Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Kadın Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk, Atatürk ilkeleri, Bütünleyici İlkeler.

Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi–2,Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, 2003.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E.Semih Yalçın, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.


İNG102 İngilizce-II (3-0-3)

İngilizce gramer ve konu anlatımları. Kelime bilgisi ve kelime çeşitleri. Cümle bilgisi ve cümle çeşitleri. Cümle öğeleri ve örnek tahliller.

Ders Kitabı:

 • Smart Book, Nilgün Y.Furness, Güzide Eğilmez, Arda Arıkan, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, 2008.


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconDers Kitabı: Öcal usta (2009), Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconMuhasebe denetiMİne genel bakiş

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconDers Kitabı

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconDers Kitabı

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconDers Kitabı: Frederic S. Mishkin

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconDers kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar,...

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconDers Kitabı: İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconVe uluslararasi finansal geliŞmeler gazi erçEL

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconSera gazi emisyonlarinin izlenmesi, doğrulanmasi ve raporlanmasi

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınları, Ankara,2005 iconProf. Dr. Nami ÇAĞAN, 1969 ‘da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com